ייסוד ירושלים הישראלית

עמוד:70

הבנייה המיוחדת לאתר הררי זה מסבירים את העדר הממצא בשטח ( ראה גם את הדיון בפרק שלישי , לעיל . ( לא ניתן לקבוע מן הכתובים מתי נכבשה ירושלים , אם בתחילת ישיבתו של דויד בחברון , לפני שהוכר כמלך על כל שבטי ישראל , ואם לאחר הקרבות עם הפלשתים בעמק רפאים ובבעל פרצים ( שמואל ב , ה יז-כה _;( צוין רק שדויד התיישב בירושלים לאחר שבע שנים וחצי בחברון ( ה ה . ( לדעת המקדימים את כיבושה , 'אי אפשר היה לו לדויד ... ללכד את _חזית ההגנה כנגד הפלשתים , בלא שתהיה בידו מצודת ציון , הבסיס העיקרי בלב _מדינתו . ' אך סביר יותר שכל עוד החזיקו הפלשתים כוחות צבא בהר המרכזי עד בית לחם ( שמואל ב , _בג יד , ( לא היה דויד מעז להתגרות ב'אדוניו' משכבר על ידי תקיפת העיר היבוסית ; אל נכון היתה פעולה כזו מתפרשת כהרחבת תחום שלטונו והכרזת עצמאות . ודומה שהפלשתים מצדם לא ראו בדויד סכנה , כל עוד הסתפק בשלטון על עיר מלוכה קטנה בהר חברון ובשפלה הקרובה . רק בהמלכתו על יהודה וישראל ( שמואל ב , ה אג , ( נתפס דויד על ידי הפלשתים כמורד , והתגרות זו היתה סיבת עלייתם עליו למלחמה ( פסוק יז . ( בתום הקרבות , לאחר הדיפת הפלשתים מכל חבלי ההר , יכול היה דויד לפנות לסילוק המובלעת היבוסית שהפרידה בין שני חלקי ממלכתו ולפעול לאיחודה סביב בירה חדשה . ירושלים התאימה להפליא לתפקיד זה : היא היתה יישוב ניטרלי בין צפון לדרום , שעד אותה עת אף שבט לא הצליח להיאחז בה . אמנם , שתי ידיעות קצרות מוסרות על קרבות אחדים שנוהלו נגדה בתקופת השופטים , אך ערכן ההיסטורי מעורפל . ידיעה אחת מספרת על לחימת בני יהודה בירושלים , לכידת העיר ושריפתה על ידם ( שופטים א ח ;( השנייה על אי יכולתם של בני בנימין להוריש את 'היבוסי ישב _ירושלם , ' שהמשיכו לשבת בה 'עד היום הזה' ( שופטים א כא . ( ברי שעורך ידיעות אלו מבכר את יהודה על בנימין ושהוא מתעלם מן המסורת הסותרת ביהושע טו סג , שעל פיה יהודה הוא זה שלא הצליח להתגבר על היבוסי . מכל מקום , לתחרות בין יהודה ובנימין בדבר חזקה על העיר היו ביטויים נוספים . שבט בנימין טען לזכויות יתר בירושלים , אפילו עד כדי בעלות עליה , _13 ראה דיון אצל : _מ _110 _טל _1 _ת _1 _מ _1116 _00 י _, _מ _3 _ת _31 _י _3 _א _. _א ת 316 0 _י _61 _כ _3 _1 _. _61161 _$ _10 1116 1 _מ _131 _מ _^ _111 0 / _1116 _מ 1116 _76 _מ _8 ? _01111031 ? _08111011 _1 _י _1 _מ . 1- _161118316 קק _3 _££ . _\ _84508 _, 304 ( 1996 ) _, _ץז _0 _^ _1 _\ _1 27 _14 המידע על ארבעים שנות מלכות דויד , מתוכן שבע שנים ומחצית השנה בחברון , נראה כבנוי ממספרים מהימנים שעוגלו למניין טיפולוגי . _15 כך מזר , ירושלים בתקופת המקרא , _עמ' ; 28 הנ"ל , ' עיר דור והר הבית , ' אחח '' א , ב , _עמ' ; 613 הנ"ל , _1 _] _116 _$ _1 _0 / _מ _31131116 _€0 _מ _961 _) _10 _מ _1 _ח _8 _861 _§ _י _371 _( _1 _ס _י _16 0 / _ת , 1 ) . } . 511 _\ _' 61 ( 6 ( 1 . ) , 1 _/ 1 _1116 _11 _י 1 _/ 1 _. _16111831601 _\)\>< _1 1111161 _א _1101 _^ _65 _( _: _£ _550 _^ _$ 110 / 107 0 / 235- _. קק 1963 , _ח _6 _* _' _¥ _011 _( _£ _1 _. _011 _( _10 _א 244 511 _* 6 / _-, _16 לרעת אהרוני , הכיבוש היה אחד המעשים הראשונים של דויד לאחר הכרתו כמלך על כל ישראל ; רק אז הרגישו הפלשתים בסכנה החדשה , אך הם איחרו את המועד ; ראה : _אהרוני , ארץ ישראל , _עמ' . 226 _" מזר ( ירושלים בתקופת המקרא , _עמ' ( 24 מקיים את הכתוב ורואה בהריסת ירושלים בימי השופטים את שלב המעבר בין השליטה האמורית בעיר וכניסתם של היבוסים אליה . הצעתו של _גריי _, המפרש את הקרבות על ירושלים בשופטים א , המכוונת אל אדמות העיר בעמק רפאים ולא לעיר המבוצרת עצמה , נראית הרמוניסטית . ראה : 1 . _1 _( _1 _1111 _(} 1 , 16 _\' . 6 ( 1 . _(^ _6 _^> ז 112 _013 }' , _. _10 _X _^ _1140 _, _. _111 ( _$ 1 _€$ _0 _. ק 1977 , _ח _( _10 _מ _. _06 _x _1147 _) _1 811 ) 16 ) , _^ _0 בכל מקרה , ידיעות אלו אינן סותרות את המסורת שירושלים נכבשה לראשונה על ירי דויד .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר