הנוכחות הבלתי אמצעית של ה'

עמוד:193

מלכים על מיתוס זה ( מלכים א , ח _כז , ( שמטרתה להציג את בית המקדש כמקום תפילה בלבד אל היושב בשמים — ביקורת המרומזת כבר בתיאולוגיה על שימת / שכינת שם ה' במקום הנבחר בספר דברים - לא יכלה לעוצמה הרגשית הטמונה במיתוס . ברם , עלינו להדגיש כי המיתוס הצטמצם במשך כל ימי בית ראשון בתחום ההיסטורי והחברתי בלבד , בניגוד למיתוסים מקבילים שנרקמו על המקדשים במסופוטמיה , בכנען ובמצרים , שהיו בעלי ממדים קוסמיים . לדוגמה : ערי הקודש ניפור ובבל נקראו 'מרכז השמים והארץ . ' צירופים כגון — _6 . _53 _§ . 113 'בית אשר ראשו מורם _1 _ 11 _$ 5- _ןז _115€116 _ו _10 _ץ _6111 _) _01 _? _ח 016 , _ח _§( 10 _ח 8 . 1 _, 3 146 _. ק 21 _§ _1912 , ק 0 _/ 1 ( 1 _1116 _00 ( 15 , 011- 1 _/ _150 ( 111 / _1611 , _1 _^ _61 ק _1 _( 1 _/ 1 _^ 5 _^ _11 , ז 1 _(? 01 ת _14 _. _? _13 79-88 _. קק _03 _§ 0 1949 , 35 ח' תדמור , 'ראש השנה במיסופוטמיה , ' א"מ , ז , טורים 312-305 ( ושם ספרות . ( 36 _6 _\\' _א _1 _0171611 76 x 15 , _ז 10 _ח _31 _, _4 _. _006 _( _26 _, 01 ( 1 8 ( _11 _>)! 10 _תז _31 _חח 11 _ג 0 _, 33 , 111 : _41 : 31 _ח 1947 , _ח _13 _\ 6 1 _וחח _3 _^ _ח = טבור ארץ האויב . 37 5 , _ו _110105 , 011 ) 15 _/^/ _111 _(/ _141 ק 1 ז 0 _/ , _חח _3 _תז _1 _\ . . _\ _1461 _^ _01 _^ 1959 _ח _6 _ו _5161- _/\ _801 _חנ _;\ _11 אמנם ביחזקאל ה ה כתוב : 'זאת ירושלים בתוך הגוים שמתיה וסביבותיה ארצות . ' אך לא נאמר שהיא מרכז העולם , כפי שטוען _^ _6 _ח 210 י _1614 , _ח 61 _י _\ _1 _. _\\ _, _י _1131 _ק . _161115316111 _35 _£ 611 _§ 10115 _311 _( 1 ? _01111031 _€3 108 11 . £ . _? _116 _( _10130 ( _6 _( 1 . ) , 7116 _? 061 ( _111 _( 1 _1116 _//* 5- _. ק _10110 _, 1 , _01100 , _0 _, _\ 1983 , _;/( _71 _/ , _1 . 3 . 1 . 22 מ"ד קאסוטו , האלה ענת , ירושלים תשי"א , _עמ' _? _££ _? _, 1 . _3 . \\ . 37-38 39 . 69 קאסוטו , שם , _עמ' . 69 1 . 4 . _^ . 23 _01 , _ ; _0 _\ 7 וראה : _011 _* _0 _" _, _1 7 _) 16 _005- י _££ . _11110 _\ _101 < _1110111 _111 _03 _/ _200 _^ ( _111 ( 1 _1116 01 ( 1 7631 _( 1- _11 _( _1 _§ _6 _, _\ _1 _. _\ 1972 _י _1 _וו 11 , _^ ו 16 _ז . _1 אפשר כי גם בתהלים עח סט ובמקום נוסף באוגרית עולה הר של שימוש לשוני זה . תהלים עח סט : _'ויבן כמו רמים מקדשו , כארץ יסדה לעולם ; ' ברישא יש לגרוס : 'במרומים . ' עזרא ט ט : 'לרומם את בית אלהינו ולהעמיד את חרבותיו ; ' 'לרומם' משמעו כאן להקים מחרש את חורבות המקדש , ואין לכך קשר למיתוס כלשהו . אולם מקום אחד בכתבי אוגרית אפשר שהוא רומז לכך : 'חש _בהתמ _תבנןנ _) חש תרממנ _הכןלמן = ) 'חיש בנה את הבית , חיש רומם את היכלי 1 . 4 . _\ _' . 53-54 ; ' , . ( _0 , 4 7 וראה : _[ _10 _ת _§ _3 _ע _801 ( _161-€3865 _01 _" _י , _תזוח 813 _ח _' _6 _י ( _17 _( _111 _\> 6 5 . £ . _1 _^ _06 _\ ק 1 _זו _€0 , ווז , 1 _^ _6 י _01165 _ט _3 _! _-311 _\/ _6 _51 _קוח _^> 5 _( 11 ( _1165 _111 811 _) _110611 ( _11 _\( _1 _/\/ _1€16 _/ 11 0116 _/ 1101 1 X _161- 407 _. ק 1980 , ת _611 _^ _110116 _א 11 _ג _1 _וכ _01

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר