המסורת האסכטולוגית בימי שיבת ציון

עמוד:191

שהיא מצטיירת בספר _תהלים ובספרות הנבואית . בדמיונו הפיוטי הלוהט הוא ממחיש את המוטיבים הנוספים המצויים במסורת הקדומה . בעקבות ישעיה ב א-ד הוא חוזה את המוני הגויים הנוהרים לירושלים , משרתים את ישראל , מביאים את אוצרותיהם לירושלים , משתחווים לה' אלוהי ישראל , מתפללים אליו ומביאים לו קרבנות ( שם נו ו-ז ; ס י , יג ועוד , ( שכן אור ה' יאיר לכולם : לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם והיה לך ה' לאור עולם לא יבוא עוד שמשך כי ה' יהיה לך לאור עולם ולנגה הירח לא יאיר לך _ואלהיך לתפארתך . וירחך לא _יאסף ושלמו ימי אבלך ( שם , ס יט-כ . ( ולא זו אף זו , כל הארץ תהיה בנויה אבני חפץ : ... הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסךתיך בספירים ושמתי כדכד שמשותיך _ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ ( שם נד _יא-יב . ( נוסף על כל האוצרות שהגויים עתידים להביא לבניין הארץ , ירושלים ובית ה , ' הם יביאו עמם גם את בני הגלויות : 'והביאו בניך בחצן ובנתיך על כתף תנשאנה' ( שם מט _כב ואילך . ( העירו על כך כי לשונו הפיוטית המופלגת של ישעיהו השני מושפעת מסגנון המסורת המלכותית של מסופוטמיה , ארץ מולדתו . כמו כן הצביעו על הזיקה הספרותית אל ההמנונים השומריים והבבליים המוסבים על ערי המקדש הקדומות , כגון _ההימנון לאל אנליל , המתאר את תפארת עיר הקודש ניפור . סוג ספרותי זה ראשיתו באלף השלישי לפסה '' נ , ואחת מיצירות אלה הוא המנון לכבוד המקדש ננגךסו _§ _11311 _) _ת _1 _א _, _( אשר בנה גוךאה שליט לגש 2124-2143 ) לפסה '' נ . ( שם מסופר על האור הגדול היוצא מן המקדש ומגיע עד לשמיים ; כמו כן מסופר על בני ניכר , הבאים מכל קצווי הארץ כדי להביא תשורה . לפי ההמנון לאנליל , המקדש עומד במקום נישא ומרומם ( שורות ;( 38-35 הוא גם מקום המשפט , שבו מחזקים ידי צדיקים ועושים דין ברשעים . בדומה לאמור שם מספרת המסורת התלמודית כי המקדש עומד במקום הגבוה ביותר בארץ ישראל , וכי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות ( בבלי , קידושין סט עא . ( נאומיו הנלהבים של ישעיהו השני עוררו תנועת עלייה ; בספרי עזרא ונחמיה מסופר על הקשיים _1 _27 _זז _61 _( _01 מ 1 _< 1 _01 _ז _610-1831311 3 זט _06 _י _. _3 _. _^ _1 _. ? 3111 , קק , _7 _. _405 _, 88 ( 1968 ) , י 1 _ז _110 ק _3011 _מ _31 1 _ץ 180 _8 _. _80 ושם ספרות בהערות 573 _8 _. _28 . 3 , 2 _. קק _£ _7 _^ , _א _^ _1€115 _^ _6 _29 _ז _514 _> _, _ת _50 _( _10 _מ _0 _י _\ _& _/ _^ _ת _5161 _מ _1 1111 _( 1 _0€ _}} _€16 _, _21111011 . _\ _? _31 _^ _6 _ז _16 _ז _1 _חץ _\ _£ _< _1 _( _11 _$ _0 _} _1 _£ _11 _א _14 _ז _\ _1 147 , 152 , 169 , 170 _8 _. _. קק . 1953 , השווה : _נ' קרמר _ומי ויינפלד , 'הספרות השומרית וספר תהילים — מבוא למחקר , _' בית מקרא , נז ( תשל '' ד , ( _עמ' _" . 143-142 _פלקנשטיין ופון סודן , שם , _עמ' . 170

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר