תולדות המקדש

עמוד:132

מקדש לאלוהיו והאלים לא הרשו לו . כמו כן הוצע לאחרונה שבניית בית מקדש על ידי מייסד בית מלוכה חדש היתה אופיינית להתנהגות מלכים בעת העתיקה , כך שניסיונו של דוד לבנות בית מקדש כחלק מייצוב מלכותו החדשה לא חרג מגדר הרגיל והצפוי . יתר על כן , הבאת ארון ה' לירושלים היתה מצריכה , במוקדם או במאוחר , בניית אכסניה קבועה , כך שהצעת תוכנית לבנות בית מקדש כצעד הטבעי הבא אין בה כדי להתמיה כלל . כמה חוקרי המקרא הטילו ספק בעצם ייחוס בניית המקדש לשלמה . היו שטענו שבימי שלמה לא היתה בנייה מונומנטלית באזור המזרחי של אגן הים התיכון , וממילא לא בנה שלמה מקדש וארמון כמתואר בכתובים . לפי ל' ווטרמן , שלמה בנה חדרי מחסן ; לאחר מספר דורות הוסבו המחסנים האלה לבית מקדש , ובנייתם הורחבה בהתאם . לפי דעה שהובעה לאחרונה על ידי ק' רופרכט , לא השתמרה במקרא מסורת עתיקה ומהימנה מימי שלמה , המייחסת אליו את ייסוד המקדש ואת בנייתו כבניין חדש , וכל הנתונים כביכול בעניין זה הם מעשי ידיהם של סופרים מאוחרים . רופרכט סבור שהמקדש היה מלכתחילה מקדש יבוסי קיים וששלמה עשה בו שינויים על מנת להתאימו לעבודת ה' אלוהי ישראל . והנה , כבר ו"פ אולברייט הראה שבאזור הזה לא חסרו בניינים מונומנטליים בראשית האלף הראשון , וכך אין בבניית מקדש וארמון על ידי שלמה כדי לסתור כל ממצא ארכיאולוגי . כמו כן , הראתה הלגה וייפרט כי המכונות המתוארות במלכים א , ז כז-לז מתאימות לאומנות של תחילת האלף הראשון . הצעתו של ווטרמן מתבססת על הבנה מוטעית של תיאור המקדש ( כפי שיתברר להלן ) ועל שחזור בלתי מוצדק של תולדותיו הספרותיות , והיא נדחתה בעודה באיבה על ידי _ג''א _רייט . סברתו של רופרכט כאילו מקדש שלמה קשור מבחינת 'תולדות הבנייה _211 _§<; _) _5011101116 ' _כ _( _1 למקדש יבוסי מעוררת מחשבה והיא אפשרית מבחינה תיאורטית גרידא , אך איננה מעלה ואיננה מורידה בנוגע לתרומת שלמה לבניין כפי שהיא מתוארת במקורות המקראיים . אין זה מן הנמנע ששלמה בחר למקם את המקדש החדש במקום שבו עמד כבר מקדש , ושסתר את הבניין הישן לפני שייסד את מקדשו הוא . ואולם , אין שמץ של ראיה ששלמה לא בנה במקום בניין חדש לחלוטין . _3 ראה : הורוויץ , בניתי _בית _זבל לך , _עמ' _4 . 163-160 ראה : _' , _. 1 . _16 81111 _( _161 ק 1 _מ 3 \ _' 1 _< _1 _38 76 _כ 1 י _$ , _0 . _\ _16 _> _' _61 : _ח _1115106111€ _1 _( _€11 _§ 10 _ז _101 _£ _ז 61 31 . _(^ _65 _. _) _, _/^ _מ $ 0 _מ £ _550 _}> 5 111 1101101 0 / ¥ 1 _( _11111 _14001 _£ _07055 , _113 276-357 _. קק _? _11113 _^ _61 _^ _1113 1987 , _5 ראה : _מ 0 _מ _\\^ _351116 _;\§ _6 01 _80101 _י _^ _. _? _. _^ _11 _) _118111 _, _י _131 _/*/*? _ת _16 _ה _11 _מ , _^ 11110111 _^ _10 ארץ ישראל , ה ( תשי '' ט : ספר ב' מזר , ( _עמ' _6 _\ _' _61 _, ; 9 * -1 * _ס , _84508 _, 277 / 278 _\^ _. _0 _. י _< _1 _\ _161110 < _1 $ _מ _1118 3 _ץ 01 _\ _1 י 5-22 _. קק ( 1990 ) , _6 ראה : _6- ט _3113 _§ _6 _< 1 _" 61 _ז _ס _1116 י , _מ _113 _ד _3161 _י , _. _/ _#£ _3 _, 2 _1 _.. _\\ י _מ 10 _מ _1 _^ _01 8010 _ק _1 _מ _15 " _011116 _X _^ _מתק 116 $ _01 _נ _6351 _7116 _71 י 1 , _מ 284-294 ; 1 _( _16 _. קק 1 ( _1 ., 6 ( 1947 ) , ( 1943 ) , _נ 11 , י 61 ק _\ _' _316 _013 _ת ? _8 י _מ 0 _תז 8010 1 _( _1 ., 7 _כ _11 , י _1131 _טכ _4 _£ _61 _י 1 , _ח 161-163 ; 1 _( 16 _. קק 54-55 _. קק ( 1948 ) , _1 : _ז _450161 _ו _1 _. _/ _61 _ז 61 _\ 0 _ק _1 _ח 6 _י _60111 , 061 7 ץקק _£ _. _1111 _105 0 ( _161 _] _61 _> _1451115€ _^ 165 _£ 11 ? _6 ? _ח _011411611111 § _8 ( _110 1977 _מ _( _62 _. _4 _^ _, 144 ) _, _86111 _אץ זה המקום להתייחס לטענות המושמעות בימינו כאילו אין ערך היסטורי כלל וכלל לכל הסיפורים המובאים בספרי נביאים ראשונים . _8 ראה לעיל , הערה _9 . 5 ראה : וייפרט , המכונות . _10 ראה : 16 _* _' _י _\ _8 י _מ _3 _מז _3161 _י _01 . _\\ י , _7 _^ _£ _5 _, 7 0 . _5 . _^ _11 _§ _111 _, י 16 _קתז 1 _<; _76 _מ 10 _מ 1116 8010 _§ _ח 11 _ד _061 _מ 53 _00 _. ק ( 1948 ) ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר