התקופה הראשונה

עמוד:309

תושביה לאחר הסינאויקיזם הוא 150-50 גברים , הוא מספר הגברים בירושלים לפני הסינאויקיזם . הרי שבתקופה הראשונה — לפני הסינאויקיזם — חיו בירושלים 600-200 נפש בלבד . ראשיתה של ירושלים היתה , אפוא , צנועה ביותר . אף על פי כן , התעוררו נגדה שכניה הקרובים , השומרונים . כבר בתחילת המאה הו' לפסה"נ שלחו 'אגרה חדה על _ירושלם' ( עזרא ד ח ) אל השלטונות הפרסיים . בכתב שטנה זה התריעו מנהיגי השומרונים על הסכנה הגדולה שבשיקום ירושלים . שלושה נימוקים מנו באיגרתם : ירושלים היתה עיר מורדת ומסוכנת למלכים זרים ; בירושלים שלטו מלכים תקיפים , שהכניעו ארצות ועמים רבים ; ולכן , אם העיר תחודש וחומותיה ייבנו , אז 'מנדה בלו והלך לא _ינתנון ואפתם מלכים _תהנזק' [ תרגום : מנדה , בלו והלך לא יתנו והכנסת המלכים תנזק ] ( עזרא ד י-יג . ( השומרונים הגזימו בדבריהם ; בכל הלשנה יש משום גוזמה , אבל כדי שתשכנע צריך להיות בה גרעין של אמת . גרעין כזה אכן נמצא . ירושלים של סוף המאה הו' לפסה"נ לא סיכנה את האימפריה הפרסית , אבל כמה תופעות בירושלים עשויות היו להחשידה על השלטונות הפרסיים . עצם נוכחותם של צאצאי בית דויד בעיר , וההצלחה בהקמת המקדש — דבר שנראה לכולם , לבני הקהילה ולאויביהם _, כביטוי של חסד אלוהי כלפי הקהילה וכאות לתמיכת השלטון הפרסי — נתפסו כבסיס לגדולתה של ירושלים בעתיד , ומכאן הסכנה שבשיקומה _, אם גם מזערית היא בשלב זה . כתב השטנה של השומרונים חובר בגלל כישלונם להשתלט על הקהילה החדשה , שהלכה והתכוננה לעיניהם . בראשונה נבנה המזבח : 'ויגע החדש השביעי _וכנראה של שנת 538 לפסה"נ ... [ ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלם , ויקם ישוע בן יוצדק ... _תךבבל בן שאלתיאל ואחיו , ויבנו את מזבח אלהי _ישראל' ( עזרא ג א-ב . ( כעבור זמן החלו בבניית המקדש . התקדמות השיקום המריצה את השומרונים לנסות ולהשתלט על הקהילה מבפנים ' . ויגשו אל זרבבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם : נבנה עמכם , כי _ככם נדרוש לאלהיכם' ( שם ד ב . ( בשעה זו כבר היו השומרונים יחידה מלוכדת . לא זו בלבד ששומרון היתה מסודרת ואמירה מקהילת שבי הגולה המתחדשת , אלא שכבר למן התקופה האשורית היתה מאורגנת כ'מדינה' — מדינת שומרון _3 _) _חת _6 _ת _1 _ג — _( _8 שהבבלים סיפחו אליה כנראה גם את יהודה . היות שלפחות עד אמצע המאה הה' לפסה"נ לא שינו הפרסים את המבנה המינהלי הזה , הוסיפה יהודה להיות כפופה ל'מדינת' שומרון . אילו הצליחו השומרונים להצטרף לבניין המקדש , היו מכפיפים לעצמם את הקהילה המתחדשת בירושלים , משתלטים עליה וזוכים — בעיניהם — לחסדי האל ולתמיכת מלכי פרס . ראשי קהילת שבי הגולה , זרובבל , ישוע וראשי האבות , הבינו את הסכנה הצפויה להם מהשכנים המבקשים להשתתף בבניית המקדש , ודחו את בקשתם . משהבינו השומרונים שבדרך זו לא יוכלו לשבי הגולה , חיברו את כתב השטנה . _ת _? _081- _£ _\ _1110 ? _31081106 - _3 _י _ _2 _ _61 _נ _¥ _01111 _ץ , _110066 ( _1111 _^ 5 0 / _1116 8 . 8 . י _011 _: ק _01126010 _§ _1031 _8 _. _6 _ _^ _1 , _11116 $ _ז _11 _< _1 _ז 151061 _/{ _00 _x _16 _$ _x _10 / _801611065 ( 111 ( 1 _111 _* _. 78-97 ; _9 _. _\ _1 _. קק 1 1969-1970 , _ח _15310 _ד _/ _1 _, _. _161 1 x 111 ( _- 1 . _> _4 _ץ _1 _ק _1 _ח _£ 0 / _831513 ( 1 , _7116 _14 _$ _1 _} _1 0 / _1116 _ץ _011060108 _ז _1 ( _1 _, _\ _ז _1116 _1115 _( _01 _$ _< _1 _ח 8111 ( 1 _$ 1 _111 _? _010 _£ _ז _? _6110 _( _1 _( _8 _)! _י _£ _^ _110 _י . _114 ( 1 ( _111 _( 11111 / 1 _§ _1 _} _16 0810 1996 , _^) _ד 1 . _XX _\ _קקג 51-55 _0510611565 , _? _350 _. _81 _. קק _"י ויינברג _, הקהילה _האזרחית המקדשית , _עמ' 110 . 115

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר