תולדות מחקר הקברים

עמוד:241

קבורתו של ישו הנוצרי . לפי המידע שבידינו כיום ' , מערת קונדר' ומערת _'קבר הגן' שייכות שתיהן לבית הקברות הצפוני של ירושלים מימי הבית הראשון . בשנות השבעים והשמונים של המאה הי '' ט תיארו חוקרים שתי מערות קברים מימי הבית הראשון גם בתוך תחומי העיר העתיקה . האחת , בתחומי הכנסייה הקופטית הצמודה לכנסיית הקבר , תוארה בידי שיק ; האחרת נחשפה בידי קלרמון גאנו במבנה של _חבס אל מסיח ( הפריטוריום של היוונים ) שמצפון לוויה דולורוזה . מערות אלה לא _תוארכו נכונה , ולא זכו לתשומת הלב הראויה . בשנת 1885 חשף הברון _ךה וו מערת קברים נרחבת ומסועפת , אשר נתגלתה כאשר נבנתה הגדר למנזר של האבות הדומיניקנים - מנזר סנט אטיין , שנבנה אז בצדה המזרחי של דרך שכם . לרוע מזלו חשף _דה וו את מערות הקבורה האלה כחמש שנים קודם שגילה פלינדרס פיטרי את חשיבותם של כלי החרס לתיארוך ארכיאולוגי . יש לשער שכלי החרס שנתגלו במקום נזרקו , והמערות המפוארות תוארכו לתקופה הרומית במקום לשלהי תקופת המלוכה , על סמך שיקולים היסטוריים מוטעים . בשנת 1900 חקר מקאליסטר מערות קבורה קדומות בירושלים ובהן את מערות הקבורה של ואדי _אל-ךבאבי , הוא חלקו התחתון של גיא בן הינום . מערות אלה כבר נחקרו קודם לכן באופן חלקי בידי _רובינסון , ( 1841 ) _טובלר , ( 1854 ) בדקר , ( 1876 ) דה סוסי , ( 1882 ) שיק ( 1892-1890 ) _ופיטרי . ( 1890 ) מקאליסטר היה הראשון שניסה לערוך סקר שיטתי ויסודי לאורך הגיא , שבו לא הייתה כל הפרעה של שטח בנוי או של אוכלוסייה . הסקר העלה 66 מערות קברים חצובות במצוקי הסלע שבין ברכת הסולטאן למוצאו של גיא בן הינום אל נחל _קדרון . מקאליסטר לא ניסה לתארך את המערות הרבות שגילה ואף לא עמד על פרטים אדריכליים שנהרסו או על מערות ששינו לחלוטין את צורתן המקורית עקב שימושים חוזרים ; כקודמיו , התעניין בעיקר בכתובות מן התקופה הביזאנטית שנחקקו בחזיתן של כמה מן המערות . רק חלק מן המערות של גיא בן הינום התחתון שייכות לתקופת הבית הראשון ; האחרות הן מימי הבית השני ואף מתקופות מאוחרות יותר . התוכניות _ששירטט מקאליסטר _ט ראה , למשל 116 , 7 ( 16 _5601 _^^ : _01 _ח . 8 . _\ _1081 _י _\\ _11056 1975 _מ _63115 , _\ _10 _י _11 _) 0 / _. _) _ח 61 1 _) 61 _23 _1 _} _1 _£ _^ _1 _) _1611 _X _10 70 _ג 1 _§ _131 _ז 6156 _?\ _, 8 , _0 _. _801110 _^ _, _*^ _611 _311 _£ _26 _( _160 _^ _16 _1 _ם _. _161115316111 _' , _2 _ת _4161 0131 ) 65 _^ _110116 _1 170-179 _. קק ( 1885 ) , _קלרמוךגנו ( לעיל , הערה , ( 17 _עמ' . 64-49 25 _311 _\ _, _* _060011 _^ _61 _( 65 _160611165 3 _. 161 _X 1- _יי _\ 371- _1 _^ _. _06 . קק _0 _} _1 _£ _010 _^\^ , _6 1886 , _זא _46 _וע ' , _86 _מ _X 101111165 _53161 _נ 10116 _161311 _£ _31 _ת _\ _16 י , 11 ) _141 ., 374 ; _11001 י 5 ת _1031 _מ 11 _מ 0 _ס 31 165 _8 _. _? _. ק 115 © 5 ק _116 _מ _6 1 _חו _86 _, _50 _מ 32-39 , _\ _1 . _} . _1 _. _3813 _. קק 1888 , _6 / _1 _. _( _6111 _X _016 _^ _1 _, ? 3115 _ז _1€11101 _ז _1116 _61 50 / 1 _50 _ז _£ _116 _16 _11611 _סי _110-1 \ _1 , _€ . _8011101 _£ , _. קק 1894 , _1 _6158131 _> _61 _06100 4161 _. _1616111135 _מ _311186111114161 16 _ל _. קק _\ , 9 ( 1886 ) , _י _010116 1 ) 61 _. _! 61115316111 _' , _20 ? _6 _^ _1 _) _' _01500 _^ 61641 _110011- _א 74-78 _; _1456111 _, _* 7116 _631 _א _011 _701111 ) 5 _01050 _10 _1116 . _16161111311 010 ( _10 155-157 _. קק . 16111531601 ' , _/ _' _£ _^ _25 _, 1886 _, _24 מקאליסטר , קברים חצובים . 27 6 . 1101 _) _1118011 , _£ _11 _) _11001 _^ _656010 _> _163 1 _/ 1 ? _0165- 353-355 , 609-610 ; _. קק 4100 1841 , _מ , _< 1 , _1 _. 0 _1 _1 _* _116 _זז _5016 _ו _1 _ז _36 _ח 0 _ע _/ _116 ק 0 _£ _? 0 ק 0 _י _. 7 . 701 ) 161 , 7 _קק _1 _£ _61 _> _14 _/ _1 _£ 6 _> _1 , 11 , _661110 1854 , _ה _1 _1 _/ _ז _16 _ז _4 1 ( _3 _361 _ח 237-270 ; _£ _. _8364161 _( 61 , _, _167-14501601 _0 117-120 _. קק _$ _5 , _, _5 _^ _81 1 1876 , _ח _( _1 ! _ח _* _11011 ו 1 1975 ) 5 _ח 15316 _ד 1 . 161 ק ( _86 ( המדריך של בדקר נתחבר למעשה על ידי א' סוג'ץ _10 _> _, ;( _ט 267-275 ; _\^ _. _\ _1 _. _? ¥ . 416 _53 _. קק 1 , ? _3115 1882 , _ח _5016 _ו 1 _ז 6 _נ _01 _? 31 _. _16111- _הת _1 _> _01111615 _' _1 _תז 6 , * _7116 70 _ח ? _61 28-35 ; _0 _. _801110 _^ , _. קק _' , _1 _££ _05 _, 1892 , _מ _. 53161 קק _0115 _? 1001 _. _161115316111 _" , 11 ) 1 _( 1 ., 1890 , ק _86 י 67-68

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר