כתובות קבר

עמוד:275

כתובות קבר בגדה המזרחית של נחל _קדרון , בכפר השילוח של היום , התרכז אזור הקבורה העיקרי של ירושלים המקראית . באזור זה נתגלו עשרות מערכות קבורה כרויות או בנויות בסלע , וביניהן קברים מונוליתיים על קרקעיים מפוארים . בחזיתותיהם של שלשה מקברים אלה מצא קלרמון גנו ב 1870 ארבע כתובות חקוקות . 2 . _1 כתובת _... _' יהו אשר על הבית' שתי כתובות נתגלו בחזית של קבר יחיד בצורתו בארץ ישראל : חדר קבורה צדדי נוסף על החדר העיקרי , ובחזיתו של כל חדר נחקקה כתובת . שתי כתובות אלה הועברו למוזיאון הבריטי בלונדון על ידי המגלה . _נ' אביגד קרא את הכתובת ( איור ( 3 בכניסה לחדר העיקרי של הקבר , ופיענוחו והשלמותיו מקובלים על הכול : 1 זאת 1 קברת 1 ... יהו אשר על _הבית-אין פה _כסף וזהב 1 2 כי 1 אם [ עצמתו _! ועצמת אמתה _אתה-ארור האדם אשר 3 יפתח את זאת _14 ראה : זכריה ט ג ; איוב כז טז . _15 ראה מחקרו המקיף של אוסישקין , _כפר השילוח . וכן 1 _ז _410 ק $ _011 ת 1 1116 _81101161 _מ 0 י , _מ _11551511 _^ 1 _. _ס , י _31 _816 _^ _' _31- _( _1 " _ץ _0 _/ _1116 _80 _ג 11 _מ 10 _ייי 1 1116 _מ _£ 10 16-22 _. קק , 3 _. _450 _/? , 196 ( 1969 ) , ולעיל , _עמ' . 255-251 16 , _16311 _/{ _10 _^ _06010 _^ _1001 1 _( 6- _זמ _1-03 _מ 0 _מז 305- _0 _. _€161 _. קק _1 _1016511 _/ 16 , _1-011 ( _1011 1899 , _ז _$ _6010 _) _163 1 . 313 _אוסישקין _, שם , _עמ' , 226-220 הערה . 14 ' כתובת קברתו של יהו אשר על הבית , _' _ארץ ישראל , ג ( _תשי"ח , _עמ' ; 72-66 אחיטוב _, אסופת כתובות , _עמ' _^^ _. _" _1116 ; 29-27 _. א 1 _5110310 _זז _£ _0112 0 / 3 _8 _. _0 _^ _31 _816 _^ _31 _( _1 _110 _וח 137-152 _. קק / _£ _/ , 3 ( 1953 ) , _, _י , _¥ 1113 _§ 6 ינץ , אפיגרפיה , 1 , _עמ' . 264-261 בשורות 3-2 ניתן לשחזר את הנוסחה 'בשבע עשתה שנה בחדש ה ] רבעי' ( ראה , למשל : ירמיה א בג . ( אולם בהמשך המילה _'עשר' אין לראות את קצה התחתי של האות ה"א , למרות שהאבן נשתמרה בקטע זה . לפיכך , אולי יש להעדיף את הקריאה 'בשבע _ע'שר' ( השווה : דברי הימים א , _כט כח ; קהלת ד לח ; ה ט . ( לפירוש זה מתקשר הפועל _צב"ר בשורה הראשונה ( זכריה ט ג ; איוב _כז טו , ( שאחריו נכתב אולי 'הן' בכתיב חסר . לדעת נוה מתאים כתב הכתובת למאה _הז' לפסה"נ . ייתכן כי גם הכתובת 9 . 4 ( להלן , _עמ' ( 302 היתה כתובת בנין ב'בית אחיאל . _'

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר