המשמעות הדתית של בית המקדש

עמוד:182

הימים שלו ואת חזונות יחזקאל על הסתלקות המרכבה ( יחזקאל ח-יא ) ועל שיבתה לעתיד ( פרקים מ-מח , ( אלא אם נניח כי בית המקדש הוא מקום משכנו של אלוהים בארץ . הוא הדין במזמורים של עולי הרגל , המזמורים המלכותיים ומזמורים מסוימים המכילים תפילות ותחינות אישיות : מחבריהם האמינו כי ה' שוכן בציון . הדבר לא נאמר ברמז ובסוד כי אם במפורש . נפנה תחילה אל הספרות המזמורית . ספרות זו מעוגנת במצווה החוזרת בתורה שלוש פעמים : שלש פעמים בשנה _יךאה כל _זכורך אל פני האדן _ה' ( או : את פני הי אלהי ישראל ' ( ( שמות כג יז ; לד _כג ; ונוסח ארוך יותר בדברים טז טז . ( השוואה לחוזי המדינה הוואסאליים החתיים הקדומים מלמדת על משמעותה הדתית מדינית של מצווה זו , שכן באחד מסעיפי חוזים אלו מוטל על הוואסאל להתייצב לעתים מזומנות לפני הריבון החתי — סמל למעמדו הנחות ולצייתנותו . באחד החוזים נאמר במפורש : ... ' יבוא לפני השמש = ) כינוי לריבון החתי , ( את פני השמש יראה _" . ' לפי זה יש לשער שהנוסח בשמות לד כג , דברים טז טז : 'יראה ... את פני ה" הוא המקורי , וכי הניקוד המקורי היה יךאה . הנוסח בשמות כג יז : 'יראה אל פני ' ... והניקוד _'יר אה' הם משניים , להרחקת הגשמיות ; הווה אומר : שלוש פעמים בשנה יתייצב כל גבר בישראל לפני אדוניו ה , _' יךאה את פניו וייראה לפניו . על קדמות מנהג זה מלמד סיפור חנה , אם שמואל . על אלקנה בעלה נאמר : _'ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתהות ולזבח לה' צבאות בשלה' ( שמואל א , א ג . ( בימי הבית היה מנהג זה לתופעה קבועה בישראל , ועליו נרקמה חלק גדול של הספרות המזמורית . ההמנונים של עולי הרגל עומדים כולם על ההנחה כי ה' יושב בציון , כלומר בבית המקדש , _כגון : _'זמרו לה' ישב ציון , הגידו בעמים עלילותיו' ( _תהלים ט יב _' ;( ישלח עזרך מקדש ומציון _יסעךן ' _: ( שם כ ג ' ;( גדול ה' ומהלל מאד , בעיר אלהינו הר _קדשו ; יפה נוף משוש כל הארץ ; הר ציון ירכתי צפון , קרית מלך רב' ( שם מח ב-ג ) ועוד . מה היו ההשלכות החברתיות והדתיות של האמונה שבית המקדש הוא מקום משכנו של האל ? בראש ובראשונה יש להדגיש כי על אמונה זו נרקם האידיאל של קרבת ה : _' מי שנכנס לחצרות בית _ה' נפגש ב'אל חי' ( תהלים פד ג . ( מי שזכה לכך הוא כולו געגועים וכיסופים : 'נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה , _' לבי ובשרי ירננו אל אל חי' ( שם . ( זה המקום האינטימי ביותר , שבו חש אדם את ביתיותו בזה העולם : גם צפור מצאה בית את מזבחותיך ה' צבאות ודרור קן לה , אשר שתה אפרחיה מלכי ואלהי ( שם פסוק ד . ( שם מצא אדם את פדות נפשו : 'אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית _ה' לארך ימים' ( שם כג . 0 וכן אומר משורר אחר : _12 ב' אופנהיימר , 'היסטוריה ואסכטולוגיה בספר מיכה , ' בית מקרא , טז ( תשכ '' ג , ( _עמ' _13 . 65-48 עיין : אופנהיימר , הנבואה הקדומה , _עמ' . 86 _14 וכן ראה : תהלים יא ד ; יד ז ; כד ז-י ; לב יג ; נ ב ; עד ב ; עח סח ; פ ב ; פר ג ; _קכב א-ב .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר