כתובות מונומנטליות

עמוד:272

1 תמה [ - _הנקבה-חה- _היה'דבר-הנקבה-בעוד _- ] _מנפם-החצבם-את 2 [ _- _הגרזן-אש-אל-רעו-ובעוד-שלש-אמת-להנק 1 _ב-נשמ ] _ע-קל-אש-ק 3 _רא-אל-רעו-כי-הית-זדה-בצר-מימן _: ומ [ _שמואל-ובים-ה 4 _נקבה-הכו-החצבם-אש-לקרת-רעו-גרזן-על _-1ג ] _רזן וילכח 5 _1- _המים-מן-המוצא-אל-הברכה-במאתים-ואלף-אמה-ומ 1 א ] 6 _ת-אמה-היה גבה-הצר-על ראש-החצמם _- [ הכתיבה היא פורמלית ונאה , דומה לכתב ידו של סופר : המילים מופרדות בקפידה על ידי נקודות , כדרך הפרדתן הטיפוסית בכתב העברי , ומודגשת ההצללה , היינו , עיבוי הקווים היורדים כלפי ימין . שורה : 1 'תמה : ' הצעות מרובות הוצעו להשלמת השבר שבתחילת הכתובת . בין העיקריות : 'הן , ' ' דבר , ' 'זאת , ' _'זה . ' שורה : 2 _ץנשמוע' הינה ההשלמה המקובלת ביותר . אחרים גורסים ץוישמ 1 ע . ' שורה : 3 'זדה' היא התיבה היחידה שנותרה ללא פירוש מוסכם וברור . רוב החוקרים ראו בה מילה המציינת סדק טבעי בסלע , שלאורכו חצבו את התעלה . אחרים מפרשים אותה כמונח טכני , הקשור _4 קוטשר , כתובות ירושלים , _עמ' _61 _* ; 170 _תמ _0 _ס _. _מ _101 _$ _6 _( _1 _£ _זז _-0ז 1 ¥ . 1 _* _6111 § , _^ _0 _/ _100 _/ _1015€ _^ _€ 14 _/ _161 _0 0 . 189 _מ 1966-1968 , _מ _1 _\ _¥ _1651 _> _3 _( _16 _, _ז _1 _^ _£ _ז _1 _^} _1 _ז _1 ועוד . _5 ראה : _61 _^ _תתט _1 _^ _11 _1 _ז 110 ק _1118011 י _^ י 0 . 16 6 . _? _116011 _, _מ 200 , _. ק , _/? 8 , 81 ( 1974 ) , י _81106 _6 לערעור על קיום _סדק כזה ראה לאחרונה : _. _א 1 _81 ¥ . _ז _1 ט _3 _כ 1 ת 1 . _8056 , _מ 1 _^ 1 _ז _11 _ת _? _$ 1111111011 , _\ . איור . 1 כתובת השילוח

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר