תפישת המקדש והתפתחותה 19

עמוד:136

תפישת המקדש והתפתחותה כפי שבמשך השנים השתנו מראה המקדש וצורתו , כך השתנתה גם תפישת המקדש . בית האלוהים כמוסד דתי לא היה המצאה ישראלית מקורית , כי אם אחד מהמוסדות הרבים ששאל עם ישראל _מהדתות ומהתרבויות השכנות . מטבע הדברים , מהותו של המקדש ומשמעותו לא נקבעו מתחילה בתוככי האמונה הישראלית , אלא על ידי העמים הקדומים שהמציאו אותו . והנה , מצאנו שבתי מקדש במזרח הקדמון נחשבו בראש ובראשונה מקומות מגורים לאלים , לבני משפחותיהם ולמשניהם האלוהיים עלי אדמות ובין בני אדם . בכל מקדש עמד פסל או סמל של האל . האלים אכלו , שתו , ישנו ואף קיימו חיי אישות ומשפחה בתוך בתיהם או מקדשיהם ; ואם נחשב האל על ידי עובדיו כמלך או שליט , מקדשו נתפש כבית המושל ובמשרדי ממשלתו . מי שרצה לעבוד את אלוהיו , לשאול שאלה או לבקש בקשה , היה הולך אליו לביתו . שם היה פונה אליו ישירות או באמצעות אל זוטר בפמלייתו , הכול על פי הנסיבות ומעמד האדם . חרף ההבדלים העמוקים והמהותיים בין אמונות ישראל ואמונות העמים השכנים , בית המקדש הישראלי בראשית התפתחותו עדיין דמה בעיקרו למקדשי העמים . מסתבר שגם בישראל נחשב בית ה' למקום מגוריו - או , לפחות , למקום מושבו הקבוע והמיוחד - של אלוהי ישראל . כפי שאלוהי נכר לא היו כבולים ומצומצמים בתוך מקדשיהם , אף _ה' לא היה מוגבל לביתו באופן בלעדי . אך בדומה לאלוהי העמים הוא היה נמצא בתוך מקדשו בצורה כל שהיא , והמבקש אותו היה מוצא אותו שם . במקדשים שקדמו למקדש ירושלים עמדו סמלים מוחשיים להימצאות ה : _' ארון ( שהוא הדום לרגלי האל , כסאו או מרכבתו , ( מצבה ( עדות מופשטת להימצאות אל , ( אפוד ( בגד אלוהי ) או אפילו פסל . האל נתפש כשוכן במקדשו גם בצורה 'על טבעית , _' אך מוחשית , ב'כבודו ; ' לפיכך כאשר נשבה ארון _ה' משילה אמרה אשת פינחס : _'גלה כבוד _מישראל' ( שמואל א , ד כא ; על המושג 'כבוד' כדבר מהותי , ראוי לעין ראה להלן . ( _19 ראה להלן , פרק תשיעי , _עמ' . 186-175 _20 לדיונים בתפישת המקדש בארצות המזרח הקדום השונות ראה : 116 _זי 11 _§ _111 _61 31 ., _י _1 _0 . 6 . _\\ _' _מ _016 _מ 1116 _/\ ת 16 _1 _קת _06 _0 _( 1116 _761 ת _11103 _מ 51 _§ _מ _13 _ח _? 166 _< 1 . א . _ס _§ _111 _* _תי _0 . 6 . _\\ , _ 145-200 ; _1 . _\[ . ( _6 < _15 . ) , _711 _£ _811 _> _11001 _/\ _1- _€ _} _10601081 _$111€ _< _, _1461 _\ _, _? _4631 _6381 _. קק 1961 , _¥ _א , ץ _€ _\ _1 _מ _031- _< 16 _ץ _31 _ת _11 _זז _1611 _ק 16 ? _. _4 ק 1 _ת _113115 _3 _76 _י _\\ י _( _1 _() _11181 _, _ח _^ _11 _61 _00 31 . _± ( _6415 . ) , _7116 _מ _13 _מ _# _ט _, _* 1 . 8 . _? _1 _י _י _010 _§> _ק _7 _>' _מ _! _1 0 / _511011 _? _3 _זז _1 _^ _0 _ז _1116 _^ _1 _ז _3 _2 _" _65 _/ _/ _0 _מ _0 _מ 0 / _060 _/ _- _§ _£ _0 . _^ _£ _" _^ _71 _* _0 _// _, _^ _1 _ז 10 _ז 205-219 _110 _. קק _^ _6 1983 , _21 מ' הרן , 'הכוהן , המקדש והעבודה , ' תרביץ , מח ( תשל '' ט , ( _עמ' ; 185-175 הנ '' ל _'סוגיות מקרא — נוכחות ה' בפולחן של ישראל ומוסדות הפולחן , ' תרביץ , לח ( _תשכ''ט , ( _עמ' . 119-105 ירמיהו , והעובדה שהארון נעדר מרשימת השלל שלקחו הבבלים ואף אינו מוזכר בחזון יחזקאל מלמדים שיאשיהו לא החזיר את הארון כאשר טיהר את המקדש ; יש להניח שנעלם או הושמד בימי מנשה . ושמא תרם העלם הארון בימי מנשה להתפתחות התיאולוגיה החדשה של בעל ספר דברים ועורך ספר מלכים ( ה'דויטרונומיסט ( _' שעל פיה אין _ה' יושב במקדש אלא שמו בלבד נקרא עליו . מנשה אף בנה מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות המקדש .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר