תיאור בניית המקדש בעזרא א-ו

עמוד:351

אליה , נמשכה בניית המקדש למעלה מעשרים שנה , ובמשך תקופה זו ידעו הבונים תהפוכות רבות . במקור העיקרי , עזרא א-ו , מתוארת בניית המקדש בשלושה שלבים : צעדים ראשונים , המסתיימים בהנחת יסודות הבניין ( עזרא א-ג ;( הפסקה ארוכה בבנייה , הנמשכת שנים רבות ( עזרא ד ;( וחידוש הבנייה וסיומה ( עזרא ה-ו . ( ביחס לרוב העניינים האלה ספר _עזרא נחמיה הוא המקור היחיד לידיעותינו _, ורק ביחס לחלק מן השלב השלישי — חידוש בניית המקדש בשנה השנייה לדריוש — מתווספות למקור זה גם עדויותיהם של הנביאים חגי וזכריה , ואנו זוכים בעושר רב יותר של מידע . בעזרא א-ו תיאור הבנייה לפרטיה הוא כדלקמן : ( א ) בשנה הראשונה למלכותו מכריז כורש מלך פרס כי _ה' פקד עליו לבנות לו בית בירושלים ( א א-ב . ( על כן הוא פונה אל גולי יהודה בכל מלכותו ומעניק להם שלוש הרשאות , והעיקרית שבהן — הרשות לבנות את בית ה' אשר בירושלים . לשם ביצוע הבנייה מתיר להם כורש לעלות לירושלים אשר ביהודה ולהביא עמם כספים ומתנות , מהתנדבות העם אשר בבבל וכל היושבים עמהם ( א ג-ד . ( ( ב ) בעקבות הכרזת כורש , ומיד אחריה , קמים ראשי האבות ליהודה ובנימין והכוהנים _והלויים כדי לעלות לירושלים , והם לוקחים עמם כסף , זהב ורכוש _מיכל _סביבתיהםי ( א ה-ו . ( ( ג ) _בץ המתנות נמצאים גם כלי בית המקדש שניתנו לששבצר מעם כורש מלך פרס באמצעות _מתרדת הגזבר , והוא מעלה אותם עמו לירושלים ( א ז-יא . ( ( ד ) פרק ב הוא תיאור העלייה וההתיישבות ; רוב עניינו חורג מדיוננו ועל כן לא נפרט בו . נדגיש רק כי לפי רצף הסיפור מבוצעת העלייה מיד לאחר הכרזת כורש , ובראשה עומדים זרובבל בן שאלתיאל , יהושע בן יהוצדק ומנהיגים אחרים ( ב א ואילך . ( בבואם ליהודה מנדבים ראשי האבות סכומי כסף גדולים _'לבית האלהים להעמידו על מכונו' ( פסוקים סח-סט ) ולאחר מכן מתיישבים איש איש בעירו ( פסוק ע . ( ( ה ) זמן קצר לאחר בואם ליהודה , _ב חודש השביעי , נאספים העולים בירושלים ונוקטים שורה של פעולות : בונים את המזבח על מכונתיו ומעלים עליו עולות ( ג ב-ג ;( חוגגים את חג הסוכות ( פסוק ד ;( מסדירים את פולחן הקבע ( פסוקים ה-ו . ( נוסף על כך , הם נותנים כסף לצורים ולצידונים ואלה מביאים עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו ( פסוק ז . ( ( ו ) כחצי שנה לאחר מכן , 'בשנה השנית לבואם ... בחדש השני , ' מתחילים העולים בשלבים המעשיים של הבניין : ממנים את הלויים לפקח על מלאכת הבנייה ( פסוק ח , ( מניחים את יסודות הבניין ( פסוק י ) וחוגגים 'בתרועה בשמחה להרים קול' את ייסוד הבניין ( פסוקים י-יג . ( ( ז ) לאחר הנחת היסודות נודע _ליצרי יהודה ובנימין' על בניית הבית והם מבקשים להשתתף בבנייתו ( ד א-ב . ( שבי הגולה , ובראשם זרובבל , יהושע וראשי האבות , דוחים את בקשתם ( פסוק ג , ( ומכאן ואילך נוקטים אויבי יהודה כל צעד אפשרי וכל תחבולה כדי למנוע את בניית המקדש ( פסוקים ד-ה . ( בסופו של דבר מתקבלת הוראה מפורשת ממלך פרס להפסיק את הבנייה והיא מופסקת _'באדרע וחיל ... עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך _פרס' ( פסוקים כג-כד . ( בעזרא ב-ג _24 ראה לעיל , פרק שלושה עשר .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר