פיר וירן (איורים (8-5

עמוד:209

על ידי שילה ואחרים . שיקול זה , וכן השיקול בדבר מיקום התוואי של חומת העיר בתקופות השונות , היה הבסיס העיקרי לתיארוך פיר _וורן לימי אחד ממלכי יהודה בין המאות הי - ' _ח' לפסה"נ . אולם יש לציין כי שני שיקולים אלה אינם ודאיים . נזכיר את האפשרות שמפעל המים הבנוי בתל סעדיה הוא מן המאה הי"ב לפסה"נ , וכן מן הראוי להזכיר מספר מפעלי מים מתקופת הברונזה המאוחרת שהתגלו ביוון המיקנית ( באתונה , מיקני וטיךינס ) ואולי אף בממלכת החתים . המפעל באתונה הוא פיר תת קרקעי , המוליך דרך מספר טורי מדרגות לעבר אופק מי תהום . סוף השימוש בו תוארך למאה הי"ב לפסה"נ , על סמך קרמיקה מיקנית מן הסוג _, _\ _1 _¥€ _111€ הידועה כאב טיפוס לקרמיקה הפלשתית בארץ ישראל . במיקני נמצא מעבר סתרים , דומה _לפיר וורן , שהוביל לעבר מאגר תת קרקעי מחוץ לחומת המצודה , שאליו , כנראה , הוזרמו מי מעיין ' ) הפךסאיה ( ' במנהרה _תת קרקעית ( שלא התגלתה . ( בטירינס היו מחוץ לחומה שני מעיינות , שהגישה אליהם הייתה דרך מעבר סתרים בנוי , העובר מתחת לחומה . כמו באתונה , תאריך השימוש במערכת נקבע למאה הי"ב לפסה"נ . מאלפת ביותר לעניין זה היא המסורת על קדמוס אשר חפר _בתבי מפעל מים שהוביל למעיין _תת קרקעי . המפעל מכונה ביוונית _^ _ןז _^ _נ _, _00 וזהו , לדעת אולברייט _, השם הקדום של מפעלי מים מסוג זה . בממלכת החתים התגלו מערכות מדרגות חצובות בסלע בשני אתרים מצפון לחתושה , ואף על פי שלא ברור אם אלה אמנם מפעלי מים קדומים או מעברי סתרים אל מחוץ לעיר , הרי האפשרות הראשונה נראית סבירה יותר * . _ב' מזר שיער כי היבוסים והחווים אינם אלא קבוצות אוכלוסייה חתיות או צפון סוריות , שהגיעו לירושלים כחלק מתהליך ההגירה הגדול במרוצת המאה הי"ב לפסה"נ . הייתכן כי היבוסים נמנו עם אחת מקבוצות 'גויי הים' שהתיישבו במאה הי"ב בארץ ישראל ? והאם ניתן לחשוב כי פיר וורן משקף מסורת טכנולוגית אגיאית או אנטולית , שהמהגרים החדשים הביאוה עמם לארץ ? אפשרות כזו הייתה יכולה להיות מתקבלת על הדעת אילו הייתה עדות להתיישבות על המדרון המזרחי של גבעת עיר דויד בשלהי תקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל א . אולם עדות כזו לא קיימת , ולפיכך אין היגיון בחציבת מפעל מים שהן הכניסה אליו והן היציאה ממנו היו מחוץ לתחומי היישוב . טענתו של גיל כי המפעל הוא ביסודו מערכת קרסטית _31 שילה , מפעלי מים . _-- _32 _ז _16 _זז _\ _, _י _31 _מ 1 _^ _1 _) _' _* _6 _ז 16 ? _618613 _\ _' 0 _סי _. 0 . _£ 310 , קק _0 _^ _0€010 _^ _, 38 ( 1934 ) , _ז _\ _101 0 / _זז _1 _3011 _ז _06- _100 _ץ _/^ _\ _1 _י 15 . _^ _1- _? _011 _; _0 _. _81011661 _, ק , 123-127 ; י 0115 _ק 0€ _¥ 0 _\ _17113 _\ _1 _\ 011 1116 _^ 1116111311 _^ £ 10 317-433 ; 0 . _£ _> _31 _/^ _, _. קק _618 , 8 ( 1934 ) , ז _} _16 _$ _]> _ח _4116 _( _1 _ו , 8 י _8 _מד 1 _< _1116 _4168 _? _0111116 $ : _7 _> _' 1 _מ _0110 י _. קק 87 ( 1963 ) , _, _י _/^ _מ _* _. _$ _/> _0 _" _^""; _//*//? _ י _1 _^ _" _זא _0 _£ _: _ח _0 _€ _ץ _\ _! _251 _011146 _, _? _11006100 761-765 _; _>\ . _1 . 8 . _^ _306 _, _1 _? _ז _0 _ו _0 _} _10€010 _^ _1001111 _! _1 _ז _^ 98-100 ; _1-0141 _^/ _. _73 _^ _101 _, 7 ) 16 _. קק 103-104 1949 , _. קק 1983 , _מ _410 _מ _5 _, _^ _0 _ח _060 _ח _;\ _1 _) _1€6 _עמיה . אספקת מים , _עמ' ; 38 פריצ'רד , גבעון , _עמ' _, 14 מביא את ההקבלות הללו בדיונו על המפעל המדורג בגבעון . _33 1116 _3101 _) _' _0 _£ _מ 01 1 _מ _^ _. _? _. _^ _11 _> 11 _§ 111 , " _1116 51 _ץ _11116 _0 _? _. _161115316111 _" , _. _1105 , 2 ק _5 _03 _י _3 _¥ _1 _< _1 _ס 290 _. ק ( 1922 ) , _א _01 _ז _11 _ז 1 _€6 _ז _15 1 _ז _0110 _ז _£ _^ _10 , _מ 123-134 _// _. _// . _^ _311 ( 161 08 _16 _. קק _010110 , _01103 _§ 0 1929 , _ח _; _4 ראה מובאות אצל עמירן , אספקת מים , ופריצ ' רד , גבעון , שם . הכוונה לשלוש מנהרות תת קרקעיות שגילה ון דר אוסטן מצפון לבוגזקוי . מאחר שהן לא נחפרו חפירה שיטתית _, קשה להגדיר את טיבן . _מ ב' מזר , 'ירושלים בתקופת המקרא , _' קדמוניות , א ( תשכ '' ח , ( _עמ' . 7

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר