פיר וירן (איורים (8-5

עמוד:201

המזרחי של עיר דויד , אך נחקר במפורט רק על ידי משלחת _פךקר _(? _31 _^ _61 _) בשנים . _1911-1909 הדו"ח שכתב ונמאן _1 _) _ת _06 _ח _1 _י _(\ _' על עבודת משלחת זו הוא התיאור השלם ביותר של מערכת פיר וורן , וגם של מערכת המנהרות באזור מעיין _הגיחון ושל נקבת חזקיהו . משלחת החפירות בהנהלת י' שילה ניקתה וחקרה את פיר וורן בין השנים . 1981-1979 מחקר זה לווה במחקר גיאולוגי שבוצע על ידי ד' גיל . בשנים 1998-1997 נחקר פיר וורן והשטח שלמרגלותיו בידי ר' רייך _וא' שוקרון , שהגיעו למסקנות חדשניות ומפתיעות לגבי תולדות מערכת המים הזו . מטרת מערכת פיר _וורן הייתה לאפשר שאיבת מים ממעיין _הגיחון ללא צורך לצאת אל מחוץ לחומות העיר . תיאור הפיר המובא להלן מבוסס על זה של ונמאן , בתוספת פרטים שפורסמו מעבודתם של שילה וגיל , תוך שילוב מסקנות מחקרים של רייך _ושוקרון . המפעל כולל שבעה חלקים ( איור . ( 3 פיר הכניסה א חצוב מפני השטח . ממנו יורד פיר ב , העובר בחלקו העליון בשכבות סלע _המלכה הרך יחסית , אך בחלקו התחתון הוא מגיע לשכבות המיזי אח'מר הקשה . ונמאן טען כי פיר זה היה פרי ניסיון להגיע למפלס המים על ידי חציבת פיר כמעט אנכי מנקודת הכניסה , וכי החציבה הופסקה עקב קשיים טכניים . אולם גיל הוכיח כי פיר זה אינו אלא פיר _קרסטי טבעי , דומה _לפיר ה . מתחתית פיר הכניסה א נמשכת מנהרה משופעת ג , שבה נחצבו מדרגות תלולות , היורדות גובה של כ 8 מ' לכיוון _צפון מזרח . גובה המנהרה כ 2 . 60 מ . _' המדרגות מסתיימות במשטח שבקצהו זקפת סלע אנכית בגובה 2 . 70 מ . ' זקפת סלע זו והמעבר הצר בין מדרגות ג ומנהרה ד נועדו ככל הנראה להקשות את המעבר על אויבים שעלולים היו לחדור למפעל מחוץ לעיר , שהרי כדי לעבור את זקפת הסלע היה צורך בהצבת סולם עץ . מתחתית זקפת הסלע נמשכת המנהרה המשופעת ד שאורכה הכולל 28 מ . ' כיוונה צפון מזרח , עד שהיא מתעקלת בזווית חדה ופונה לדרום מזרח . היא מסתיימת בגומחה רחבה שממנה יורד הפיר האנכי ה . גובה המנהרה עולה בהדרגה מ 2 מ' ( סמוך לטור , _ג _6 _011 . _^^ _160 _. 1116 _8600 _\> _£ _1 _? 0 / _מ 239-256 _0 _. _} _¥ _. _\^ _1180 _. קק 1872 , _מ 1 _< 10 _ז ; . / 611450161 _/ 1 , _1 _. 0 וירן וקונדר , סקר , _עמ' ; 353 ונסאן וסטיב _, ירושלים , _עמ' ; 284-260 סימונס , ירושלים , _עמ' ; 173-165 י' שילה , 'גילויו מחדש של מפעל המים הקדום המכונה _''פיר וורן , ' _'' קדמוניות , יד ( תשמ '' א , ( _עמ' ; 95-89 הנ '' ל , קדם , _, 19 _עמ' יז ; הנ '' ל , מפעלי מים , _עמ' . 242-239 1 _> _110 ( _161 _18 קק $ 11 _ 5 _^ _3161 י 1 _ז 153161 _ן _. _161 י , ¥ . _81111011 , י _3116115 8113 _? _1 י 816 _£ 6 : _7116 _^ _6 _( _11500 _^ _617 _0 _/ _\^ _-ג _8111 י 011 , _. ס 24-39 ; _. קק _3 _/ _1 _£ _, 7 , 4 ( 1981 ) , 1 : _מ _01 _^ _5 _0 _/ 611 _) _11031 _. _16 ? _115316 _י _1 _£ 6 _, 254 _161 X _3116311 _^ _3160 _* _ז , _5016 _י _תו 816 _ץ 3 _£ 3131 8 י 0 _/ _מ 10 _ז _13 ק _^\( 13 _ץ _# _0 _* 1116 _י 1457-1471 ; 1 ( _16111 , _. קק ( 1991 ) _, 21-33 _. קק _8 _/ _4 _# _, 20 , 4 ( 1994 ) , , _י ז _;\ _16 גיל , גיאולוגיה . הגדרת המסלע בפרק הנוכחי היא על פי גיל והיא שונה מזו שהובאה בפרסומים קודמים . _19 רייך ושוקרון , הגיחון ; הנ '' ל , ירושלים , עיר דוד ; הנ"ל , 'החפירות החדשות בעיר דוד , _' א' פאוסט _וא' ברוך ( עורכים , ( חידושים בחקר ירושלים , דברי הכנס השלישי , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן תשנ '' ח _, _עמ' ; 8-3 הנ '' ל , 'מערכת המנהרות והחציבות הסמוכות למעיין _הגיחון , ירושלים , ' א' ברוך ( _עורך , ( חידושים בחקר ירושלים , דברי הכנס הרביעי , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן תשנ '' ט , _עמ' _1 _. _1 _£ _6 _31 _1116 ; 13-5 _י , _ח 0 22- 8 . _1161011 311 _( 1 6 . _8111110 _. קק _3 _, _4 _£ _, 25 ( 1999 ) , , _י _61 _תמ 1 _< 1 0 / _1116 _711 _ז _£ . 33 הפרק הנוכחי נכתב לפני _חפירותיהם של רייך _ושוקרון . החלטנו להשאירו כפי שהוא , תוך שילוב תוצאות החפירות החדשות , שהן מהפכניות מבחינת כל הקשור בתולדות פיר וורן ומערכת התעלות בעיר דוד . במידה ומסקנות אלו נכונות , הרי חלק ניכר מן הדברים המובאים להלן על פיר _וירן , תעלה 11 ומערכת התעלות באזור הגיחון שייכים להיסטוריה של המחקר .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר