כתובות קבר

עמוד:277

שימוש במילה 'חדר' בהקשר דומה נמצא במשלי ז _כז . 'בכתף _הצר' מציין את מיקומו של חדר הקבורה הפנימי . השלמה אחרת הציע אוסישקץ : חדר בכתף _הצרןחו המונח צך 1 חו רגיל בכתובות נבטיות כציון לחדרי קבורה חצובים בסלע , ולדעת _אוסישקץ זו גם משמעות המילה במקרא ובמגילת הנחושת מקומראן . 2 . 3 בחזית הקבר המונוליתי המפואר הסמוך נשתמרו מעט אותיות של כתובת רחבה הרבה יותר , בת שלוש שורות ( איור . ( 5 _קלרמון גנו הזכיר את קיומה , ואחריו פירסם אותה _א' _רייפנברג . השחזור המקובל של אביגד הוא : _21 לעיל , הערה ; 15 רנץ _, אפיגרפיה , 1 , _עמ' _22 . 264-261 לעיל , הערה 17 ( מס' 34 אצל _אוסישקין _, כפר השילוח ;( אחיטוב , אסופת כתובות , _עמ' ; 30-29 רנץ , אפיגרפיה , 1 , _עמ' _23 . 192-191 _קלרמון גנו ( לעיל , הערה , ( 16 _עמ' _24 . 309 'תגלית כתובת עברית חדשה מלפני גלות בבל , _' ידיעות , יג ( תש '' ז , ( _עמ' _25 . 83-80 לעיל , הערה ; 17 לדעת _אחיטוב , אסופת כתובות עבריות , _עמ' , 31-30 עדיף להשלים בשורה הראשונה _זחחיהון , השורה השלישית נמחקה לגמרי . איור . 4 הכתובת הקצרה בקבר _... _' יהו אשר על _הבית' ( תצלום והעתקה )

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר