ירושלים בתפישה האסבטולוגית

עמוד:187

רק בעם 'ישבי על טבור הארץ' ( לח יב , ( ונראה שהכוונה לארץ ישראל באופן כללי . וכן נאמר כי צבא גוג ייפול _'על הרי ישראל' ( לט ד . ( אשר לישעיה כה וזכריה יב-יד , גדולים חילוקי הדעות בנוגע לקביעת זמנם , וההשערות נעות בין ימי בית ראשון לימי בית שני ; חלק נכבד של החוקרים מונה קטעים מתוך נבואות אלו עם הספרות האפוקליפטית . אף יש ספק אם ישעיה כט א-ח משקף מצב היסטורי ממשי בימי ישעיהו או כולו מוסב על העתיד , כלומר אם הוא נבואה אסכטולוגית . ברם , לגבי דידנו שאלות היסטוריות אלה , ככל שתהיינה חמורות , אינן מעלות ואינן מורידות . לענייננו חשובה התפיסה הקטסטרופלית של הגאולה , המשותפת לכולן : התאספות הגויים לפני שערי ירושלים ותבוסתם במלחמת השמד היא היא האקדמה לגאולה . הצלת ירושלים היא המערכה האחרונה במלחמות אלה , העתידות להביא חורבן על הארץ ושפיכות דמים נוראה . בכל הפרקים האלה קיים פער בין ההווה ובין העתיד , שכן ההווה עומד בסימן החורבן ואילו העתיד סימנו תקווה , תקוות גאולה . בצד המסורות האסכטולוגיות בעלות האופי הקטסטרופלי , שהן פרי הניסיון ההיסטורי הטראומטי של תושבי ירושלים , התפתחה מסורת בעלת גוון אידילי . גם מסורת זו נעוצה בממשות ההיסטורית , היינו בעובדה שירושלים הייתה עיר עולי הרגל ומרכז המשפט המלכותי ( _תהלים _קכב ה ;( אלא שדימוי זה איננו חידוש מוחלט של תקופת המלוכה , כי אם גלגול היסטורי של התנאים בתקופת השופטים , המשתקפים בתוך המקור המשנה תורתי העתיק , על בית המשפט המרכזי אשר במקום 'אשר יבחר _ה' אלהיך בוי ( דברים יז ח-יז . ( על הרכב בית המשפט ההוא נאמר : 'ובאת אל _הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם' ( פסוק ט . ( אמת , בתקופת השופטים לא היה מרכז לאומי קבוע בדומה לירושלים בימי המלוכה , אך המגמה לגיבוש מרכז פוליטי על שבטי מסתמנת הן בהצעת המלוכה לגדעון מפי 'איש _ישראל' ( שופטים ח _כב-כג , ( הן בהמלכת אבימלך על ידי 'בעלי שכם' ( שם ט ו . ( במקביל לכך מסופר על בית אל , מקום שהיית הארון , כמקום התאספות השבטים לתפילה ולזעקה ( שם כ _כז . ( זהו , לפי דברים יב ה ועוד , ' המקום אשר יבחר ה' _אלהיכם מכל שבטיכם לשום שמו שם . ' המחוקק מדגיש כי מצווה להביא לפני המוסד המשפטי שב'מקום אשר יבחר ה' אלהיך בו' ( דברים יז ח ) כל שאלה משפטית שלא נמצא לה פתרון במוסדות המשפט המקומיים : 'כי יפלא ממך דבר למשפט , בין דם לדם , בין דין לדין , ובין נגע לנגע , דברי ריבת בשעריך _, וקמת ועלית אל המקום' _וגר ( שם . ( פירוט זה כולל את כל מערכות החיים : בעיות פליליות _' ) בין דם לדם , ( ' בעיות הנוגעות למשפט האזרחי _' ) בין דין לדין , ( ' שאלות טומאה וטהרה , בעיות הנוגעות למשפט _הסקראלי ' ) ובין נגע לנגע ( _' ואף מריבות פוליטיות בין שבטיות ' ) דברי ריבת בשעריך . ( ' מכאן שהמרכז הפולחני שימש מקדמת דנא גם מרכז משפטי , הבא להסדיר שאלות ובעיות שהתעוררו בין שבט לשבט . כך אנו קוראים בשופטים כ על משפט שערכו השבטים תחילה במצפה ( פסוק ג ואילך , ( על גזר הדין שחרצו שם ( פסוק יב ואילך , ( על שאלה נוספת ששאלו השבטים בבית אל משסירבו בני בנימין להסגיר את רוצחי הפילגש בגבעה ( פסוק יח ) ועל שאלות נוספות ששאלו בני ישראל תוך כדי _22 ראה : ב' אופנהיימר , 'מן האסכטולוגיה הנבואית _לאפוקליפטיתי , _צ' _ברס ( עורך , ( משיחיות ואסב טולוגיה , ירושלים תשמיד , עמ _י . 72-27

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר