פרק חמישה־עשר מקדש שבי ציון; מציאות ואידיאולוגיה

עמוד:345

פרק _חמישה עשר _מקדש _שבי _ציון _; _מציאות _ואידיאולוגיה שרה יפת מן הבחינה החומרית יודעים אנו על מקדש שבי ציון רק מעט מן המעט . מצד תוכניתו הארכיטקטונית , ממדיו , החומרים שמהם נבנה , קישוטיו ואביזריו — זהו השלב הידוע פחות מכול בתולדות מקדש ירושלים . על מקדש שלמה מצויה בידינו עדות מקראית מפורטת , בשתי _גירסאות , הנותנת בידינו , למרות ההבדלים בפרטים , תמונה טובה של המקדש ואביזריו . על מקדש הורדוס מצטרפות הידיעות הספרותיות השונות אל העדות הארכיאולוגית המרשימה . ואילו על מקדש שבי ציון אין בידינו אלא פרטים מעטים , שאין בהם כדי לספק את רצון הדעת . עובדה זו אסור לה שתמעיט את מקומו וחשיבותו של המקדש בתולדות ישראל , ואת תפקידו בהתחדשותה ובבנייתה של היהדות בראשית ימי הבית השני ובהמשכם . 3 בנייתו של המקדש הסתיימה בשנת 517 לפסה"נ וחנוכתו נחוגה בירושלים . את סופו של המקדש יש לראות בבניית המקדש החדש על ידי הורדוס , בשנת שמונה עשרה למלכותו , שהיא שנת 20 / 19 לפסה"נ . מקדש שבי ציון עמד על תלו אפוא כמעט חמש מאות שנה , משך זמן ארוך אפילו ממקדש שלמה . אף כי במשך השנים נעשו בו תיקונים ושינויים , בעיקרו של דבר הוא לא נשתנה . תיאורי הבית השני במשנה ובכתבי יוסף בן מתתיהו מתייחסים למקדש לאחר בנייתו מחדש על ידי הורדוס , ולא למקדש שנבנה בראשית שלטון פרס , אך ניתן לומר כי דווקא מקדש שבי ציון הוא הוא ' הבית השני , ' הן בגלל משך הזמן שעמד על תלו והן בתוקף מקומו בתולדות ישראל . כשאנו מגדירים מקדש זה כ'מקדש שבי ציון' דווקא ולא כ'בית השני , ' אין אנו באים אלא לציין את נקודת המוקד ההיסטורית של דיוננו , הווה אומר : ראשית תקומתו ובנייתו של המקדש , המאורעות הקשורים בבנייתו , ומקומו בעולם המחשבה של הדורות הראשונים לשיבת ציון . ראה : ש' ייבין _, 'מקדש שלמה , _' א '' מ , ה , _עמ' ; 346 -328 מ' הרן , 'מקדש יחזקאל , ' שם , טורים ; 355-346 בוסינק , מקדש שלמה ; וכן ראה לעיל , פרקים שמיני ותשיעי . 0 / _1116 _ח 75 _8 _. 977-984 ; 6 . _\ _13231 _, _771 _* _\ _1014 _? _1101 _. קק 1975 _, _¥ _א _, _ץ _01 _מ _3 _£ _0 _** _, _031 _( _16 ראה להלן , _עמ' _4 . 367-364 על הוויכוח בשאלה זו ראה : שליט ( לעיל , הערה , ( 2 _עמ' 194 והערות 743 _ו 744 _בעמ' . 463 _10 _/) - _5 _ז _£ , י 16 _קת _761 י _31 _£ _\ _1 . _^ 1- _¥ _011311 , _4 _( _1 < , _110015 ( 1971 ) , _0018 _. 960-961 8 . $ _36 _ונ _0 _£ _( _110 _ק _€10 א' שליט , הורדוס המלך , האיש ופועלו , ירושלים תשכ '' ד , _עמ' _< 1 ; 206-194 _מ _\ _11 _3 _י , 8 . 83 _£ 131 _£ _\ 1 . 0 . _? _061-5161 , י 6 _מ ? _316511 _מ 16 _171 _(? _1€ _? _11 _X _1 . _^ _1011116011116 1 _ק _. _81610 ( 6 _( _15 . ) , _7116 _. _/ _£ _* _' _/ _. _5 _/ _1 ? €0 קק _1 1976 , _מ _5161 _( _13 _ת _& _^ _1 _מ _- _}/ _, 11 , _/\ _886 _ז _4 _ו _1 _( _ז _€6

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר