תעלת השילוח (תעלה (11 (איורים (9 ,8 ,2

עמוד:214

נקבת חזקיהו ( איורים ( 10 , 2 נקבת חזקיהו , המובילה את מי מעיין הגיחון לגיא המרכזי , היא ללא ספק המפעל המרשים ביותר מבץ מפעלי המים הקדומים בארץ . כמה מקורות מקראיים מתארים את מעשה חציבת נקבת חזקיהו _. ' ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה' ( מלכים ב , כ כ ' ;( והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעיר דויד ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו' ( דברי הימים ב , לב ל . ( נראה כי דברי ישעיהו בהקשר להכנות למצור סנחריב מכוונים לארגון הברכות בהקשר לחציבת הנקבה : ' ותקבצו את מי הברכה התחתונה ... ומקוה עשיתם בין החמתים למי הברכה הישנה' ( ישעיה כב טיא . ( _בן סירא מזכיר אף הוא את מעשי חזקיהו : 'יחזקיהו חזק עירו בהטות אל תוכה מים ויחצב כנחשת צורים ויחסום הרים מקוה' ( בן סירא מח כב [ מהדורת סגל , _עמ' _שלגו . ( כתובת הנקבה , היא מקור ראשוני חשוב ביותר להבנת שיטת החציבה של הנקבה ולממדיה כפי שתוארו בפי אנשי הדור ( ראה להלן . ( הנקבה התגלתה לראשונה עוד במאה _הי"ז , לאחר שעד אז לא היה ידוע כלל מקומו של הגיחון . רק במאה _הי"ט החלה חקירתה היסודית , תחילה בסקרים של א' רובינסון , ( 1838 ) ש' קלרמון גנו _וצ' _ותץ , ( 1866 ) ויותר מאוחר בניקוי , מדידה ומחקר על ידי משלחת פרקר בין השנים . 1911-1909 תוצאות עבודה זו פורסמו בידי האב ונסאן , ועבודתו נותרה עד היום המחקר היסודי ביותר של _49 תרגום השבעים קורא בפסוק ד : 'הנחל השוטף בתוך העיר . ' _רלמן קיבל קריאה זו וניסה לזהות נחל זה עם תעלת מים שזרמה בגיא המרכזי מחלקה העליון של העיר לחלקה התחתון . אך צודק סימונס באומרו כי אין זה מתקבל על הדעת שחזקיהו סתם מקור מים בתוך העיר עצמה ולפיכך יש להעדיף את נוסח המסורה . הנוסח בשבעים נובע מכך שבתקופתם היה ידוע רק 'עין שילוח , ' הוא מוצא נקבת חזקיהו . למראי מקום ראה : סימונס _, ירושלים , _עמ' _, 177 הערה . 4 סימונס אף טען כי _'העינות' שסתם חזקיהו אינם אלא החלונות הפונים מתעלה 11 לקדרון . דעה רומה הביע לאחרונה גיל , גיאולוגיה , _עמ' . 25 מקובל על רוב החוקרים לזהות את תעלה 11 עם 'השלוח' הנזכר במקרא פעמיים . ישעיהו מזכיר בימי אחז את 'מי השלח ההלכים לאט' ( ישעיה ח ה , ( ובספר נחמיה נזכרת 'ברכת השלח' ליד גן המלך ( נחמיה ג טו . ( השם _'שלוח' מתאים אפוא לתעלה שלפנינו . הביטוי 'מי השלוח ההולכים לאט' הולם את השיפוע המתון של התעלה , שבה זרמו המים בזרימה _אטית . הזכרת התעלה בימי אחז מתאימה לתקופה הקודמת לחציבת נקבת חזקיהו , שהרי משנחצבה הנקבה בוטלה זרימת מי הגיחון _לקדרון , ותעלה 11 יצאה מכלל שימוש . לדעת ונמאן , סתימת התעלה בגושי אבן גדולים סמוך למעיין נעשתה בידי חזקיהו ולמעשה זה מכוונים הכתובים : 'ויועץ עם שריו וגבריו לסתום את מימי _העעות אשר מחוץ לעיר ויעזרוהו _ויקןבצו עם רב ויסתמו את כל המעינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמור : למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים' ( דברי הימים ב , לב ג-ד . ( ונסאן סבר כי הביטוי ' הנחל השוטף בתוך הארץ' מכוון לתעלה , 11 וסתימת 'מוצא מימי גיחון העליון' ( שם , פסוק ל ) מכוונת לחתימת מקור המים של התעלה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר