הבנייה המלכותית בירושלים

עמוד:76

הבנייה המלכותית בירושלים שני המקורות ההיסטוריים העיקריים לתולדות הבית הראשון אינם מרבים לדווח על ההתפתחות האורבנית של ירושלים או על שנעשה בה בתחום הבנייה הציבורית . מספר מלכים נלמד על שני בדקי בית לבניין המקדש במשך שלוש מאות וחמישים שנות קיומו , שניהם פרי יוזמה מלכותית . הראשון בוצע על ידי יואש בשנתו העשרים ושלוש 814 ) לפסה"נ ; מלכים ב , יב ז-יז , ( והשני על ידי יאשיהו בשנתו _השמונה עשרה 622 ) _לפסה"נ ; מלכים ב , כב ג-ז ;( ואולי זכו בדקי בית אלה להיזכר בכתובים משום היותם שיפוצים רבי היקף במיוחד . לעומת זה , בספר דברי הימים , ושלא כמצופה מחיבור בתר גלותי , נמסרו אי אלה ידיעות על בנייה בעיר . הפעולות רשומות לזכותם של מלכים _45 כך סבור _^ _לא _/^/^ _' _""^^& _ _/^ _ן _0 _* _, _א _/[ _. _•{ _. מ 126 _, _. ק _1 _£$££$ _0 _} _110 _] _\ _1110 _} _16 ( _165 _16 _/ _1101611€115 _, _8111118211 1948 , _ז _\ _1 _ז _11 _£ _} _6 _ז 1 328 ; 1 ( 16111 , _1 _]\> _6 _. מ 171 , _. ק 1 1967 , ז _§ 6 ת 1 _ג _11 _נו 1 , _ז _8111 ( _116 _46 לדיון נרחב ראה : מ' כוגן , 'העיר אשר בחרתי : ירושלים בראי הספרות _הדבטרונומיסטית _, ' תרביץ , נה ( _תשמ''ו , ( _עמ' . 309-301 _47 ראה : 1 _0 _£ _1116 _מ _16 _מ _6 _מ 11110 _מ _, 5114 ( _1165 ? _1€8€111 £ _( _1 0 . _81100611311 , _* _7116 6 _י _1131 _011 )' _ק _. 1 ( _111 _£ _311 ( 1 1116 _03 קק _1 , _0110380 1964 , _ח _111 £ 1 _ז _6 קק 10 _\ _. _160 0 _* 54-61 ראה : רוברטס _, ציון . מקדמת דנא . חוקרים רבים רואים בזיהוי זה מדרש מאוחר , ללא כל בסיס , פרי עטו של בעל ספר דברי הימים , המשיב בכך למפקפקים בלגיטימיות של בית המקדש השני . שאלת המהימנות ההיסטורית של הזיהוי היא משנית ; העיקר הוא כי הענקת תשתית אידיאולוגית ישראלית לירושלים נבעה מכורח הנסיבות ההיסטוריות , שהיו קיימות כבר בימי הממלכה המאוחדת , ולא כל שכן אחרי הפילוג . מרכזי פולחן ותיקים ( כגון בית-אל ודן ) הוחיו על מנת שיתחרו בעיר המקדש ביהודה ; היו להם מסורות ישראליות בעלות ייחוס לא מבוטל , אשר תבעו התייחסות מתאימה מצד נאמני ירושלים . זיהויו של הר הבית עם הר המוריה היתה דרך אחת לחפש אחר עבר ישראלי עבור ירושלים ; מעתה יכלו עולי הרגל לירושלים להזדהות עם אברהם ודויד , בתקווה שגם הם יזכו להתגלות של חסד אלוהים במקום קדוש זה . אולם , אין עדויות על כך שכבר בימי הממלכה המאוחדת הונהגה העלייה לרגל כמנהג של קבע . דברי מחבר ספר מלכים , שפעולות ירבעם בן נבט בנושא הפולחן בממלכת ישראל המתמרדת כוונו נגד המשך העלייה לרגל לירושלים , מחשש שהזדקקות זו תביא לאיחוד מחודש של שני חלקי העם ( השווה : מלכים א , יב כז , ( נראים אנכרוניסטיים . לא דווח בשום מקום שבימי שלמה בוטלה העבודה בבמות , אותם אתרי פולחן שהיו פזורים בכל רחבי ארץ ישראל ושהמשיכו _לפקדם עד ימי חזקיהו , בסוף המאה _הח' לפסה"נ . ובכל זאת , יש מקום לסברה כי במהלך הפיכת ירושלים לעיר הראשית בממלכה החלו להתגבש מסורות בדבר מקומה הנבחר . מוטיב מקובל בתרבויות המזרח הקדום הוא בחירת עיר הבירה על ידי האל הראשי , אות תמיכה במלך ובשלטונו . וכך בישראל : 'ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב ... ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן ... הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו ' ... ( _תהלים עח סח-עא . ( אם כן , נראה שההילה שהעניקו לירושלים סופרים יהודאיים מאוחרים ימיה כימי הממלכה עצמה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר