תקופת הברונזה התיכונה א 2,000-2,200) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:41

תקופת הברונזה התיכונה ב 1 , 550-2 , 000 ) לפסה"נ בקירוב ) בתקופה זו מופיעות העדויות הראשונות לכך שירושלים נעשית מרכז עירוני בעל מעמד . זו תקופה שבה מתגבשות ישויות פוליטיות מפותחות בארץ ישראל בכלל ובהר המרכזי בפרט . יש אף הסוברים _39 לדיונים באופיה החברתי של התקופה , ראה , למשל , המאמרים המצוינים לעיל , בהערות 24 _ו . 31 _40 לבעיית זיהוים של יישובי נוודים ראה , למשל : י' פינקלשטיין _וא' פרבולוצקי , 'התנחלות ונוודות במדבריות הדרום בתקופות _הקדומות , ' קתדרה , 52 ( תשמ '' ז , ( _עמ' _£ _// _.. 4 . _£ _0 _$ _161 _, ; 36-3 _§ _מ _0 _. _013 _1065 _1 _/ _1 _ז , _} _4 _. _80111 _^ _61 ( _6 ( 1 . ) , _^^ _0 _י ? _38101311801 _)' _, _1 _^ _ _-€11 _( _1€010 _§ _1001 _\ _16 _{) _104 _( 1 _/ 1 ( 1 _771607 _ז _/\ 97-148 _. קק _< 10 1986 , ת 0113 _41 בשנים האחרונות נתגלו מספר יישובים ( מתוכם ראוי לציון מיוחד היישוב במלחה ) ושדות קבורה מהתקופה הנידונה בסביבות ירושלים ( אך מחוץ לאזור הנסקר בשורות אלו , ( שמהם ניתן אולי להקיש על אופיו של היישוב בירושלים בתקופה זו . לדיון כללי בנושא , ראה לאחרונה : אדלשטיין ומלבסקי _, התיישבות כפרית , ובייחוד _עמ' . 11 לדיווחים על היישוב במלחה , ראה : ע' איזנברג , _' נחל רפאים כפר _מתקופת הברונזה בדרום מערב ירושלים _/ קדמוניות , 104-103 ( תשנ '' ד , ( _עמ' 95 -82 ( במיוחד _עמ' ;( 88-83 ג' _אדלשטיץ , 'מנחת כפר _מתקופת הברונזה בדרום מערב ירושלים , ' שם , _עמ' ; 102-96 וכן : י' זליגמן , 'חפירות בשכונת פסגת זאב מזרח א' _בירושלים , ' שם , _עמ' ; 110-109 אדלשטיץ , מלבסקי ואורנט , מנחת . ייתכן שתושבי אזור ירושלים בתקופה זו היו נוודים או נוודים למחצה , ולכן לא נותרו שרידים מיישוביהם . אפשרות שנייה היא _שהעדויות ליישוב מהתקופה בירושלים טרם נתגלו , ויש _לחפשן לא בשלוחת עיר דויד ( שבה , כפי שראינו , כמעט אין ממצאים מהתקופה הזאת , ( אלא בסביבתה הקרובה , והקבורות שסקרנו קשורות ליישוב זה . חשיפתו של כפר גדול מתקופה זו במלחה , במערב ירושלים , אף מחזקת הנחה זו . איור . 2 קבר מתקופת הברונזה הביניימית שנחשף בידי קניון על הר הזיתים . מבט על פיר הכניסה לקבר , וכלי חרס שנמצאו בו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר