מקומו של המקדש במחשבת התקופה

עמוד:377

רצף היסטורי אחד . העימות של דבריהם וצירופם הם הקובעים את הבעייתיות שמולה ניצבים בני דורם של חגי חבריה . ירמיהו משקיף במבט כללי ומרחיק ראות אל מעבר לחורבן . הוא חוזה את מפלת בבל ( ירמיה כה יא-יד ) ואת המפנה בגורל העם ( שם , כט . ( יחזקאל מרחיק לכת עוד יותר . הוא חתה תקומה ושיבה לעם ישראל ואיננו מסתפק במבט כללי . בדבריו הוא מתווה תוכנית מדויקת לבניית המקדש , לחידוש עבודת _ה' ולהנהלת הארץ ( יחזקאל מ-מח . ( הוא רואה את העתיד תוך הקבלה לעבר , הקבלה שיש עמה התחדשות : מקדש חדש , סדרי עבודה חדשים , וחלוקה חדשה של הארץ לשבטי ישראל . נביאי דור החורבן הציגו אותו אפוא כתופעה חולפת . ואולם ירמיהו , שקבע בפסקנות את משך הזמן של הפורענות — שבעים שנה — הסתפק בעובדות כלליות ולא התייחס כלל לבניית הבית . ואילו יחזקאל , שהציג תוכנית מקיפה ומפורטת לעתיד , ובתוכה בניית המקדש , לא קבע את זמן התרחשותה . יתר על כן , נבואת יחזקאל , המסמיכה את מלחמת גוג ומגוג ( יחזקאל לח-לט ) לתוכנית העתיד ( שם , מ-מח ) - האם היא גם קושרת אותן זו בזו ? משנכבשה בבל בידי כורש , נראה היה שדברי הנביאים מתגשמים בדייקנות גמורה . נפילת בבל , זמן קצר לאחר שהפכה לאימפריה , פתחה פתח לתקוות גאולה נלהבות . ישעיהו השני , הנביא המנחם , תיאר בצבעים מזהירים את הגאולה מבבל : שיבת ציון פלאית המתחרה בהצלחה _בנסיה של יציאת מצרים . ואולם התקוות הרבות שנתלו _בכורש וההתעוררות לקראת הנס — נכזבו . בימי כורש הונחו אמנם יסודות המקדש , אך נראה שרק מעט מאוד נעשה מעבר לזה . הגולים שהחלו עולים ובאים מבבל ליהודה נתקלו במציאות עגומה של יום קטנות . לגבי תושבי יהודה שלא גלו , עליית כורש לשלטון הייתה בעיקרה שינוי בזהותו של המלך הכובש ואולי לא הרבה יותר מזה . דור אחד _85 מעבר זה הוא תופעה מפליאה לעצמה ונדרשה לו גדולתם ועוצמתם הרוחנית של הנביאים . חוקרים רבים לא יכלו להכיר באפשרות של מעבר פסיכולוגי כזה , וייחסו את נבואות הנחמה של נביאי החורבן לנביאים אחרים , מאוחרים להם , או לשלבי עיבוד שונים של ספריהם . בעניין זה ראה : _1 _ז _617161 _ז _1 _*( _1 _£ _נ _1 _( 1 _£ _1610161 , ? 11113- _1 _. _^ _1 _. _83111 _, _. _4 _7116010 _£ _)/ 0 / _£ _^ _1€ _- _ז _110 _} _1 ( _1 _זו 6 _ז _1 _. _16 _ז _106 1 _ז ( _1 _ז _0611 _\ 6 _1113 1977 ק , _361 _ובעיקר _עמ' . 127-106 _86 מקובלת הדעה שמקורן של נבואות אלו הוא בעיבוד הדויטרונומיסטי של ספר ירמיהו ולא בדבריו האותנטיים של הנביא , ואין הן אלא ' נבואות לאחר מעשה . ' ואולם , נראה לנו כי נבואת ' שבעים השנה' מקורה , לפחות ביסודה , בדברי ירמיהו עצמו . דיון מקיף בשאלה זו ראה _: ל' מזור , ' בעיות עריכה בספר ירמיהו והשתקפותן בפרקים _כ"ז-כ"ט , ' עבודת גמר בחוג למקרא , ירושלים _, 1982 _עמ' 143 ואילך . במחקר של ספר יחזקאל הושמעו קולות רבים נגד המקוריות של פרקים אלה , בשלמותם או בחלקם . לסקירה ראה : _1 _: _ח _0 _* _16 _ז _1 _, _7 _}\ 6 _01 _( _1765 _נ 0 . _£ _185 _? _61 _< . 367 _{{ _. קק _1 _0 _^ _01 _< _1 1965 , _, _ז 0 ( _114€110 _ז _11 _ז _1 1 _ז _6 בדורנו התמתנו הדעות במידה ניכרת , ומבלי להתייחס לתהליך התהוותו של ספר יחזקאל או לאפשרות קיומן של גלוסות מאוחרות , חלק זה נתפס על ידי מרבית מפרשיו החדשים כאותנטי בעיקרו ; ראה : צימרלי ( לעיל , הערה , ( 42 _עמ' ; 1249 -976 מכל מקום , אין לאחר את מקורן של נבואות אלו לבניית הבית . להיבטים התיאולוגיים של תוכנית זו ראה : . 1 . _0 . _1 0 / _זז _1 _^ _0 _^ _608011 _, 7 _/ 16010 £ _)/ 0 / 1 _) 16 _?? _0 _£ _> _-0 _01101 0 / _£ 16 _^ 161 40-48 , _1418801113 1976 _ז _86510 ? ראה לעיל , _עמ' . 360

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר