פרק ארבעה־עשר ירושלים בימי שלטון פרס: מתאר העיר והרקע ההיסטורי

עמוד:330

לא היה זה סיום הבנייה , שהתנהלה כפי הנראה בעצלתיים . חגי פנה ב 521 לפסה"נ אל הנשארים אשר ראוה 'את הבית הזה בכבודו הראשון ( _כלומר , 65 שנה קודם לכן ) ומה אתם _ראים אתו עתה הלוא כמהו כאין בעיניכם . _' אך הוא הבטיח להם כי 'גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון' ( חגי ב ג-ט . ( חגי סיים את נבואתו באותו יום חגיגי , עשרים וארבעה לתשיעי , בהבטחה שעוד מעט ירעיש ה' את השמים ואת הארץ ויהפוך 'כסא _ממלכות' _ו'מרכבה ורכביה . ' 'ביום ההוא ... אקחך זרבבל בן שאלתיאל עבדי ... ושמתיך כחותם כי בך בחרתי נאם _ה' צבאות . ' דברי חגי היו ברורים לאנשי ירושלים . התיאור של הפיכת כסא המלכות והמרכבה ורוכביה היה רמז ברור לנפילתה הקרובה של האימפריה הפרסית , שמלכה תואר לא אחת כיושב על כס מלכות ועל מרכבה . גם הציון שזרובבל יהיה לחותמו של אלוהי ישראל היה רמז ברור לכך שזרובבל יהיה למלך יהודה . לפיכך נראה שעל רקע המהומות והמאבק על כסאו של כנבוזי ניבא חגי את נפילתה של האימפריה הפרסית ואת שובה של המלכות ליהודה . זכריה , שהתנבא לראשונה ( זכריה א א ) בחשוון בשנת שתיים לדריוש 521 ) _לפסה"נ , ( מציין את תפקידו החשוב של זרובבל בייסוד המקדש , ואף מנבא שזרובבל ישא הוד ויישב וימשול על כסאו ( זכריה ו יג . ( מדבריו מסתבר ששררה מתיחות בין יהושע הכוהן הגדול לבין זרובבל . זכריה פעל להפגת מתיחות זו , _באמת לזרובבל שעליו לפעול 'לא בחיל ולא בכח' ( ד ו ;( ואילו בדבריו אל יהושע ( ג ח ) הדגיש את חשיבותו של 'צמח , _' הוא כינוי למלכי בית דויד , כלומר , לזרובבל . גם תיאור שני הזיתים העומדים על המנורה ( פרק ד ) משקף , ככל הנראה , ניסיון לפשר בין זרובבל ליהושע ולהביא לכך _שיעצת שלום תהיה בין שניהם' ( זכריה ו יג . ( אף על פי שנבואות חגי וזכריה לא קראו למרד בשלטון הפרסי , הרי התקוות שתלו חגי ובני חוגו בזרובבל בוודאי עוררו חששות בקרב אנשי השלטון הפרסי . לפיכך , יש הסבורים שזרובבל הורחק מיהודה זמן קצר לאחר 'היום אשר יסד היכל ה , " ולא זכה לראות בסיום בנייתו של המקדש . נט , ( ואילו יהודה המקבי טיהר את המקדש בדיוק באותו תאריך שלוש שנים מאוחר יותר ( שם , ד נב _17 . ( על מטבעות וחותמות שבהם מתואר מלך פרס כיושב על כיסא או על מרכבה , ראה : ¥ . _10 _ז _0 _ח _< _2 _£ _<> _0 _/ _501 _ן _711€ _0 _? _" _, _ _61 _£ 8 . _< _36 _< _131 _ז 1 1991 _, _\ _168110 _זז _1831 _€ _ת _16 _ר _80 _£ _ץן _" _/ _ן" _^ _1 _} _1 _ז _1 ( _116 ¥ _011 _ז 1 25-26 , 29 _. קק . חותמו של אדם היה בדרך כלל צמוד לגופו על מנת למנוע שימוש לא מבוקר _בחותם , השווה : _'שימני כחותם על _לבך כחותם על זרועך' ( שיר השירים ח ו ;( 'חי אני נאם ה' כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני' וגו' ( ירמיה _כב כד-כה . ( מי שהכיר את נבואתו של ירמיהו הבין את משמעותם של דברי חגי . _18 אם נניח ש'בחדש' פירושו ראש חודש , הרי שנבואתו הראשונה של זכריה נאמרה כמעט חודשיים לפני היום אשר יסד היכל ה . ' בפרק ח , פסוקים ט-יג , הדגיש גם זכריה את חשיבותו של ה'יום אשר _ןסד בית ה _19 . " זכריה אמר _. _'ירי זרבבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה' ( ד ט . ( כמו כן ציין זכריה שזרובבל 'יצמח ובנה את היכל ה , ' והוא יבנה את היכל ה" ( ו יב-יג . ( _י _* על 'צמח' ככינוי למלך יהודה ראה : ירמיה כג ה : 'הנה ימים באים ... והקמתי לדור צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה _בארץ ; ' ושם לג טו : 'בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה _בארץ . ' _21 בפרק ו , פסוקים ט-טו , מצווה זכריה לקחת כסף וזהב מבני הגולה , לעשות עטרות ולשים אותן בראש יהושע בן יהוצדק _, הכוהן הגדול ; בנבואה זו לא נזכר זרובבל . זכריה רומז אליו בדבריו : 'איש וצמח _שמר , וכן במילים : 'עצת שלום תהיה בין שניהם . ' מכאן אפשר שבשעה שנאמרה נבואה זו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר