תקופת הברונזה המאוחרת 1,200-1,550) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:60

( שמואל ב , כד יח-כא . ( חוקרים שונים ניסו לברר את מוצאם של היבוסים , ורובם ככולם מסכימים שמדובר בעם לא שמי , ככול הנראה ממוצא _הודו אירופי ( חורי או חיתי . ( הבסיס העיקרי לפירוש זה הוא שמו של ארונה , שרבים רואים בו שם או תואר חורי ' ) אדון ( ' או חיתי _' ) אציל ;( ' סיוע נוסף לכך הוא הייחוס החיתי של ירושלים לפי ספר יחזקאל ( גזז ג , מה " . ( באשר לתאריך הגעתם של היבוסים לירושלים , יש סברה שהם הם תושביה הקדומים של ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת . _" לעומת זאת , יש הגורסים שרכיב אתני זה הגיע לירושלים בפרק זמן מאוחר יותר , לקראת סוף תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל א . לפי גישה זו , היבוסים הגיעו לאזור ירושלים בפרק זמן זה עקב השינויים והמהפכים ברחבי המזרח הקדמון בתקופה זו , ובייחוד התמוטטות האימפריה החיתית . לפי תפיסה זו עממים הודו אירופיים , שונים חדרו לרחבי ארץ ישראל / סוריה בגין אירועים אלו , וביניהם יש למנות את היבוסים . " לשתי הגישות יתרונות וחסרונות . למשל , היעדר כל ערות בממצא הארכיאולוגי למוצא זר של תושבי ירושלים בתקופת הברונזה המאוחרת , ומצד שני מידה לא מועטה של המשכיות בתרבות החומרית של העיר במשך האלף השני _לפסה"נ , מקשים ( אם כי אינם מבטלים ) על הסברה _117 לדעתו של _בי מזר על היבוסים , המייצגת את התפיסה המקובלת ביותר על שאלת המוצא , ראה : מזר , ירושלים בתקופת המקרא , _עמ' . 25-24 לסיכום עדכני יותר של קשת הדעות בעניין זה ראה , למשל : , 7 _( 16 _^^/ _101 י 118 _נ _. _161 י 652-653 _8 _. _^ _1 _. _866 _( _1 _, _. קק 111 _, , _ץ-ז _10 _ז ; 811 ) 16 _010110 לסיכום על ארונה ראה , למשל : _, _י _311 _מ _^ _1311 _י _, _ק _6150 _א . _ס _8 . 353 _. ק _. _11 _) _14 _., 1 , יש להזכיר שקיימת דעה ( שלא התקבלה על דעת רבים ) הדוחה את זיהויה של ירושלים כיבוס . ראה פרנקן ושטיינר _, _אורושלים ויבוס ; 1 : _\ _ת _. _161 ) 113 311 ( 1 . _161118316 י _, 1 . _^ 1 . _\ 111161 , 1 ( _1611111 _/ _, _20 _/>^ _, 90 ( 1974 ) _, _מ _0386 0 / _\ _118131 _< 6 _115-127 _. קק . _ראה גם _עמ' _, 71 להלן . _118 בין השאר , ראה : קניון , חפירה בירושלים , _עמ' ; 97 -81 מדבריה משתמע שתושבי ירושלים בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת נקראו יבוסים . יש להניח שגישה זאת מעוגנת בתפיסה שהיבוסים ( וכן עממים אחרים , כגון החיווים , החורים _וכר ) היו גורמים _לא שמיים שחדרו לארץ ישראל לקראת סוף תקופת הברונזה התיכונה ב . על הגעתם של גורמים אלו לארץ ישראל בתקופה זו ראה , למשל : 6 111 1116 _מ ? 316511 י 11 _§ _111 , ל _. _? _. _^\ 11 _י _] _? 08 _, 15 ( 1935 ) , _\\ , י 0 / 151061 , 1 _. 011 ( _1011 _£ _3111651 * _1131011031 ? 6110 ( 1 _^ _ז 1 . 611 _§ , _111 _£ _1 _{ _1810 , _י 230 _. _ק 16 _ת'י , _ח 13 _מ 3 י _3 _א _. _א 116-117 ; קק 1981 , _26 _מ _11 _0 _£ 1116 _\ 11 ( 1 < _116 810 _מ ( 1 _1116 _6 _מ _. 1111111311 _8 3 קק _11 _, 26 ( 1994 ) , _ז , _^ _6 _\> _0 י 6 _מ ? _316511 מ _^ _§ _6 1 . 175-187 לחלופין , יש הטוענים שהיבוסים היו _תת קבוצה של הכנענים . ראה , למשל : ש' אברמסקי _, 'היחס לאמורי וליבוסי בספר שמואל התשתית ההיסטורית והמשמעות האידיאית , ' ציון , נ ( תשמ '' ה , ( _עמ' . 51-49 _119 ראה , למשל : ב' מזר , 'פרשת ההתנחלות הישראלית בהר ישראל , _' _ארץ ישראל _, טו ( תשמ '' א , ( _עמ' -146 ; 147 וכן : -ז _16 _ז _11 _}\ _06 _ז _11311 , 7116 76 _מ 0 . £ . _^ _1611 ( 16 . 142-173 ; _\ _1 _. קק _1016 1973 , _ת _0110 _? 1 _83111 , _111 _\* _' _^ _' _1161 1111 13 . _. _13111111111 _( _1611 . _\ _0111 . _' , _י 001 § , 53-55 _. קק _; _1 _!? , 8 ( 1976 ) , _נ' נאמן , 'פרשת _" כיבוש הארץ" בספר יהושע ובמציאות ההיסטורית , ' מנוודות למלוכה , _עמ' . 304 _120 עדות אפשרית נוספת להמשכיות במסורות התרבותיות בירושלים , מתקופת עמרנה ועד לימי מלכות יהודה ( וממילא גם בתקופות הביניים , ( היא הצעתו של _ריצ'רד הס , המזהה המשכיות סגנונית במסורות הספרותיות של סופרי ירושלים בתקופת עמרנה לבין הסגנון הספרותי בספר _תהלים . ראה : _4 _ת 16 _\* _' ? _5311115 _3 _ג _1161 י 11 . 8 . _13655 , 1 : _מ 1 _. _161115316 _מ _06 _£ 10 _מ ( 16 _מ 0 ק _3 _€01165 _מ _131 _ת _^ , _2 _£ _\ _, _¥ _1116 _י _1103110115 _קמז 15 _311 ( _1 1 _ז 80 _ת 3 ק 1 _מנ 6 _0 _ח 801 249-265 _. קק 101 / 2 ( 1989 ) ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר