קמיעות

עמוד:293

יברכך _ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ( ויחנך ישא ה' פניו אליך ) וישם לך שלום לנוסחת ברכת הכוהנים נועדה חשיבות עצומה , שחרגה מגבולות הפולחן במקדש . בגמר עבודת המקדש היה הכוהן הגדול מברך כך את העם , בשמשו רק כלי לברכת _ה' עצמו את עמו : _'ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם' ( שם , כז . _( עתה מסתבר שידיעת נוסח הברכה הייתה רווחת בקרב העם בימי הבית הראשון . ממקורות של תקופות מאוחרות יותר אנו למדים על התמסרותה של אמונה הקושרת לברכת כוהנים תכונות מאגיות . בחקר מקורות המקרא מיוחסת ברכת הכוהנים למקור _הכוהני . _בתיארוכו של מקור זה חלוקות הדעות בין אלה הסוברים שהוא יצירה מימי הבית הראשון לבץ אלה הטוענים שחובר בימי בית שני . מציאת נוסח הברכה במקור אפיגרפי מסוף ימי הבית הראשון תורמת תרומה חשובה לבירור סוגיה זו , אך אין בה כדי להכריעה , מכיוון שהחוקרים המתארכים את חיבור המקור הכוהני בתקופת בית שני אינם שוללים את הכללתם בו של אלמנטים קדומים יותר . א' הורביץ הצביע על כך שהצירוף 'שלום ל ' - מאפיין את לשונם של ספרי בית ראשון , אשר הוחלף על ידי הצירוף 'שלום על' ביצירות הספרותיות מזמן הבית השני ואילך . הכללתו של הצירוף ' שלום ל ' - גם בנוסח הברכה שבלוחית עשויה לסייע בתיארוך חיבור הברכה , אם כי אין היא קובעת דבר בתיארוך הקמיע ; _שכן לאחר קביעת נוסח הברכה היא הועתקה כלשונה במהלך תקופות שונות . אילוצי המקום בלוחית כה קטנה הכתיבו לסופר מתיחת קווים שאינם מתאימים זה לזה באורכם היחסי . כמו כן יש עיגולים וזיוויים מאולצים בפניות החרט . עובדות אלו בנוסף למצב השתמרותה הגרוע של התעודה , מקשים מאוד על ניתוח הכתב . אף על פי כן , נראה שהוא מעוגן יפה בכתב העברי של המאה הו' לפסה '' נ , בדור האחרון שראה את הבית הראשון . ואמנם , אין לשלול על הסף _* במדרש במדבר רבה , יא ב ניתן ביטוי לאמונה רווחת : 'כשהנהנים מברכים את ברכת _הכהנים הקב '' ה בעצמו עומד אחריהם ומברך . ' 95 נאסר תרגומה ואף קריאתה בנסיבות מסוימות : ראה , למשל : ירושלמי , מגילה ד יא ; מסכת סופרים ט י . בבראשית רבה מג ח נעשה _נסיון לקשרה לאבות האומה . בספרי במדבר , פרשת נשא , מ , נמנות בין סגולות הברכה שמירה על הגוף ועל הרכוש והגנה מפני מזיקים . _96 ראה דיון מקיף אצל מ' _הרן , 'ברכת _כהנים מכתף _הינום . המשמעות המקראית של התגלית , _' קתדרה , 52 ( ת שמ '' ט _, ( _עמ' . 89-77 הברכה כתובה גם על קמיע מן הגניזה בקהיר : _נוה ושקד ( לעיל , הערה _, ( 92 _עמ' , 238-237 וחרותה על שני קמיעות כסף שומרוניים מאוחרים . לפרסומם של הקמיעות השומרוניים ראה : _^\ _/( _2333 _/ _151 _/ _€ _י 109- 1 . _8011116 , _. קק , / _£ _/ , 20 ( 1970 ) , י _11161 _נת _^ מ _131113 ז _1111615 , " ¥ _31 " _311 ( 1 _831 _מ _^ _/ _ותע _" , 8 _: _131 פניי 112 ; _3 153-155 _. קק / _£ _/ _, 22 ( 1972 ) , , י _. _£ _\< _0111 _$ 14 : 20 על שניהם ראה גם : _1116 מס _16 _סא _\ _י _, _ץ _* _' _י _. 8 . _1 _^ _0 קק , / _£ _/ _, 25 ( 1975 ) , י _1111615 ¥ _31 _ז _>\ _1 מ 31113 _מ _831 97 250-253 ' אימתי נטבע בעברית הצירוף "שלום על ישראל , " ? לשוננו , כז ( _תשכ''ח , _עמ' . 302-297 ההחלפה אמנם הייתה הדרגתית , וכן נמצאו בספרות _חז''ל היקרויות בודדות של 'שלום ל _98 . ' - ראה בשורה , 6 _הה'א הדומה _לסמיך .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר