נקבת חזקיהו (איורים (10 ,2

עמוד:218

החציבה עקבה אחר כיוונן של שכבות הסלע , ההולכות ועולות _מדרום מזרח _לצפוךמערב . לכן , ככול שהתקדמה החציבה הלך מפלס הנקבה ועלה , בניגוד לכיוון הזרימה ; בשלב השני של החציבה , אפוא , היה צורך בהעמקת הרצפה והתאמת השיפוע לזרימת המים . תהליך זה מתבטא בעיבוד הקירות : חלקי הקירות הנמוכים , שנחצבו בשלב השני , אינם מעובדים , בניגוד לחלקם העליון , המעובד היטב . תיקוני מפלס הרצפה מתבטאים במיוחד בנקודת המפגש בין שתי הקבוצות , שבה הייתה רצפת הקטע הצפוני נמוכה במקורה ב 30 ס"מ מרצפת הקטע הדרומי . הדבר חייב העמקת רצפתו של הקטע הדרומי , עבודה שבוצעה במהירות וברשלנות . לאורך תוואי הנקבה נמצאו על הקירות שתי טבלאות מוחלקות דומות בצורתן לטבלה שנמצאה בחדר העגול ולזו שעליה נחקקה כתובת הנקבה . כן מצויים לאורך הקירות שקעים מלבניים ומשולשים שנועדו כנראה להצבת נרות שמן . על חלק מהקירות נמצא קו אופקי חרוט , ששימש כנראה למדידת השיפועים . לפי חישובו של ונסאן נחצבו בנקבה 650 מ"ק סלע , שלחציבתם נדרשו 250 ימי עבודה של החוצבים , לבד מהזמן הנחוץ להוצאת החומר החצוב . הצלחת שתי הקבוצות להיפגש מתחת לקרקע בנקודה הנכונה ובמפלס הנכון לפליאה היא בעיני החוקרים . כן תמוה כיצד ניתן היה לחצוב לאורך מאות מטרים ללא אספקת אוויר ובאמצעי תאורה הגוזלים חמצן . בחציבת מנהרות בתקופות מאוחרות יותר מקובל היה לחצוב פירים אנכיים היוצאים במרחקים קצובים אל פני השטח , שדרכם הוצא חומר החציבה ונכנסו אור ואוויר . נקבת חזקיהו נחצבה ללא פירים כאלה ( _מלבד _אחד , ( ובכך היא יוצאת דופן . המפגש בין שתי קבוצות החוצבים היה ללא ספק אירוע דרמטי בעיני בני הדור , שהרי רגע המפגש הוא הנושא המרכזי של כתובת הנקבה . כתובת זו נמצאה על ידי נערים בשנת 1880 על דופן הנקבה , _כ 6 מ' מבפנים למוצא הנוכחי של הנקבה בברכת השילוח , והועברה יותר מאוחר למוזיאון איסטנבול . וזה נוסח הכתובת : 52 לדיונים כלליים על הכתובת ראה : י' קוטשר , ' כתובות ירושלים מימי הבית הראשון , ' ספר ירושלים ( _תשט"ז , ( _עמ' _§ _61 _, _^ ; 170-169 _מת _1 _ס _. ס ( 116511 _/ _1 _£$ 1 , 1 ( 0 _/ _110 ק _^ _110 _15€11110 _> _11 ( 111 X _100 61 ) _1 ( _11011 £ _ק _-0ז _1 _^ _ק _6 _י 95-102 ; 5 . _^ _0500 _/ _1 _, _1 _. קק 1934 , . 40-43 ; _// _. קק _01060 _12 _^ _1100 _, _1101113 1951 , _ז 1964 , _150111161 _& _\ _¥ _. _116111 § , _^ _01100110150 _) _1€ _1411 ( 1 _6 _\? _מ 3 ( 16 _נ 1681 _י _\ _י _1 _$ _0 _^ _111 _} _, _161111 , _ז _1 ( _1150 _} _1 _£ _1 _ח ( 11 ( 1 186-188 ; _€ _. _! _.. _011 ) 8011 , _16 _x _11 _) _00 _) _1 0 / _. קק 0 _/ 1 ( 1 _ט 110 _/ 15 1 : _116 _\) _16 _\ ק _11 _( _1 _€ _11150 _? _1 _ה 21- 5 _}/ _110 ? _1 _56 _. קק _01 _( _1 1973 , _י _) _! , _0 _\ _ח ( 10 ק _5011 _ח ! _4001 ) 116 1 . 2 3 למחקרים נוספים על הכתובת ראה : נ '' ה טורטשינר , 'כתובת השילוח , לוח גזר וחרס העופל , ' ידיעות , ז ( _תרצ"ט , ( _עמ' ; 4-1 י' לבני , ' לכתובת השילוח , ' ידיעות , ט ( תש"ג _, ( _עמ' ; _114 ש' אחיטוב , אסופת כתובות עבריות , ירושלים , 1992 _עמ' ; 16-13 אוסישקין , מפעלי המים , _עמ' ; 25-21 צ' _טלשיר _, 'נוסחת הפירוט "וזה ( ה ) דבר , '" תרביץ , נא ( תשמ"ב _, ( _עמ' 01 _< _18 _\\ ' _01111 , ; 35-23 _י _\ _¥ _. _^ _. _\\ _. ק , _? _£ _( ) , 71 ( 1939 ) _, י _מ 110 ק _8011 ת 1 1 _ק 7116 _81103 י 321 ; ? 1 . 1 . _. ק _£ _7 _, _א _*/ . ¥ . _^ _11 _> 11 _§ 111 , _4 _י 42 ; , י _501111 ? 1 _מ _2111 _81103111 _מ _11 _§ 6 ט 6116 _§ ל _01 י 124-140 ; _// . _^ _11011311 ( 1 , _8101110 , _. קק 71 ( 1955 ) , _י 1 ( 16 _20 ?\ _, ז 110 ק _5011 _מ _1 _י 3883 _£ 6 ( 11 _^ _110116 ( _1311 $ _1 ק 1 , _* 1111 _מ 297-302 ; 1 ( 16 . קק , 11 , 9 ( 1959 ) , _81106 _' , _11 _, 8 ( 1958 ) , _י _מ _13110 _ז _11 _מ _1116 811110311 _* _1168861161116111 _611 3 י 205-209 ; 0 . _1 _^ _61 _/ _1 ( 16113 _¥ 1 _< _13 , _. קק _\ _1 . _81301 _( _81 _0 . , י 51 ( 1616 ( 1 _מ _^ _600 _מ 110 ק _8011 ת 1 _מ _1 _10141 1 ( _01116 _, 86111 _ז _-1 ( 1 _/ _ז _10 _ה ? _011161 ( 6 ( 15 . ) , _\ _16 _מ _110 _קח _50 _מ 1 י _^ י _6011 , ט ? 162-166 ; _£ . _. קק 196- 1968 , _. קק 61 ( 16 81106 _' , _/? 8 , 81 ( 1974 ) , _ממט _1 ט ( 1 -ק _5011 _מ 61 1 _ממט 1 _7 _ה " _1116 81103 , _מ _111-117 214 ; \ . 83880 _. קק , _? _£ _< _2 _, _114 ( 1982 ) , י _מ . 110 מחקרים _קודמים ( של סייס , קאוטש , דרנברג _, קוק , _קלרמון

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר