פרק חמישי בין מצרים לבבל וחורבנה של ירושלים

עמוד:87

_נבוכדנאצר שנתפרסמה בשנת 1956 ( וידועה בשם 'כרוניקת וייזמן ( ' מקדישה את כל המובאה לשנת המלכות השביעית של מלך _אכד לכיבוש ירושלים , או ביתר דיוק , לכניעת ירושלים בלא קרב : בשנת שבע , בחודש כסלו , קיבץ מלך אכד את חילו וילך לארץ חת ויחן על עיר יהודה ( היא ירושלים . ( ובחודש אדר , ביום השני , לכד את העיר . את המלך ( הוא יהויכין ) תפס ; מלך כלבבו ( צדקיהו ) הפקיד בתוכה . מס כבד לקח ממנה והעביר לבבל . המקור החיצוני מאשר אישור מלא את דברי המקרא , ואף מוסיף את ציון היום המדויק של כניעת ירושלים : ב' באדר 16 ) במרס . ( 597 לא נוכל להיכנס כאן לשאלה , כיצד עשוי תאריך זה להבהיר את המערכת הכרונולוגית הכללית של אותו זמן ; נסתפק בהבהרת ההשתלשלות של מצור ירושלים מכאן והגליית תושבי יהודה בימי יהויכין , מכאן . על השתלשלות מצור ירושלים נרמז במלכים ב , כד י-יא , כי העיר היתה נתונה במצור על ידי עבדי מלך בבל עוד בטרם הגיעו נבוכדנאצר ומיטב צבאו לירושלים , זמן קצר בלבד לפני ב' באדר ( כפי שעולה ממערכת התאריכים בכרוניקה הבבלית . ( _יהויכין נכנע בוודאי בשל האכזבה על היעדר עזרה צבאית ממצרים , כפי שהוגשה אל נכון במצור הבבלי השני . אביו יהויקים , שהקים לעצמו בין השאר ארמון ( אפשר בגבעה המערבית של ירושלים , ( נפטר , כנראה , בימי המצור . קיימות גרסאות שונות על נסיבות קבורתו . ואילו ביחס להיקף הגלות ומועד ההגליה סותרים , לכאורה , המקורות במקרא . העילית של ירושלים הוגלתה , בראש ובראשונה 7 , 000 אנשי צבא ( על הגרסה 10 , 000 ראה להלן . ( עליהם יש להוסיף את 'החרש והמסגר , ' היינו שירותי העזר של נשקים ובוני ביצורים , בסך 1 , 000 איש . גלות רבתי זאת , ובראשה המלך יהויכין ופמלייתו , חלה כבר לאחר כניעת ירושלים , אפשר בחודש ניסן . 597 לעומת זאת , לפי רשימת הגולים בירמיה נב _כח , הוגלו רק 3 , 023 'יהודים' וזאת כבר בשנת שבע , ולא שמונה , למלכות נבוכדנאצר , היינו חודשים אחדים לפני הגלות הרשמית . ייתכן שאין כאן מסורות סותרות , כדעת הפרשנים , אלא הדברים אמורים בשני שלבי הגליה , בזה אחר זה . הגלות הראשונה היתה מצומצמת ביחס , ומתקבל על הדעת שהכינוי 'יהודים' רומז לתושבי ערי השדה ביהודה . השלב השני כלל את סולתה ושמנה של ירושלים , 7 , 000 איש כדברי ספר מלכים , ואילו המספר 10 , 000 איש הנזכר בסמוך כולל , לדעתנו , את סך הכול של גולי שני השלבים . הגליית יהויכין הנחיתה מכה חמורה על ירושלים . גלתה העילית שבתושבי העיר — בית המלוכה ומיטב הצבא , ההנהגה הדתית — כוהנים ונביאים , ובכללם יחזקאל , נביא וכוהן . הנשארים בארץ נמשלו בפי ירמיהו בחזון שני דודי התאנים ל'תאנים הרעות' ואילו גלות _יהויכין נמשלה ל'תאנים הטובות . ' _7 שם , _עמ' . 70 _8 בדרך כלל קיבלו את הצעת י' _אהרוני לראות בממצא הארכיאולוגי ברמת רחל את ארמונו של יהויקים . אולם לאור בדיקות מחודשות במקום , יש להקדים את תאריכה של השכבה שיוחסה ליהויקים . על פי הצעת י' ידין , שלא פורסמה , נמצא הארמון בעיר העליונה של ירושלים , אפשר באזור 'החומה הרחבה _9 . ' על הפתרון של שני שלבי הגליה עמדתי כבר במאמרי : 'סטרטיגרפיה של איזורי הפסיפס בנגב , ' ידיעות , כ ( תשט '' ו _, ( _עמ' . 156-155 בשני המקרים השלב הראשון היה בעל היקף מצומצם , ואילו השלב השני בעל היקף נרחב .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר