הקדמה

עמוד:95

מדי בגודלם . חלק מפרשנותה לנתונים שהעלתה בחפירותיה נתקבל על החוקרים ; חלק אחר , שהוטה בצורה ניכרת בשל הנחות היסטוריות וארכיאולוגיות מוטעות , נדחה . מפנה משמעותי חל בחקר הטופוגרפיה והארכיאולוגיה של ירושלים בימי בית ראשון עם החפירות שהחלו להיערך בעיר סמוך לאחר מלחמת ששת הימים ( 1967 ) ואיחוד העיר . הדברים המובאים להלן הם בבחינת רשימת סיכום של התמונה הארכיאולוגית והטופוגרפית של ירושלים בתקופת הבית הראשון ( למעשה : תקופת הברזל ב , במאות הי - ' _ר לפסה"נ . ( בעוד שחקר כתובי המקרא הנוגעים לתולדות העיר מוצה למדי , הרי שבכל דור , ובעיקר לאחר גילוי שרידים ארכיאולוגיים , מן הראוי לחזור אליו וכן לסכם את הנושא בכללותו . סיכום זה מצטרף , אפוא , אל סיכומים קודמים ומעדכן אותם . הסיכומים הקודמים של סימונס , ( 1952 ) _ונסאן , ( 1956-1954 ) _אביגד ( 1956 ) וקניון " , ( 1974 , 1967 ) שוב אינם מועילים , משום שהם קודמים לגילויים הרבים שנתגלו בירושלים לאחר שנת . 1967 חשיבותם רבה ללימוד תולדות מחקר ירושלים , נושא הראוי להיחשב כתחום מחקר לעצמו בתחום ההיסטוריה של המדע . מבין הסיכומים החדשים שנכתבו נזכיר את מזר , ( 1975 ) וייפרט " , ( 1988 ) בהט , ( 1989 ) ברקאי , ( 1990 ) גבע ואחרים , ( 1992 ) וייטמן , ( 1993 ) _ביברשטיין _ובלדהורן ( 1994 ) וטרלר וקהיל . גם בימים אלה ( פברואר ( 1998 נערכות חפירות ארכיאולוגיות בעיר דויד , סמוך למעיין הגיחון , בידי ר' רייך _וא' _שוקרון . כבר עתה יש בידינו תגליות שיש להן משמעות לגבי הטופוגרפיה של ירושלים בתקופות הקדומות , והעשויות לשנות מסקנות אחדות של רשימה זו ( ראה מפה 1 ומפה 11 בסוף הספר . ( סימונס , ירושלים . _\ _18 ( _116171 . _^ _€611610 _) _161 _66 _ז ] 6 _י _00111 _מ _6 _, 1 ; ¥ _[ . _¥ _1 ז _01 ז _} 115 י _07-0 _) _16010 _^ _16 61 _( _1 _י _> _116 , _6 ק _01 > 7 _( 1 ק _1 _4 10 _מ _06 _מ 1 _י _11€ , ? 3118 _, 1912 ; 11 . _\ _' _ן _111 _< _ז _1 _0 _ה 0- _. _! _61145016 ק _-0 _} _1 _£ _5 _66 10 _ן 1 : _1160 _} _16 _ח _* _5016 ו 6 , 11 : _? .- _\ _1 . _^\ _1 _> _61 _, . _16 ? ז ) _115101 י _< _11-0 _} _16010 _$ 16 61 6 י ( 1 _[> 16 , _( _1 _ז _§ _5 1914-1926 ; _תג _? _1 11011 _* _6116 , 11 / 1-3 : _ה . _76 ? _145016 ונסאן וסטיב , ירושלים . אביגד , הארכיאולוגיה . קניון , ירושלים ; הנ '' ל , חפירה בירושלים . _6 _\*' _א _6 , _זנ 0 / 1 _/ 16 _1 _/ _* _י _! _וט _1 _ז _! 6 . _\ , _13231 _) _116 \ _0 _¥ _0 _* 1975 _1 _< _1 1 _/ 1 _ז _01 _( _15 _( _1 _ין _11 , _ז , 1 < _16 י _ת _153161 _ח _. _16 י _611 , ק _61 _י _// . _\\ _1 _( _1 _\ _311€ _()\ _161 _/\ _70 _? _13- _ז _118115€ _} _1€1 _2611 : _1 _{< _1 _ז _01 _} _1611 _€ _י _\ 1988 , _מ _6 _ך _0 _( ת 1 , 11 / 1 , _\ _111 _ז _0516 _ז 449-476 010 _^ _16 , _\? 0 ? _46 _. קק 14 ד' בהט , אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים , ירושלים . 1989 ג' ברקאי , 'הארכיאולוגיה של ירושלים בתקופת הברזל ב-ג , ' מבוא לארכיאולוגיה של _ארץ ישראל בתקופת המקרא , יחידה , 9 האוניברסיטה הפתוחה , _תל אביב , 1990 _עמ' 16 . 223-203 ה' גבע , ב' מזר , י' שילה , נ' _אביגד , 'ירושלים , _' אחח '' א , _עמ' . 632-611 _1 _ח _0 _ז _¥ _1 : _ח _1311 _, _7116 _^ _0113 0 / _. _/ _67-115016 _ת _18111 _יי _\ _ץ 1 . 1993 _ץ _0 _מ _( _1 _ץ _/ _" _* _$ _, _8 _מ _100111165 10 _1116 _^ _3 _/ _ז _1 _) _16 _€0 18 ביברשטיץ _ובלדהורן , ירושלים . 19 _טרלר וקהיל , עיר דוד . 20 רייך ושוקרון , ירושלים עיר דוד ; הנ '' ל , הגיחון .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר