רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים

עמוד:416

_ץ-ז _11116 _? _110 _ז _601 _805 X 6171 5114 _( 1165 _181 _^ _. _/ _01411101 0 / 811 ) _11001 _/ _-1 X _610 X 1416 _. _/ _-405 _. _/ _01411101 0 _/ 1116 _41116110011 01161 X 101 _500161 _? _$ _105 151061 011611101 _511461165 / _£ / _151061 _£ _^ _10 _? _01101 _\ 101411 X 01 _100 _111 X _611 X 0 X 107 X 01 _011 X _1001 _001 _א _£ _5 ] _0141 _) _101 0 / _א _1 _ץ . _/? 05 _1014 _X 1101 0 / _1116 ? 0165111 _X 6 011611101 _500161 _16 _\ _¥ _ע 1 _()/( _16 _^ _X _5 _( _1 _01401 _X _611 _$ _# _6 _!\ _4000 _^ _11116111411 _^ 611 _(/ 61 ( _161415011611 011611 X 01 x _5011671 _06561150 _) 10 / 1 _1 _* _4 _1 _^ 11 ) 61 47 X 71 X 4145 _21 _§ _1911 _ק _6141 ) _01 _})> _1011150116 _1 ( _6111 _^ _5111501111 / , _16111 _^ _1 א _31 ( _1 8 . _1 _. _308 _( _1011 _, _א 5 ? _0165111 X 6 _£ _^> _1010 1 _\ _011 ¥ _1111 ( , _1 _^ _1 _( _11 _X _611 _$ _510161716111 _ל _101011011 _^ _41 _X _11611 _$ / £ _/ _' _{ _ק _? _£ _0 ? _016511116 _^ ? 18 ? 01 ( 15 X 11 X _11-101 X 1 _^ _140 _^ _0 _^ 1975 _() 0 _/\? _01401 _X _611 _$ 0 / _11 x _6 _061 _) _01111 _X _6111 0 _/^ 1 X 11 _(^ 1411165 0 / ? 016511116 _ם _3151 _ח 81 x 14615 _6000 _( 1161 x 5 , 05 , _ח _§ 1 _ח 3 _ס1110311- _ו _146 _8400 ¥ . 7 _( ן /? 3 _/( _6 _* _146 81 _^ _11 ( _1145 ק _141 _> _110 0 / _0 _$ ק _^ _X 0 / _41111 ( _1141 X , _16586 _ז _X _6 _ז _01 _X _| _ק 011 _0 _/^ _6 _06 ק _X _^ _01 _X _5 0 / 1 _^ 650 _^ 0 X _0111 X 0 . _455 _^ _11011 ? 6110 ( 1 _80 _/\ _0 _86 _ק _/? _1 _^ _4 / 160116 X 1 _^ _011 _(/ 61 455 _) _111010 _^ X 6 _1 _( _1 _\ _14 _/( _0 _$ _01 _| _1 _^ _5 _^ _1 _^ 110 _814116 X 111 _ץ _. _51 5 X 14 ( 110 _7 _) _16010 _^ _100 _5448 5 X 0 X 6 _4101 x _1165 0 _/ _455 _ד _} _. _ץ _$ _131 _^ _1 _\ _0 _ח 7007 _71 x 6010 _^ X _001 _0101101 X 01 ) _1 _0 _/^ _6 01 ( 1 165 X _01116111 _( _6 _± 0 _31 _801101 _\\ _' _60 _^ _6 _X 0111 , _113 _35 1974 _וק _\ _6 _83 _ז _3 _ז _^ _11118 61 01 x 1 ) , _0 _X _61 _^ _X _ה _X _7 _" _^'/ _4 7 _71 x 6010 _^ _1501165 _^ _61 _X _61 _^) _X _4 _^| _x 1 X _4171 4 1 X 611 _7 _£ _5 _X _0 _ח _^ _801 _XX- _|^ _015 _X _011 _X _61 _| _XX _^ _4 _י _11 / _^/ _6 _X _145 _765 _X _077 _^ _67 _^ _XX _477 _X _, 514 _^ _16171671 X 5 קק _11010 _$ 16 1411 ( 1 _161 _^/ _0 _( _116 _061 ) 16 X 6 _¥ 7 _514 _ץ _5011€1 / 1 24 _X _6 _XX _5 _^\^ _1 _x _/ _X / 141 455 _ח _20 _/ _140 _261 _X _5 _^}^ _1 _X _/ _X ( 161 ( _1614 _^ _0 _} _1611 77101 _^ _6711071 _( 1 x _50 _/ 1671 _^ _656 _^^ _5 _^|\^/ _X 24 _^ _26 _^ _X _5 _^|^ _1 _x _/ _X / _111 616 _^ _1 _XX _65 _X _077 _X _67 _^ _X _^^^|^ _6 _) _# _1556 _אא''ע = ארכיון אגף העתיקות אלט , שער הגיא 74-97 = _. קק , ? 18 , 24 ( 1928 ) . _י _ת _153161 _ן _. _161 _ח _3110 _? _\ _' 0 _ ד _35 _ס _י _/< _. _/^ _11 _, אמיע = ארכיון מחלקת העתיקות המנדטורי , תיקיית הפיקוח המדעי

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר