תקופת הברונזה המאוחרת 1,200-1,550) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:57

ג' ברקאי הציע לזהות מקדש מצרי בן התקופה מצפון לשער שכם , בתחום בית הספר הצרפתי למקרא וארכיאולוגיה . ההצעה מתבססת על גילוי מספר חפצים בעלי אופי מצרי בעת הקמת המנזר הדומיניקני במאה שעברה ( איור . ( 8 לדעת ברקאי , יש סבירות גבוהה שהיה במקום מקדש מצרי , אולי מימי השושלת ה , 19 על אם הדרך בין ירושלים ושכם . הצעה זו , חרף עניינה הרב , אינה יוצאת מגדר השערה . נסיבות הגילויים ותיעוד הממצאים אינם מאפשרים להסיק מסקנות חד משמעיות בקשר לזיהוי המקדש . לאור הממצאים השונים מתקופת הברונזה המאוחרת בירושלים שנסקרו לעיל , אנסה להציע שחזור של דמותה ותחומה בתקופה זו . אף על פי שהממצאים אינם מרובים , הואיל וממצאים 1 מהתקופה נתגלו בצפון זה של שלוחת עיר דוד ( שטחים _. _4 ו ? של קניון ; שטח _0 של שילה "( ובמרכזה , " ישנה סבירות שבתקופה זו השתרע היישוב על מרבית השלוחה , אולי אף בהיקפה של העיר בתקופת הברונזה התיכונה ב . ייתכן , אם כי אין עדות ארכיאולוגית מפורשת לכך , שהיה המשך לשימוש בחומה מתקופה זו גם בתקופת הברונזה המאוחרת . " נראה לנו שמיעוט הממצא מתקופה ירושלים . לעניין דומה ראה : עופר , הר יהודה . יש להעיר שגם בתקופות אחרות ידועים מקרים שבהם נקברו תושבי ירושלים במרחק לא קטן מתחומי העיר . כך אירע , למשל , בתקופת בית שני : ראה , למשל : נ' אביגד , 'עיר הקברות של ירושלים בימי הבית השני , ' ספר ירושלים ( תשט '' ז , ( _עמ' , 357 -320 ובמיוחד המפה של תפרוסת הקבורות , ציור , 1 _עמ' ; 322 לסיכום עדכני יותר ( שטרם פורסם ) ראה : ע' _קלונר , 'קברים וקבורה בירושלים בימי בית שני , ' עבודת דוקטור , ירושלים תש '' ם . לפיכך , אין לפסול את האפשרות שגם במקרה שלפנינו אכן מדובר בקבר של תושבי ירושלים . 108 ראה _ג' ברקאי , 'מקדש מצרי מתקופת הברונזה המאוחרת בירושלים ' ? _ארץ ישראל , כא ( תשנ '' א , ( _עמ' . 106-94 _109 למשל : כתובת מצרית שפורסמה לראשונה בידי _, _1 _( _8 _, 1 ( 1892 ) , * _י _3 _ת _;\ _101136010 _§ _16 , _¥ _3 י _8011611 , _113-117 _. קק ; שני חפצי אבן , אולי מצריים ( או ביזאנטיים _, (! ראה למשל : _1 _81 _? . _\ _1 . _מ _06 _מ _1 _ ע _// . _} _116 , _ק _0 _£ _? _0 _ק _0 _ז _1 _^ _€0 _\ _161€ _} _16 _$ ( 16 , _ה _\\ _32 \ , _. _1 _(> _714 _$01€ _61 _. _קק _- _€ , 11 , ? 3115 1926 , _ז _} _115 ( 01 י _010 _} _1€010 _^ _16 ( _1 _י ; 775 , 797 , _0 _§ _5 _. 323 , 341 _( _1 וכן מספר חפצים נוספים שרוכזו בידי ברקאי ( שם , שם . ( _110 אין לשלול את האפשרות שמקורם של החפצים בשוק העתיקות , וכך הגיעו לירושלים . יצוין _שברקאי עצמו מסתייג במעט מהצעתו , ועדות לכך סימן השאלה בכותרת המאמר ( לעיל , הערה . ( 108 לביקורות על הצעה זו , ראה : _61 _, _מז _1 _זז 8 . _\^ _1 . , 8 _י _31 _מ _( _1 _81 ת _3 _מ _33 _ת _€3 ת 165 1 ק 1 _ק _16 _מ _113 ק _§> _' _£ י _1010 _£ _)? _ק _1 _. _161115216111 _15136111-01011 ( 6 ( 1 . ) , 5114 _( 11 _€$ 1 / 1 _££ _? _, _ת 1 _1 _^ _10 _^ _11 _} _161 _ה _11 _£ ( _1 10 _\ _1111 _( _1 _ז 65€ _ז ? 1006-1065 _. קק 1990 _, ( יש להדגיש שביקורתו של _וימר נכתבה על סמך דיון ראשוני של ברקאי שפורסם בתקצירי הרצאות , הקונגרס הארכיאולוגי השביעי בישראל , ירושלים _תש''ם , _עמ' , ( 19 וחסרה בה התייחסות למכלול העדויות שפורסמו יותר מאוחר במאמר הפרטני ; ה' גבע , 'ביקורת על אטלס לתולדות ירושלים , ' קדמוניות , 94-93 ( תשנ '' א , ( _עמ' _; 63-62 הנ '' ל , 'תשובה על תשובתו של גבריאל ברקאי , ' שם , 96-95 ( תשנ '' ב , ( _עמ' . 128 לתגובותיו של ברקאי על הביקורות , ראה : ברקאי ( לעיל , הערה , ( 108 _עמ' 106 הערה ; 37 הנ '' ל , 'על : ה' גבע אטלס לתולדות ירושלים , קדמוניות , כד , ( תשנ '' א , ( _עמ' , ' 64-62 קדמוניות , 96-95 ( תשנ '' ב , ( _עמ' _111 . 128-127 _ראה : קניון , חפירות , 1965 _עמ' ; 76 שילה , קדם , , 19 _עמ' _יג , כא . _112 בשטח , 61 שם , _עמ' י , כא . _113 לעניין תוואי החומה בתקופת הברונזה התיכונה ב , ראה לעיל . שימוש חוזר בחומות עיר של תקופה זו בתקופת הברונזה המאוחרת היא תופעה נפוצה בארץ ישראל . על כך ראה , למשל : א' קמפינסקי , ' הביצורים בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת , ' האדריכלות בארץ ישראל _עמ' . _115-114

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר