השלטון האוטונומי של הקהילה

עמוד:321

השלטון האוטונומי של הקהילה הקהילה האזרחית המקדשית במדינת יהודה נהנתה מאוטונומיה פנימית נרחבת למדי , ולה שני יסודות : היסוד החיצוני , שכלל את הסמכויות והזכויות שקיבלה מהשלטונות הפרסיים ; והיסוד הפנימי , הוא האמנה שנכרתה בירושלים בשנת 444 לפסה"נ . טעמה ומטרתה של האמנה היו כשל _0131 _58 _מ 611 . 11 , 24 _311 _( _1 _1116 _? _10 _^ _1 _אי _, _67 _. _11611261 _, _י _11 _ט _1686111311 _\ _' 6 31 1116 ? _6151311 _£ _0 _) _' _31 _€0 ק _1 _* 6 109-119 _. קק 16 , 8 ( 1994 ) , _ץ _} 110 ( 6 _ק 71 ( _111561 _* _39 ויינברג , הקהילה _האזרחית המקדשית , _עמ' _40 . 136 שטרן , התרבות החומרית , _עמ' 200 ואילך ; אביגד _, _בולות וחותמות , _עמ' כג-כח . _41 _מ 0 _$ _מ _168510 _קת 1 _7 _\* _0 _863111 _ז _016 0 _אי 611 , _/ 1 . _\ _111131 ( , 1 _י 3 _\ _א 61 ; 1 . _. ק , _16 _* _0111 _, 21 ( 1989 ) , י ? _01160 _' , 1 £ _. _[ , י _18 _ז _110 _קת _50 _מ 1 _ץ _161 _ז _8 _0 _? _501116 _? _0 _ח 1 _מ 163 _כ ) י 45 _. ק 46 ( 1996 ) , _42 _י' _נוה בתוך : עונת החפירות החמישית בתל חרסים ( נחל ברקאי ) _, 1994 תל אביב , 1995 _עמ' . 49-47 _43 1 . _0 . _? _0 _^ _161 , 7 ) 160 _)^ _10110 _16150 _) _101 _^ _011165 _112 1 _116 _\> 16 _^ : _\ _€0111 _$ _01011 _\ 6 _8114 _^ _, _ח 6 _ו _10 _ו _6 335 , 345 , 336 ; _8 _. _23 _( _101 _£ _, _. קק _0 _/ _71 _? _5116 _# _1614 1988 , _ח _0 _ק _1 _) _110 _ח _7116 _? _16- _116116111511€ _151 _( _161116 _6 1988 , _מ _\ _' _6 _ט _4 _? _105 _^ _0 _^ _10 _^ _, _( _016 _, 28 ) , _^ _6 _ח 399 , 400 , 403 , 418 , 422 _0 _. קק _** אבל ראה להלן , _עמי . 384-383 _45 _101-80 ) _161 _ח _^ _3 01 _1 _( 0 _ז , 1 _£ _x _^ _0 _^^^^ _0 _מ _. ¥ . _^ 11310 ק ( _86080115 1961 011 ( 1 1962 ) , _110013 1964 , ; 120 וראה להלן , _עמ' . 384 רמזים להבחנה בין השלטון האוטונומי הקהילתי לשלטון הפרסי — שלטון ה'מדינה' — נמצא בכתוב בנחמיה יא _כד : 'ופתחיה בן משיזבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם _/ יש לשער שפתחיה לא היה נציג הקהילה בחצר מלך פרס , אלא פחת יהוד בימי נחמיה ; בעוד שנחמיה היה פחה , כלומר מנהיג הקהילה . במינוח של התקופה , המילה 'עם' כאן אינה מציינת את חברי הקהילה _האזרחית המקדשית בלבד , אלא גם את _ה'הםי , האנשים שמבחינה אתנית ותרבותית לא היו זרים לגמרי _ל'אנחנר — ולחברי הקהילה האזרחית המקדשית עצמה . במינוח המדיני של המקרא , הצירוף _' על יד + _תואר' מציין את מי שפועל — או את הפעולה — בשם ובסמכות של הנושא בתואר ( דברי הימים א , יח יז ועוד ;( כאן הוא מציין את הפועל בשם מלך פרס ובסמכותו . פתחיה התייחס על בית אב קדום ומכובד בקהילה ; מינוי של איש נכבד כזה לפחת יהוד עולה בקנה אחד עם מדיניות מלכי פרס , למנות כפחות תושבים מקומיים מהאצולה המקומית , כגון סנבלט וצאצאיו בשומרון וטוביה בעמון . מערכת הפלכים 111 _< _11 ) ק ) — יחידות _טריטוריאליות מינהליות — המוזכרת ברשימת בוני החומה ( נחמיה ג ט , יב _וכו , ( _' היתה חלק מהמינהל של _'מדינת' יהוד , לא של הקהילה האזרחית המקדשית . אילו היתה חלק מהמערכת הקהילתית , אזי שר חצי פלך בית צור לא היה יכול להתחמק ללא גינוי מהשתתפות בבניית החומה ( שם פסוק טז . ( התאריך של חותמות _'יהד' ( _בגירסותיהן השונות , ( שהן משל שלטונות _'מדינת' יהוד , עודנו שנוי במחלוקת , אבל הדעה הרווחת היא שהן ממה שהגדרנו למעלה כתקופה השנייה של שלטון פרס ביהודה . נראה שרוב האנשים ששמותיהם מופיעים על חותמות יהוד : אוריו , חננה ( היא חנונה , ( יהועזר , אחזי , אלנתן ואולי גם 'יאז _ברישב / ' יהוד , ' 'לחנונה / יהוד' - היו יהודים . הם ובגוהי היו פחות יהודה אחרי פתחיה בן משיזבאל . אולי אפשר לשער שמקום מושבו של פחת יהוד היה במצודה הפרסית שנחשפה ברמת רחל , שם נמצאו רוב חותמות _'יהוד . '

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר