תקופת הברונזה התיכונה ב 1,550-2,000) לפסה"נ בקירוב )

עמוד:49

ננסה כעת לסכם את הממצאים מהתקופה ולשלבם בעדויות ההיסטוריות העומדות לרשותנו . מראשית התקופה , תקופת הברונזה התיכונה ב , 1 יש מעט מאוד עדויות מירושלים ומסביבתה הקרובה . מצב זה תואם את הידוע על התפתחות תרבות התקופה באזור ההר המרכזי , ובייחוד באזור ארץ יהודה ובנימין . למעשה , מוכרים מעט מאוד אתרים בני התקופה , ויש לשער שהיישובים באזור היו מצומצמים בהיקפם ודי ארעיים . במאה _הי"ח לפסה"נ מופיעות העדויות המשמעותיות הראשונות מהתקופה בירושלים . אנו רואים שהעיר הפכה ליישוב מבוצר , שכיסה את כל שלוחת עיר דויד והשתרע אף על רוב המדרון המזרחי . למרות שהעדויות לפעילות בעיר דויד בהמשכה של תקופת הברונזה התיכונה ב ( המאות _הי"ז והט"ז לפסה"נ ) מועטות ביותר , יש לשער שהעיר המשיכה להתקיים , בייחוד לאור הממצאים מפרק זמן זה מהקבורות שבסביבה הקרובה של העיר . העדויות הארכיאולוגיות לפריחתה של ירושלים במאה הי"ח לפסה"נ תואמות את האזכורים הראשונים של ירושלים במקורות המצריים . אכן , היישובים היחידים בהר המרכזי הנזכרים בכתבי _בקבורות מתקופת הברונזה התיכונה ב . על כך ראה למשל : _א 11 ) _1181 : _ז _701 י _. _4 _. _\ 13611 _, _16-1016110601 _8111131 _03 _¥ _6 _0 _£ 1116 ק _\ _111111 _\ . _/ _. , _^ _4 _י _0 _^^ _07 _^ _, 1968 , . _161115316111 8611 701 61 31 _., 110101 _\/ _1 _\ _71 _^ _0014711 0 / _1 _( 1€ _713051110031 _^ _11 _^ _16 _810026 _§ 6 11 _^\ _-8 _ע / ' 7 / _7 / 1 _$ _€05071 0 / _£ _x _^ _0 12 _. מ 298 , _. ק ; 1997 , ( ב ) קנקנים בעלי ארבע ידיות , שנמצאו כאמור במערה , נפוצים בתקופת הברונזה התיכונה ב או בתקופת הברזל . ראה למשל : עמירן , קראמיקה , _עמ' ; 299-287 , 131 לקנקנים בעלי ארבע ידיות מקבורה מתקופת הברונזה התיכונה בירושלים , ראה : לופרדה , קבר מס' 4 ( לעיל , הערה , ( 56 איורים . 11-10 היות שלא נמצאו קנקנים בעלי ארבע ידיות בתוך קבורות בממצא מתקופת הברזל בירושלים , נראה שמדובר בקבורה מתקופת הברונזה התיכונה ב . סאלר ( ירושלים , _עמ' ( 160 סבר שיש לתארך את הקבר לתקופת הברונזה התיכונה א , אך דעתו אינה מתקבלת לאור תיאור הקבר והממצאים . ברצוני להודות לד '' ר ג' ברקאי , שעמו התייעצתי בעניין זה . קבר נוסף מירושלים , שעליו איננו יודעים כמעט דבר , נזכר בהקשר לפרסום חרפושית , המתוארכת גם היא לתקופת זו . ראה : ¥ . _\ . 441- _. קק _, _88 _, 11 ( 1902 ) , _י _0110019116 י _0461 ) 61 , 60 _803131 ) 5 _זז _? 01 _§ 0 י 442 ; 8 . 8130 _( 11 _£ 8 . _5355 , , _20 _? _¥ _, י _0 _030300 _ז _0 _י ' _* 1111 _^ _311165 _01 0 _^ _101315 _? _1 111-113 . קק 101 ( 1984 ) , _65 נציין מספר חפצים נוספים מהתקופה הנידונה שדווח על מציאתם בירושלים , אך אין בידינו פרטים נוספים המאשרים או מכחישים זאת : ( א ) שני פגיונות מאוסף גרינוול ראה : _מקסוול היסלופ ( לעיל , הערה , ( 59 _עמ' ; 28 ווטקינס , חפצי ברונזה , _עמ' ; 145-143 ( ב ) גרזן נוסף כדוגמת הגרזן מכפר השילוח ( לעיל , הערה ( 58 שדווח על ידי _מקסוול היסלופ , שם . יש לציין שלדברי ד"ר _ק' _צ'יפינרייל , מהמוזיאון לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת קיימברידג' ( שם נמצא הגרזן , ( על סמך הרישום הקיים , מקור החפץ במלחה , ולא בירושלים עצמה ( נמסר במכתבו אלי מיום , 7 . 8 . 1989 על כך נתונה לו _תודתי . ( לגרזן זהה , שנמצא בחפירות שנערכו לאחרונה במלחה , ראה : _אדלשטיין ומלבסקי , התיישבות כפרית , _עמ' , 19 איור ; 16 _אדלשטיין , מלבסקי ואנורט , מנחת , _עמ' , 90 איור . 6 : 7 56 _ראה : _( _1€ _ז _1 01 _ח ? . _06151601 ) 11111 , 7 ( 1€ _1€ _\> 0 _1 _£ _0 _/ _1 _) _1 _£ _}^ _1 _( _1 _( _11€ _81-012 _£€ _£ _§ _€ _, _\^ _10003 _ל _1 _מ _5 _? _£ _1 _>! 34-35 , _118 _. קק _, _1 _. _3116 1983 , וכן ההיסטוריה של ארץ ישראל , _עמ' 1 . _11 _^ _61 _x _1610 _, ; _135-134 10 _ו _1 _£ _ו _2 _וח _0111 _§ _11-1 1 / 0 / ו _? _35101311510 10 ( 116 י , 0 . י _13 8 . _0 . _£ . _תה 1116 _711101 30 ( 1 _560000 _\ _11116 _£ _. _\ 101323110 ¥ ( 6 _< 1 $ . ) , _10510101157 _/ 1 _י 631 ¥ _0561 _171 _111€ 1 _^ € _\ _071 1 : _^ _10 _^ _0€010 _§ _1001 _\{ _01€11015 _1 / 1 _1 _¥ _€5 _, _\ _13 ( 11500 _ז _€0 _ק 010 _£ _1001 _? _€75 ק _1 _\ _711 _( _110 133-142 _. קק 1992 , _67 ייתכן שחלק מהקבורות אינן של תושבי ירושלים אלא של תושבי האזור שמסביב לעיר , אם נוודים ואם כפריים . לעניין זה ראה , למשל : עופר , הר יהודה , _עמ' . 198-196

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר