לשון הכתובות

עמוד:304

עם זאת , השימוש באמות קריאה תוכיות מוכר כבר בכתובות המאה _הזי לפסה"נ : ארור , זיף ( הכתיב המקביל _'זף' מוכיח שאין מקור היו"ד בדו תנועה , ( ובחותמות וטביעות חותם אף בשמות המופיעים במקרא רק בכתיב חסר : אוהל , סילא , חמיאהל . מעניין במיוחד השימוש באם קריאה ו"ו ל 0 _תוכית _ב'אוהל , ' שזאת ההיקרות הבטוחה היחידה שלה באפיגרפיה העברית מתקופת הבית הראשון . השם הפרטי החדש _'הושעם' מצטרף לקבוצת שמות פרטיים מקראיים בעלי מ"ם נספחת ( אנקליטית , ( כגון גרשם , _אדרם , חושם , _וכר , והם שרידים של תופעה כללית קדומה מאוד בלשונות כנען . בכתובת , 5 . 1 מן המאה הד לפסה"נ , משמש הפועל כנ"ס , המוכר עד כה רק מספרי המקרא שחוברו בימי הבית השני , ואף נחשב לאופייני לפרק זמן זה . אם מובנו של השורש _סר"ט באותה כתובת כמובן _שר"ט שבמקרא , לפנינו דוגמה נוספת לחילופי ש = ס , כגון : סבך = שבכה , שכ"ר — סכרים ( עזרא ד ה ) ועוד . מספר כתיבים קדומים או דיאלקטיים שנשתמרו במקרא רק בצורת 'כתיב , _' ואשר תוקנו מאוחר יותר על ידי צורות 'קרי' מתוקנות , מצאו את אישורם במקורות אפיגרפיים רבים . בכתובות הירושלמיות דוגמאות מאירות _אחדות : אם הקריאה ל _6 סופית היא ה"א : אמתה , אתה , כמו בכמעט כל המקורות האפיגרפיים של ארץ ישראל מימי הבית הראשון . במקרא , אם הקריאה הרגילה לתנועה זו היא ו"ו , והצורות עם ה"א מיעוט ותוקנו בקרי . 124 _כפי שציין זוויט , אמות קריאה , _עמ' , 25-17 נגר דעתם של קרוס ופרידמן , השוללים את קיומן של אמות קריאה תוכיות בתקופת הבית הראשון : _¥ _1161 _) _16 _^ 01- _ץ _£ _6111 _, _ח _13 _מ _166€1 _ז _12 _01055 _. _11 . _& _0 . _. ק 1952 , _ח _6 _\^ 1 _^ 3 _\ _' 6 _א _רץ _} _1 _ק _1110 _§ _10 _125 _לרעת זוויט , שימוש כזה של אם קריאה היה כבר במאה _הז' ( אמות קריאה , _עמ' ( 32-31 , 25-24 אולם הוא מסיק זאת ממילים שמקורן _בדו תנועה או שקריאתן איננה בטוחה כלל . 126 ש' מורג , 'ראשיתה של העברית וייחודה של העברית , ' מ' בר-אשר ( עורך , ( מחקרים בלשון , א , ירושלים תשמ"ה , _עמ' 161 , ; 178-177 _ח 1 _ח _1411 _. ס _^ _' _681 _361111 _( _10 , _י _0111 _א _י _> _* _5110111103 _1116111 111 _5311 85- _. קק , _. _/ _5 _£ _, 76 ( 1957 ) , י 16 _*' _ג _601311 _> _' _961 ק _£ 8 107 _127 _א' _הורביץ , בין לשון ללשון , ירושלים תשל _" ב , _עמ' ; 175 נוה , לעיל , הערה _128 . 82 השורש נמצא באוגריתית בשמות פרטיים : _גורדון ( לעיל , הערה _, ( 115 טקסטים . _\\ : 322 ר , _129 . 13 : _11 : 2016 , _16 _\/ . 4 : 1082 , 2 : 307 ראה : צרפתי ( לעיל , הערה , ( 123 _עמ' 130 . 114-111 _גורריס מונה 52 היקרויות עם ה"א : _# _0010115 , _6 _\* _' _¥ _01 _^ _א _£ _1 _> _1 _£ _, _ג _7716 _811 _) _11001 _76 x 1 _111 _1116 _^/< 92-94 _. _קק . 1971 _, שימוש כזה _כו"ו במקורות אפיגרפיים נמצא בדוגמאות _בוררות בלבד , ואף בחלק מהן הקריאה איננה בטוחה : _ב'רער בכתובת השילוח נשלה הה"א של הכינוי 'הו . ' הצורה _'רעו' מופיעה פעם אחת במקרא ( ירמיהו ו _כא _, ( לעומת 115 היקרויות של 'רעהו' ( והשווה : שמואל א , _יה א , כתיב : ויאהבו , קרי : ויאהבהו , ( אולם אין לדעת אם בוטא כאן _רעו לאחר נשילת הה"א , או שמא התכווצה כבר _הרו תנועה והו"ו משמשת אם קריאה _ל : 0 _רעו כפי שסובר זוויט ( אמות קריאה , _עמ' . ( 24 כתיבים אפשריים אחרים מאתרים שונים _הם.- קצרו ( _מצד חשביהו , שורה _, ( 6 ולו ( בית לי , שורה : 2 _ח 5 1 _ח _110 ק _$ _011 _ח 16 _\\ _' 1 _ג _01 _^ _1161 _י _3 _\ _' 611 _, _א 84 . / . _. ק , / _£ _7 , 13 [ 1963 ] , י . ( _3 _8111121 _03 _\ _' 6 קרוס רוחה מכול וכול שימוש באם קריאה ו"ו _ל 6 בימי הבית הראשון , ומשחזר במצר חשביהו : 'קצתה ) _ואסם ; _' ת _65 0 _ז _0 _א _1110 ק 1 _§ 13 ק _11 י _010 _$$ _, _. _ו _? _. _^ _5 _01 _1110 £ _! _£ _/] _(// - _£ _/*(/ _1 _זח _0 _זז _0011 ס 16 _\*/ _כ 43 _1-161 _. ק , _84508 _, 165 ( 1962 ) , י _06111111165 8 . _0 . ואילו בבית לי : ו'ערי יהרה וגאלתי ; ' _^ _די _1 _, _ח _^ _6 _ו _כ , י _61 _8611 _1 _* 61 _נ _1 _ _111 _ז _< _ז 5 _110111 _ח _110 ק _03 _\' _6 _111 $ _011 _1 _ז _6150 _א _. _5 _111 110 X 01 0 / _ץ _53101615 ( 6 _( 1 . ) , _£ _550 301 _. ק _6 _\\ _' _\' _0 _* 1970 , _א _011 _* _6 _^ _,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר