לשון הכתובות

עמוד:303

התיבות _יפים' _ו'נצף' שנחרתו על גבי משקולות אבן , ו'סרט' . ( 5 . 1 ) גם שמות פרטיים נתווספו לאוצר השמות שבמקרא . השמות הפרטיים שלא נזכרו במקרא הם : אבמעץ , אחא , אחיאל , אחימה , _אפרח ] , _אןשא , בלטה , גדיהו , דמליהו , הושעם , הצליהו , חמיאהל , _חנמלך , חצי , טבשלם , יובנה , יעלי , יעמא , ישאל , מלכי , נקם , נרא , נרי , _סילא , פלטה , צפן , קראה , _קרבאןור , [ קרי , רפיהו . בכלל השמות הפרטיים מצאנו _" 37 סיומות _'יהר ואף לא אחת 'יו . ' תמונה זו מצטרפת לתמונה המצטיירת מחרסי ערד ולכיש ומהממצא מאתרים אחרים מארץ יהודה . הסיומת 'יה , _' המופיעה בעיקר בספרי המקרא שנתחברו בימי הבית השני , נמצאה חמש פעמים כבולות ובטביעת החותם ; 8 . 4 . 3 אך זאת בהסתייגות מה , שכן בכל המקרים האלה הסיומת גולפה בקצה החותם וייתכן _שו"ו סופית הגובלת עם המסגרת העגלגלה לא הוטבעה מספיק בחרס , או לא גולפה בחותם מחמת חוסר מקום ( ראה לעיל , . ( 8 . 4 . 5 מכל מקום , אין להסיק מכאן שהיו כבר בימי הבית הראשון שמות שהסתיימו ב'יה' במקום _'יהר . כתיב הכתובות בעיקרו מלא בסוף תיבה , פרט ל'הית' בכתובת השילוח . התיבה _'הית' השתמרה בצורה הזאת גם בכמה מקומות במקרא . כתיב התנועות התוכיות בעיקרו חסר : אש , שלש , _אמת , עצמת , אלשמע , הן ( אם אכן זאת הקריאה הנכונה . ( יוצאות מכלל זה תנועות שמקורן בדו תנועה : עוד , מוצא , מאתים , חוץ מ'ים י _ויקל' בכתובת השילוח . 118 ישנה סברה שהשם 'רמליהו' במקרא מקורו בשיבוש גרפי של דמליהו ; ראה : אביגד , שם , מס' _119 . 42 הובאו בחשבון רק הקריאות הוודאיות . _120 ראה לעיל , _121 . 8 . 4 . 5 י' קוטשר , הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו , ירושלים _תשי"ט , _עמ' _122 . 5 ראה י' בלאו , 'האם צורות נסתרת מעין ה _; ת שבלשון חכמים צורות קדומות הן , ' ? לשוננו , מז ( תשמ '' ג _, ( _עמ' . 159-158 _123 הועלו הצעות שונות לראות ב'ים' התכווצות קדומה של דו תנועה במקרים מסוימים או של יסוד י"ם שונה מן _יו''ם . ראה סיכומו של ג' בן עמי צרפתי , 'הכתובות העבריות מימי הבית הראשון , ' א' ראבילו ( עורך , ( ספר היובל לדוד _קוטלר _, _תל-אביב , 1975 _עמ' . _111-110 מקורה של קל ככול הנראה קול , אולם במקרא היא נמסרה הן בכתיב מלא והן בכתיב חסר . שמות פרטיים הבאים במקרא בכתיב שונה :

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר