ייסוד ירושלים הישראלית

עמוד:68

וילך המלך ואנשיו ירושלם אל היבסי יושב הארץ ויאמר לדוד לאמר לא תבוא הנה כי אם הסירך העודים והפסחים לאמר לא יבוא דוד הנה . וילכד דוד את _מצדת ציון היא עיר דור . ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה _יבסי ויגע בצנור ואת הפסחים ואת _העורים שנאו ( קרי : שנואי ) נפש דוד על כן יאמרו עור ופסח לא יבוא אל הבית ( שמואל ב , ה ו-ח . ( וילך דויד וכל ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ . ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את מצדת ציון היא עיר דויד . ויאמר דויד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש ( דברי הימים א , יא ד . _0- דברי היבוסים אל דויד , הבא לתקוף את ירושלים , מתפרשים כמילות לעג ורהב ביטוי לבטחונם של , מגיני העיר שיש ביכולתם להדוף את התוקפים , אפילו יעמדו עיוורים ופיסחים על חומותיה להגנתה ( השווה יוסף בן מתתיהו , קדמוניות ז . ( 61 , על הקרב עצמו אין פרטים ; והידיעה על גבורתו של יואב ( המופיעה רק בגרסה שבדברי הימים א , יא _וד ) מסבירה את מעמדו הבכיר בין שרי דויד יותר משהיא מלמדת על דרך כניסתו לתוך העיר . וכך , אין כל הסכמה לגבי מובנו של הביטוי הסתום 'ויגע בצינור' שבדברי דויד הקטועים ללוחמיו בעת ההתקפה . התיבה _'צינור' נתפרשה ככלי נשק , כמגדל או של מלכי ישראל _הקרומים' שהיתה מוכרת לעורך _הדויטורונומיסטי . ראה _1068 ט 80 י , _מ _13 _ה 3 י _3 _א _. א _. _י _\ _, _ינ _1 _( _י _3 _\ _ס 1 111 1116 _918101 _) _' _01 _ז _081110 _קת 311 ( _1 _001 _1 0 / _1116 _ז _\ _' _168 _( _6 _( _18 _. _) _, 1116 011 _£ _1 _ג _? 1112 _311 _( 1 ? . _£ . _0 1 ., 228 ) , קק _811 _ _361116 _510 _( 65 ( 7507 _ז _11 _15 _ז _\ _10 _\ 6 _ז 182 _. ק 8116 _^ _161 _( 1 1996 , יש כמעט תמימות רעים במחקר בדבר מוצאם ' הצפוני , ' חיתי / חורי , של היבוסים ; ראה : ב' מזר , ירושלים בתקופת המקרא , _עמ' . 26-25 אך , שלא כדעת מזר , הרואה ביבוסי מהגרים שהגיעו לירושלים בעת ההתנחלות הישראלית , דומה שאפשר לזהות יסוד נוכרי זה באוכלוסיית ארץ כנען כבר באמצע האלף השני _לפסה"נ , במיוחד בחבל ההר המרכזי ; ראה : נ' נאמן , 'היסטוריה מדינית של _ארץ ישראל בימי השושלת הי '' ח , ' ההיסטוריה של _ארץ ישראל , א , _עמ' . 182-180 _ידין הציע לראות כעיוורים ובפיסחים שותפים בטקס מאגי , הבא לקלל את האויב המתקרב אל העיר במכת עיוורון ופיסחות ; ראה : י' סוקניק ( ידין , ( 'העורים והפסחים וכיבוש ירושלים על ידי דויד , ' הכינוס העולמי למרעי היהדות , א , תש '' ז , ירושלים תשי '' ב , _עמ' . 225-222 יהיה אשר יהיה תפקידם המקורי של העיוורים והפיסחים בפרשת הכיבוש , הכתוב שלפנינו קושר את איסור כניסתם של בעלי מום אלו למקדש בהוראת דויד , שראה בהם שנואי נפשו ( השווה את גרסת תרגום השבעים לפסוק ח : 'לא יבוא אל בית ה . ( ' ואמנם תורת הכוהנים מגבילה את שירותם בקודש של בעלי מום מבני אהרון — 'איש עור או פסח או חרם או שרוע ' ... ( ויקרא כא _טז-כד ;( במגילת המקדש מקומראן , הורחב האיסור על כל ישראל ונאסרה כניסתם של בעלי מום לתחום העיר ירושלים כולה ( _עמ' מה שורות . ( 13-12 ראה : _^ _. _9111110 0111 111 81111011 , _713068 0 _/ י 1 _{ 61 < 1 _ז 61 _י 8611161 311 ( 1 111 _' _161118316111 , _^ _611 _§ _10115- _\\ _1 _ז _150 _} _16 _ט 1 _1 _\ _ז 1 _£ 6 _ז _£ _6 _$ _€1 _\ _10 _\\ _} _111016 _86 _£ _16 _) _111 _1 _61 _x _6 _x _1 _ת _1 _1411 _( 1 _< _16 _ז _16 _ז _( _15 _$ _ז 1 , _$ _0 _ז _10516 _ז 458 _1 _( 161 _. ק , _11 ? _1615111 § 1993 , _ז _16 _זז _7651 _< _1 לדעת סוקניק , קלשון בן שלוש שיניים : _£ . _! _.. 11116 _0 _£ ק _5 _03 _י _' _1 _( _1 _ץ _3 _ס _1 01 _מ _11 _^ _, _" 016 _^\ _00011 _מ 12-16 _811 _^ _6 _. קק , _. 1108 , 8 ( 1928 ) , _י .. _161118316111 והשווה כבר בתרגום השבעים : _0161 _^ _161 _ק _1101 מין חרב קצרה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר