מוסדות הקהילה

עמוד:319

מוסדות הקהילה לאור הסכנה לקהילה מאויביה , נחמיה אירגן מקרב חברי הקהילה כוח מגן צבאי ( נחמיה ד יא-יז : ( ' ואצוה את _חנני אחי ואת חנניה שר הבירה על ירושלם ... והעמיד משמרות ישבי ירושלם איש במשמרו ואיש נגד ביתו' ( שם ז ב-ג . ( מלבד המיליציה הקהילתית היו ביהודה חילות מצב פרסיים , כגון בלכיש וערד ; בכוחות אלה שירתו כנראה גם יהודים , אולי אפילו חברי הקהילה . אין להניח שחיל המצב הפרסי היה כפוף לפחה של הקהילה היהודית . מסתבר שהיו ביהודה שני כוחות _31 _אביגד , _בולות וחותמות , _עמ' ה-ו ; וראה להלן _עמ' . 384 _32 _ו"נברג , הקהילה _האזרחית המקדשית _, _עמ' _33 . 121 -119 ויינברג , _הכרוניסט , _עמ' . 99-98 _•* _16111 _< _1 _00010 _x _1 _' , _ת _1110 _^ _01136 י 62-64 _* _:. _* _10 _§ _11111 _< _1 , _. קק _16 _811 * _11165 , 1 ( 1991 ) , ק _1 _ח 6 _י _860011 ( 1 7 _35 י' נוה _, _'האוסטרקונים הארמיים מתל _ערד , ' י' _אהרוני , כתובות _ערד , ירושלים תשמ '' ו _, _עמ' . 186 185 השימוש בהם אינו אינטנסיבי כמו בתיאור של מעמד הקריאה בתורה , המדגיש כי קראו את התורה ... ' לפני הקהל מאיש ועד אשה וכל מבין לשמע ' , ' ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא' ( נחמיה ח ב , ח ועוד . ( שימוש אינטנסיבי זה בא להדגיש את השכלתו של הקהל הנאסף , ואת ירושלים כמרכז הבינה וההשכלה . להשקפה זו היתה אחיזה במציאות . בירושלים התרכז חלק גדול מן האינטליגנציה של הקהילה : הכוהנים ; הלוויים , שעליהם נאמר : _'והלוים מבינים את העם לתורה' ( שם ח ז , ( וסופרים כדוגמת בעל החותם 'לירמי / הספר . ' בירושלים פעלו אחרוני הנביאים , חגי , זכריה ומלאכי ; מעט מאוחר יותר נתחברו בה מגילות שיר השירים וקוהלת , וכנראה גם חיבורים אחרים . מסתבר , אפוא , שירושלים היתה המרכז התרבותי והרוחני של הקהילה בתקופת פרס . מרכזיותה של ירושלים נבעה גם מכך שהיתה מושב המינהל האוטונומי של יהודה . בראש המינהל עמד הפחה , שנתמנה על ידי מלך פרס . על ידו נזכרים שרים , חורים וסגנים . מבדיקת הסמנטיקה וההקשר שבהם מופיעים מושגים אלה עולה שבמינוח החברתי המדיני של הקהילה , השרים הם ראשי בתי האבות ומנהיגי האיגודים המקצועיים שלה ( כוהנים , לוויים , שוערים , נתינים , צורפים , רוכלים ;( רק לעתים נדירות הם פקידי המינהל הפרסי . המונח 'חורים' מציין את ציבור ראשי בתי האבות ככלל , או בעלי השפעה בקהילה , אף שאינם בעלי תפקידים מוגדרים . _ה'סגנים' היו כנראה פקידים בהנהלת המקדש , היות שלדברי נחמיה הם האשמים בכך שהלוויים לא קיבלו את המעשר : 'ואדעה כי מניות הלוים לא נתנה , ויברחו איש לשדהו הלוים _והמשדרים עשי המלאכה . ואדיבה את הסגנים ואמרה : מדוע נעזב בית האלהים' ( נחמיה יג י-יא . ( עם פמליית הפחה נמנו הנערים , הם נערי הפחה ( זיקתם לפחה מוכחת מכך שנחמיה קורא להם תמיד _'נערי' ( שם ד יז , ועוד . ( נעריו של נחמיה השתתפו בבניית החומה ואף בהגנת העובדים : 'חצי נערי עשים במלאכה וחצים מחזיקים והרמחים המגנים והקשתות _והשךינים' ( שם ד י . ( אפשר לשער ש'נערים' היו כוח מגרס מתוך הקהילה , ששירתו את הפחה כשומרי ראש והיו הכוח הצבאי של הקהילה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר