תקופת הברונזה המאוחרת 1,200-1,550) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:59

מנהיג מקומי ( עבךח'בה _" . ( אל לנו להשוות בין ירושלים בתקופה זו לבין הערים הגדולות בנות אותה תקופה , המוכרות מאזורים אחרים בכנען , כבמישור החוף ובעמקים . אין כל הכרח לחפש כאן עיר גדולה ומרשימה ! העובדה שבכל אופן ישנם ממצאים מתקופת הברונזה המאוחרת בכלל ומתקופת אל עמארנה בפרט באזור העיר מחזקת טענה זו . " לאור היעדרם של ממצאים משמעותיים מרוב תקופת הברונזה המאוחרת , בולטת במיוחד הימצאותם של שרידים מרשימים משלהי תקופת הברונזה המאוחרת או מראשית תקופת הברזל א — הלוא הם מערכת קירות התמך בשטח . _6 חוקרים רבים רואים בבנייה זו עדות לפעילות היישובית של היבוסים בירושלים . _" למרות ההיגיון הרב שבטיעון זה , יש להדגיש שהזכרת היבוסים בירושלים היא כולה פרשה סתומה . מוצאם , תאריך הגעתם ואופיים אינם מחוורים , שלא לדבר על זיהוי שרידים ארכיאולוגיים הקשורים לעם זה . לאור זאת , ראוי להקדיש לנושא מעט תשומת לב . בתיאור המקראי כונו תושבי ירושלים שלפני דויד בשם 'יבוסים' ( יהושע טו סג ; שמואל ב , ה ו ) ושמה הקדום היה _'יבוסי ( שופטים יט י ; דברי הימים א , יא ד ;( אף נזכר שם המלך 'ארונה היבוסי' _114 עם זאת , אין לקבל הצעות שונות הקושרות ישירות בין הממצא בירושלים לבין פרטים היסטוריים ספציפיים בתעודות אל עמארנה . ראה , למשל , הצעתו של אולברייט _11 _§ _111 _, _) _ג _\ ¥ . _? . _^ _11 1 . 2 , _" _1116 _^\ 013103 1 . 611618 _? _10111 ? _31651106 _" _, 7116 ק 71 _( _1 _§ 6 _411016111 1115107 _)/ , 11 , _ג 11 _ז _00 _/ 1 _. ת 107 , _. ק ( _€3011 _> 11 _< 1 _§ 6 1975 , לקשור בין הטראסות שבמדרון המזרחי בעיר דויד לבין המסופר באיגרות _אל עמארנה על פריצת החיילים המצרים לתוך ביתו של עבדח'בה דרך הגג ( באיגרת מס' , 287 שורות . 44-32 ראה / _.. 4 . 21 _§ ק 1 _1 _. 61 , _ז _/ _10-70 _/ 61 ז _0 _ח 1 ( _11111112011 _, 016 _£ _1-4 _/ 864-867 _. קק . 1907 , לתרגום עברי ראה _עמ' 30-28 בספר זה . היות וכאמור יש לתארך את הטראסות ואת המבנה המדורג לשלב מאוחר יותר , הצעה זו נדחית . 115 קשה להסכים לדעות שהושמעו שבתקופת הברונזה המאוחרת לא הייתה בירושלים עיר ממלכה . על כך ראה , למשל : פרנקן ושטיינר , אורושלים ויבוס ; וכן , ביתר פירוט : _£ _/ _£ _. _8161061 , , / _£ _/ , 44 י _וח _18316 _ת _3068 0 _{ 16 _ ת 1116 _76 _§ ת _1 _( 6- _( _1311 י 10 1116 _מ _153161 _ת _. _16 _י 13-20 ; 1 _( _1601 , _. קק ( 1994 ) , 1 _. _316 _810026 311 ( _1 _£ _311 _) _' _1100 _;\§ _68 _: _\ 1- _4 _. , י _170066 ( 11 _/ 1 _^ 5 0 / _1116 _5600 _/ _16 _/ _€0 / 1 / 676 / _106 , 7996 , _? 31181 ( 6 _< 1 . ) , _#£ _\ _1 _8111 ( 1163 0 / 1 ] _671 X 5 ( 116 _/ _711 _01136010 _£ _1031 _\ ' _615118 1 _. _116131 ' ) _50111068 ? 3 * -8 * _. קק _-030 1996 , ז . _£ _3103 הטענה היא שלאור מיעוט הממצא מתקופת _אל עמארנה בירושלים , לא הייתה עיר ממלכה בעיר בכלל . פרנקן ושטיינר מציעים שיש למקם את העיר במקום אחר , או שיש לראות באזכורים של ירושלים במכתבי עמרנה עדות למחוזות של המלך המצרי באזור . כפי שמדגים נאמן בפירוט , הצעה זו אינה תואמת את המקורות ההיסטוריים ואף לא את הממצא הארכיאולוגי . ראה : _30 _, " _1116 _תז _3 _י _3 _א _. _א 13 1 _. 611618 10 _1116 _ח _13 _מ _111111100 0 / 1116 _^\ _נ _1 _: _מ _00 ת _8 ? _01111031 ? 0811100 1 י . _16111831601 _מ 1 ) 61 ) 3 _( 6 _0 , _84508 _, 304 _י _11 _" _7 _8 . _0 . 6 _ת _11 _06 _ז 1116 _760 טיעוניו . 17-27 קק . ( 1996 ) , לדעתי אין לקבל את של אוסישקין על היעדר עדות משמעותית להתיישבות בעיר דויד בפרק הזמן שבין הברונזה התיכונה ב לבין תקופת הברזל ב . העדויות השונות שליקטנו אינן רבות , אמנם , אך לדעתנו הן סותרות טיעון זה . ראה ד' אוסישקין , 'ירושלים בתקופת דוד ושלמה — העדות הארכיאולוגית , ' א' פאוסט _וא' ברוך ( עורכים , ( חידושים בחקר ירושלים : דברי הכנס השלישי , _רמת גן _תשנ"ח , _עמ' . 58-57 _116 ראה למשל : מקאליסטר ודנקן , חפירות , _עמ' _; 55 -51 קניון , חפירה בירושלים , _עמ' _; 95 שילה , קדם , , _19 _עמ' _כא ; א' _דה גרוט ( לעיל , הערה , ( 1 _עמ' . 44 להצעת שחזור מצומצמת מאוד של היקף העיר בסוף תקופת הברונזה המאוחרת , ראה עכשיו : וייטמן ( לעיל , הערה , ( 45 _עמ' , 22 איור . 5 יש להדגיש ששחזורו של וייטמן מבוסס על מעט מאוד ממצא ארכיאולוגי של ממש , ויותר על היעדרם של ממצאים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר