תולדות המקדש

עמוד:134

שכבר בימי שלמה היו לשכות במקדש . הדעת נותנת שכל מקדש היה זקוק למקומות כאלה , אפילו לא הוזכרו בפירוש . כן מצאנו שהיתה לשכה בבמה ברמה ( שמואל א , ט כב , ( שם בירך שמואל את הזבח שהיה בעיר ; אולי אף בקשר למקדש שילה יש לגרוס בשמואל א , א _יח : 'ותלך האשה לדרכה ותבא _הלשכתה ותאכל עם אשה ותשת , _' כגרסת תרגום השבעים , והוצע לתקן את פסוק ט ולקרוא : ' _ותקם חנה אחרי אכלה בלשכה ואחרי שתה . ' ועם זאת , ייתכן שכאשר התרחבו השפעתו וחשיבותו של מקדש ירושלים , למן ימי חזקיהו ועד לימי יאשיהו , וכאשר הוכרז כמקום פולחן בלעדי , התווספו במקדש לשכות רבות כתוצאה מפעילות מוגברת וכביטוי לפעילות כזאת . על חיזוק בדק בית ה , ' כלומר תיקון פרצות ושברים בבניין , מסופר פעמיים : פעם בימי המלך יהואש ויהוידע הכהן ( מלכים ב , יב ז-יז , ( ופעם בימי יאשיהו המלך וחלקיהו הכהן ( _כג ט-יג . ( ייתכן ששתי הפעולות האלה נועדו , בין השאר , לתקן מעשים או מחדלים של עתליה המלכה או של מנשה ובנו אמון — שליטים שהתייחסו לעבודת ה' בעוינות ושאהדו מנהגים זרים ואף אליליים . אפשר אפוא שנעשו שינויים מסוימים במגמה דתית , אם בכדי להחזיר מצב קודם , אם בכדי לעקור דבר שעלול היה להפוך חלק מפולחן לא כשר . עם זאת , בשני הסיפורים האמורים נרמז בפירוש שבדק הבית היה אמור להיות מחוזק דרך קבע , ושעמדו לצורך זה גם אמצעי מימון וגם כוח אדם . מכל האמור אפשר להניח שמלכי יהודה שמרו על המקדש ועל תחזוקתו , ויש מקום לשער שאגב תיקונים ושיפוצים שוטפים נעשו מפעם לפעם גם שינויים מסוימים במבנה המקדש ובקישוטיו . מפעם לפעם נעשו שינויים מהותיים שנגעו לפולחן במקדש ושמניעיהם היו דתיים , פוליטיים או אסתטיים . בין שינויים אלה בולטת שורת השינויים שהכניס המלך אחז , בהשתתפותו הפעילה של אוריה הכהן , כמתואר במלכים ב , טז י-יח . הוא החליף את מזבח הנחושת , שעמד בחצר המקדש מימי שלמה , ב'מזבח גדול' חדש , מעוצב בצורת מזבח שראה בדמשק כאשר נועד שם עם _תגלת פלאסר ( השלישי ) מלך אשור . את המזבח הישן העמיד מצפון למזבח החדש . לאחרונה הציעו _מ יש לקשור את המילה העברית 'לשכה' למילה האכדית ) , _חי _011 _* _0 _^ _0 : ( _0 _* 6 _ _^ המציינת חררי מחסן בבתים פרטיים , בארמונות ובמיוחד בבתי מקדש . להצעה אחרת לגזרונה של המלה העברית ' _לשכה' ראה לאחרונה : 'לשכה' , _ח _3 _וח _]< 61161 _. ס 33 ) _. ק _01 , 8 . _סז 4 _, _001 . 606 ( = , _ _1 _, _47 _ד . 7 למילים _האכדיות ראה : _011 _£ _1110110 , _ח 80 _^ 6 _ח _\\' . _\ _' 0 אברהם 253-255 _. קק . 8 . ) _, 22 ( 1953 ) _, _א _. _( בירן זיהה מבנה שחשף בתל רן _כלשכה ; לאחרונה , על סמך טביעת חותם שנמצאה שם , הוא שב וזיהה את המבנה בלשכתו של עמדיו , שהיה אולי כוהן . ראה בינתיים : _761 _0011 1984 _\ / _£ . / , _י . _ח 6 _0311001 _>\ . _8113 ו _71 י , _ווז 186-189 ; 1 _< _16 _. קק _6 _, _\ _1131 35 ( 1985 ) , ו 11 _^ _ת _3 _י _1 _וח _0 _ז _1 _> _' _קתז _£ _1 _* _16 , ח 3 _ס _מוס _168-187 _?! _. קק / _£ . / , 36 ( 1986 ) . _, _ 1 זז . _800 ולאחרונה : א' בירן , 'ראש שרביט ולשכתו של _עמדיו _בדך , _קדמוניות , _כא _( _תשמ"ח _, _( _עמ' _14 . 17-11 _ברק = פרצה , והשווה לאכדית _1 _* _ן _< _ו _\ _130 חזק _בדק = לתקן פרצה , והשווה לאכדית _15 _. _1 _) _0140 _50110111 על הפרשיות האלה ראה לאחרונה : _כוגן תדמור , _מל"ב , על אתר . לספרות המוזכרת שם יש להוסיף : _1116 ו _61 _? _15031 _? _1301100 11 ו _011 _ח _;^ י _2 , ז _* _' 1 _י 10 _ו _11 _ _\ 3 _. _1 _^ _וז _§ 5 12 : 5-7 _3 _ח _631 _53 $ _1 : 2 1 _< 1 _א _1 _ח _016 וו _, _\ _£ _5 _, 45 _אנ , ץ _( _1 _. _0 _>\ 277 _ח _061 _( _1 _, _" _016 _1-61161- 10 _£ _531113 _^ _10 _ת _66 _ץ 289-294 ; _. 0 . _0 _. קק _401 _§ _0- ( 1986 ) _, _י _1 ( 011 _* 8 . _1 _. _א _\ _^ _א _01 _71 _(\ _¥ _§ _ח ! _ח _\ _403 3 _^ _3 _^ _6 1985 , _11311561 ( 6 _^ 5 . ) , 811 ) _11001 _01111 _8610164 _8111 ( 1168 _ח 0 _ח _\ _¥ 1 , _ץ _11€1110 _8011111611 _>*>? _ו _1€86 _י _/ 81-85 _. קק

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר