תולדות בניית המקדש

עמוד:365

בירושלים היה יוצא דופן מבחינה זו , מפני שמלכתחילה לא נמצאו בו פסלי אלים . מנקודת מוצא זו מובנת החשיבות הרבה שיוחסה להחזרת כלי בית המקדש ששדד נבוכדנאצר . הם נכללים במפורש _ברישיון כורש ( עזרא ה יד-טו , ( הנביא המנחם מקדיש נבואה מיוחדת להוצאתם מבבל ( ישעיה נב יא-יב _, ( ושני הסיפורים על תולדות המקדש מתייחסים אליהם ( עזרא א ז-יא ; ה יד-טו . ( עם כינון שלטונו בבבל מינה כורש פחה חדש ליהודה , ששבצר , שפרטים על דמותו ואישיותו לא נודעו לנו . כפחה היה אחראי לניהול ענייני הפחווה מטעם כורש , ונוסף על כך הוטל עליו תפקיד מיוחד , הנזכר במפורש — בניית בית המקדש . כאשר נסע הפחה למקומו , קיבל לידיו את כלי בית המקדש והעבירם עמו לירושלים . הפרט היחיד הידוע לנו על פעולתו של ששבצר ביהודה היא הנחת יסודות בית המקדש ( עזרא ה טז . ( מכאן ואילך נפסק לגמרי רצף המידע שבמקורותינו . העובדה הבולטת ביותר היא שהמקדש לא נבנה , ומתיאוריהם של חגי וזכריה , שנים לאחר מכן , עולה תמונה מדכאה של עזובה וחוסר מעש . ניתן להציע הסברים שונים למהלך המאורעות באותה עת . ייתכן שלא עמדו לששבצר כוחו הארגוני או סגולתו כמנהיג כדי לבצע את בניית המקדש ; ייתכן שמערכת המסים של פחוות יהודה , שמהם אמור היה לבוא המימון לבניית המקדש , לא תאמה את המפעל הגדול הזה ; ואולי ששבצר לא האריך ימים לאחר בואו לירושלים ופעולתו נקטעה באיבה . האופן שבו מתייחסים אליו זקני יהודה לאחר זמן מלמד שפעולתו לא השאירה רושם , והאיש כמעט ונשכח . המפנה בתולדות המקדש חל בימי המלך השלישי למלכי פרס , הוא דריוש . על במת ההיסטוריה מופיעות שתי דמויות חדשות : זרובבל בן שאלתיאל _, נכדו של יהויכין מלך יהודה , ויהושע בן יהוצדק _, נכדו של שריה , הכוהן הגדול האחרון במקדש שלמה . שני אלה באו ליהודה מבבל , אך הנסיבות המדויקות לעלייתם אינן ידועות לנו . על יהודה עבר גל גואה של ציפיות משיחיות , שנקשרו בעיקר בדמותו של זרובבל , נכד יהויכין ונצר לבית דויד . חגי חבריה עוררו את העם לפעולה , למאמץ משותף לבניית המקדש . העם התלכד סביב מנהיגיו ובנה . דברי חגי וזכריה , שהם מקור כה חשוב לתקופה זו , מספרים על חידוש הבנייה _: 'ויער ה' את רוח זרבבל בן שלתיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם ויבאו ויעשו מלאכה בבית ה' צבאות _אלהיהם' ( חגי א _יד . ( שני הנביאים אינם מספרים על סיום הבנייה . בנבואותיהם הקיימות בידינו סיום זה הוא עדיין חזון לעתיד . חגי מנבא על זעזוע עולמי : 'והרעשתי את כל הגוים ובאו חמדת כל הגוים ומלאתי את הבית הזה כבוד אמר ה' צבאות ... גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר ה' צבאות' ( חגי ב ז-ט . ( גם זכריה רואה את השלמת הבניין כעניין לעתיד : 'ורחוקים יבאו ובנו בהיכל ה' וידעתם _54 _א _16 _^ _0856 _18 - _ק _1 _מ _1116 _76 י _6 _, _ץ _. ? . 11 . _\^ _0 קק 23 ( 1972 ) , , קק 1 _ו , _17 5 _16 ז _161 _ת' _ץ _11 _טח _11 _מ _€0 _55 166-181 וראה ביתר הרחבה : יפת , ששבצר וזרובבל _, _עמ' 94 ואילך . _56 על מוצאו של זרובבל מבית דויד יש ללמוד מחגי ב כא-כג _, ומדברי הימים א , ג יז-יט . על הבעייתיות הכרוכה בכך ראה , בין היתר : י' ליוור , תולדות בית דוד , ירושלים תשי"ט _, _עמ' 8 ואילך . על ייחוסו של יהושע ניתן ללמוד ממלכים ב , כה יח ( ירמיה נב כד ) ומדברי הימים א , ה מ-מא .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר