כתובות חרותות על בלי חרס

עמוד:284

כתובות חרותות על בלי חרס 4 . 1 שבע הכתובות הבאות נתגלו בעופל בחפירותיה של קניון נקם גדל ! _חרותת נאה על ידית שבורה של כלי חרס , ככל הנראה מן המאה הד לפסה"נ ; נחרתה לפני צריפת הכלי . ישנן דוגמות מספר של שמות פרטיים חרותים על ידיות קנקנים , המציינים את שם בעל הכלי או האחראי על מידתו . השורש _נק"ם איננו מוכר כמרכיב של שם פרטי במקרא , אולם נתגלה בחרותת _'נקמאןל ' [ על ידית מתל אל נצבה , בשם האדומי 'קוסינקם' באוסטרקון מערד , וכן בפניקית ואוגריתית . השם גדליהו או גדליה מתועד היטב , הן במקרא והן באפיגרפיה העברית , ואולי יש להבין כאן : נקם ( בן ) _גדלןיהו . [ 4 . 2 לישמעאל 48 חרותת לאחר צריפת הכלי . השם המקראי ישמעאל מתועד אף הוא במקורות אפיגרפיים עבריים . הלמ"ד שלפני השם מציינת שייכות . 2 , _מ 168 ; _? . _86 _. ק _13 1967 , _מ 011 _$ _1 _/ _80111 _, _110 _1 _( _116 ? _11611101071 0 _/ 1 ( 1 _? _111110 _ז ? _61801101 _1 _* _10 _X _16 _$ 1 363 _. ק _16 1972 , _ת , 15 _80 _ז _>( 10 _ן _15011 _ז 1 46 בערד , חרס , 21 ובטביעת החותם של 'אשר על הבית , _' מלכיש ( לעיל , הערה 47 . ( 18 פרינו , אפיגרפיה עברית , _עמי , 59-58 מנסה לראות _40 השווה : שופטים יד טו : 'ויאמרו לאשת שמשון _41 . ' אהרוני , כתובות ערד , _עמ' _42 . 38 פרינו , אפיגרפיה עברית , _עמ' 59-50 על שלוש כתובות נוספות מקוטעות ביותר ראה : שם , מס' ; _1199 , _1098 , 1097 רנץ , אפיגרפיה , _ו _עמ' . 272-271 43 6 _} _1 1 _, _8611 _^ _016 _> _' _& _נ _1-14081 _ז 1611 6 _, _מ _0 . _\ _1000 _^ 168 _. ק 1947 , _מ _6 _ע _* _13 _'יי _6 _א _. ברמת רחל נתגלה שבר של כתובת חרותה על חרס 'נק ¥ . ;' ... 1 101 _^ _0 _} _161 _, 1961- _זז _0 _^^ _01 _^ _5 01 _110 _ע _11 _, _£ _x _^ _0 _ז 1 40 : 8 _^\ _11310 ק 35 , _0 _§ 37 : 4 , _. ק _13 1964 , _זז 1962 , _80 _44 נוה אצל אהרוני , כתובות _ערד , _עמ' _1611 ( _161 16 X 16 45 . 190 _ה < _13111 , 016 ? _615011611110 _מ 0 _ע _? . _0 בשתי המילים חלק מכתובת 'מקראית' ארוכה יותר . _48 שם , _עמ' ; 67-59 רנץ , אפיגרפיה , 1 , _עמ' _49 . 194 בולה : 8 . 2 . 3 _אביגד , _בולות , מס' 50 . 102 -101 , 89 , 82-78 השווה לשימוש בחותמות : 'לפלוני . ' ... בשלוש השורות הראשונות בעמודה ב' נזכרו נשים מבלי לציין את שמותיהן הפרטיים , בנוסחה הסתמית 'אשת _^ לוני . ' הסימן _—7 _' _ _* מופיע בחמישה אוסטרקונים מערד , ( _83 , 42 , _33 , _31 , 18 ) כאשר בשניים מהם ( 33 , 31 ) המוצר שאליו מתייחס מוגדר בברור : 'חטם . ' אהרוני העלה את ההשערה שסימן זה מציין את מידת הלתך .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר