חותמות וטביעות חותם .01

עמוד:300

החל במאה _הי''ט , החפירות בירושלים ובאתרים רבים ביהודה העלו מספר רב של ידיות קנקנים ועליהן טביעות חותם עם סמל של חיפושית ארבע כנפית או דגם דו כנפי שפורשו סמלים מלכותיים ; מעל לסמל זה רשומה התיבה 'למלך' היינו של המלך , או עבור המלך , ומתחתיו ציון אחד מארבעה יישובים : חברן , זף או זיף - בשני הכתיבים - ממשת _ושוכה _"" . בתחילה חולקו הטביעות על פי סוגי הדגמים השונים המצויים , ונעשה ניסיון לראות בהם התפתחות כרונולוגית , אבל לאחר חפירות לכיש ואתרים אחרים , שנערכו משנות השבעים בארץ יהודה , נאספו נתונים מספיקים להבהרה והבנת ההקשר , הזמן והתפוצה של הטביעות . התברר כי כל סוגי הטביעות מצויים בשכבות חורבן בלכיש ובתל בטש ( תמנה ) שחרבו בעת מסע סנחריב בשנת 701 לפסה"נ . תפוצת הטביעות היא בעיקר באתרים בצפון מערב השפלה ובסביבות ירושלים , הם אזורי החזית נגד סנחריב בזמנו של חזקיהו . קיימות דעות שונות בדבר משמעות הטביעות ותפקיד הקנקנים . יש סוברים כי הטביעות קשורות _באירגון כלכלת הממלכה , ושמות ארבע הערים מורים אולי על ארבעה מרכזים מלכותיים לגביית מס או על ארבעה אזורים שבהם רוכז המס . אחרים סוברים כי הקנקנים הוכנו והוטבעו במרכז ייצור אחד במסגרת הכנותיו של חזקיהו למרד נגד סנחריב , וכי הקנקנים נועדו לאגור מזון לקראת המלחמה . רבים מאלפי הקנקנים שהוכנו נמצאו בשכבות החורבן של שנת 701 לפסה"נ , אך קנקנים רבים נאגרו ככל הנראה במחסני ירושלים , שלא חרבה בעת המסע . קנקנים אלו הופצו במהלך המאה _הז' לפסה"נ , ואכן כמה מהם נמצאו גם בשכבות החורבן של הכיבוש הבבלי בשנת 586 לפסה"נ . 8 . 4 טביעות חותם פרטיות על כדי חרס 8 . 4 . 1 הושעם _ב' מזר , 'החפירות ליד הר הבית , ' קדמוניות , ה חגי ( תשל"ג , ( _עמ' ; 88 נדלמן , שם . 8 . 4 . 2 לנחם שם . _הצליהו 8 . 4 . 3 _לחנה _כ 1 / _10014 _ז _168810 ק 1 _ז _11 _תג מס _016 _א _. _4 י _. _41 _/ _£ _24 _, _. _א ת עזריה 18-19 _. קק ) , ל / _£ _/ _, 37 ( 198 , י _5 _56 _* 1 _י _מג _1 _מ _;\^ _0 נדלמן , שם . 8 . 4 . 4 לנרא אביגד , העיר העליונה , _עמ' . 45-44 שבנא _10 _? לעת עתה הגיע מספרן _ל 2 , 000 בקירוב , _כ 300 מתוכן מירושלים , רובן _דו כנפיות , כפי שנמסר על ידי ג' _ברקאי עורך הקורפוס של ידיות אלה . _105 דיון מסכם ראה : _8 _י _30116111 _) _מ _8611 _י _, _ת _3 _גמ _3 _י _3 _א _. א _1116167 _£ _/( < _1 _* _6 _0310 0 _/ _ת _31 _£ _1110111 _< 1 _! _1 _* _13 _ק _1 _ז 61-76 _031 _. קק , _\/ 7 , 29 ( 1979 ) , י 5 ק 1 ז _5131 ושם ביבליוגרפיה על התפתחות המחקר של טביעות ' למלך . ' _" _* ראה ביבליוגרפיה מלאה אצל נאמן , שם . _107 ע' מזר , ד' עמית , צ' אילן , 'דרך הגבול שבין מכמש ליריחו וחפירות חורבת שילחה , ' _ארץ ישראל , _יח ( תשמ '' ה , ( _עמי . 249-247 ראה גם נדלמן ( לעיל , הערה , ( 66 _עמ' _132-131 על שתי ידיות 'למלך' מירושלים מן המאה _הד לפסה '' נ .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר