כתובות מונומנטליות

עמוד:273

במלאכת החציבה , או ככינוי להד שנשמע בסלע כאשר שלוש אמות בלבד הפרידו בין שתי חוליות הכורים . אולם אין אף לאחד מפירושים אלה או לאחרים שהוצעו סימוכים אטימולוגיים בשום שפה שמית . תפקידה של הכתובת , שאין אפשרות לשייך אותה לשום סוג של כתובות שמיות מערביות , איננו מחוור די צורכו . אין בה אזכור של המלך או אישיות רמת דרג אחרת , כדרך הכתובות המלכותיות במזרח הקדום , שמטרתן העיקרית הייתה פיאור שמם של מלכים . כמו כן קשה לייחס לחוצבים עצמם כתיבה ספרותית _כגץ זו . הצעה מקורית הועלתה על ידי _ג' לוי _דלה _וידה , הרואה בכתובת טקסט שלא נועד במקורו להיות מוצב בכתובת כלשהי . לדעתו הטקסט הוא פרשה מתוך כרוניקה או תיאור ספרותי אחר של מאורעות שונים בממלכת יהודה , אשר הוחלט , בזמן מסוים לאחר השלמת מפעל החציבה , להעתיקו על הסלע . דלה וידה משער שהכרוניקה האמורה אינה אלא ספר דברי הימים למלכי יהודה , שהוא אחד המקורות הספרותיים העיקריים של בעל ספר מלכים . אם נכונה השערה זו , הרי אלה _'יתר דברי חזקיהו' מ'ספר דברי הימים למלכי יהודה' שלא נכללו בקנון המקראי ( מלכים ב , כ כ ; דברי הימים ב , _לבלב . ( חיזוק לדעה זו נמצא בדיעבד במחקרה של צפורה טלשיר , אשר הראתה שנוסח כתובת השילוח מתאים לתבנית מקראית קבועה , בעלת ארבעה חלקים , אשר שימשה לפירוט נושאים כלליים יותר . בנוסחה מורכבת זו — שבוודאי רחוקה מלשון הדיבור של פשוטי העם — נכתבו , בין היתר , שני חוקים בספר דברים טו , א-ב ; יט ג-ה , אך היא ידועה היטב בלשון הסיפורת המקראית . התוספת 'היה' בנוסחה שבכתובת השילוח עשויה להדגיש את הפרש הזמן בין הכתיבה למאורע המסופר . אין בידינו לקבוע כמה זמן חלף בין כריית התעלה לבין חקיקת הכתובת , אולם מבחינה _פליאוגרפית יחסית היא יכלה להיחרת רק במאה _הד לפסה '' נ , אחרי חרסי שומרון ( מן המאה הח ( _' ולפני מכתבי לכיש ( מראשית המאה הו ;( ' ואף אם חלפו שנים מספר , או כמה עשרות שנים , אין זה עשוי להתבטא בהתפתחות של הכתב הפורמלי . _1 . 2 ב , 1982 במפולת של בניין ביזאנטי בחפירות הארכיאולוגיות שבעופל , נתגלה שבר קטן 27 _* 24 ) ס '' מ ) של כתובת חקוקה באבן גיר רכה ( איור ( 2 ככל הנראה מן המאה הד לפסה '' נ . רכות החומר _1 _^ _5 _: _, _4 _060- _גתח _316 _י 0 / _03 _^ _1 _\\ _ץ _? _0131 _, _" _016 _€ _/( _י _¥ _ץ _\( _16 _ _0 _\ _' _61 _§ _מת _66 _ת _< _1 _£ _11 _£ _1 _ת _, _10 _§ _1031 _3 _אי ברוך ( עורך , ( חידושים בחקר ירושלים , דברי הכנס הרביעי , רמת גן _תשנ''ח , _עמ' _. _^ _1-111 ראה סיכום הדעות השונות אצל פואש _, שם . וראה גם לעיל , פרק עשירי , _עמ' . 221-214 _. _> _4 , י 6 _< _1 _$ 1 < _161 _מ _8600 _מ 110 _קח _30 _ת _7116 511110311 1 י _1 _1001 _ח _10 _ז _10 _ח . 162-166 _813011 _£ ¥ . _? _011161 ( 6 _( 15 . ) , _\ _1 _€ קק 1968 , _מ _0 _/ _1 _/ _( _524 _^ _, 103 ) , _8611 _; _ _* _י _צ' _טלשיר , 'נוסחת הפירוט "וזה ( ה ) דבר , " תרביץ , נא ( _תשמ''ב , ( עמי . 35-23 _" _* _י _6 _ מ _11161 _ח _016 _מ _^\ _מ 0 / 3 _זמ _10 _מ _3 _§ _ _4 _? _1 _י _3 _\ _' _611 _, _א / _£ _. _/ , 32 ( 1982 ) , _/ . , י 1161 ק _11116 0 _ח _? _10 _ח _140 ק 1 _501 _מ 1 195-198 _. קק ; מ' _בן רב , 'כתובות עבריות חקוקות באבן מהר הבית וסביבתו , ' קתדרה , 40 ( תשמ'ו , ( _עמ' ; 30-3 אחיטוב _, אסופת כתובות , _עמ' ; 18-16 _רנץ , אפיגרפיה , 1 , _עמ' . 267-266

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר