תקופת הברונזה התיכונה א 2,000-2,200) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:40

מטיפוס קברי הפיר האופייניים לתקופה . הממצא בהן , ובייחוד כלי החרס , אופייני לאזור ההר ( איור . ( 2 בעת הקמת בית החולים אוגוסטה ויקטוריה על הר הצופים התגלו שרידי קבר מסוג _ה'דולמן , ' סוג קבורה מגאליתי המוכר בעיקר בצפון ומזרח ארץ ישראל . אמנם , בעיית תיארוך הדולמנים עדיין לא נפתרה , אך ישנן עדויות ברורות לשימוש _בדולמנים גם בתקופת הברונזה התיכונה א . דולמן נוסף , שנתגלה _מדרום מערב לחברון ( בסמוך לג'בל קעקיר , ( מתייחס ככול הנראה לבית קברות מהתקופה _הנ"ל . על כן , אין לבטל את האפשרות _שהדולמן בהר הצופים הוא בן תקופת הברונזה התיכונה א , ואף קשור בקבורות בנות התקופה באזור הקרוב , שנמנו לעיל . לסיכום , כל העדויות לגבי תקופת הברונזה התיכונה א בירושלים באות מקבורות שמסביב לעיר . _שרידים של מערות קבורה מתקופת הברונזה התיכונה א , ראה : ר' גונן , 'על קברים עתיקים ומקומות קדושים מערת המכפלה והר הבית , ' קתדרה , 34 ( תשמ '' ה , ( _עמ' . 14-3 יש להתייחס להצעה זאת במשנה זהירות , הואיל ואין לה כל בסיס של ממש . לדיונים כלליים בתופעת הקבורה בתקופת הברונזה התיכונה א , ראה : גרינהוט ( לעיל , הערה _61 _* _" _7 ? _13011065 10 _681 _¥ ;( 28 _מ _? _11 _י _, _> _00 _\ _1311 _< 8 £ _8 . _\ _1 . _000 ( 1 ( 6 < _15 . ) , _(\ _181 ) ? _316511061 _, _4 8111 _( 1 ) ' _0 _? _001111131 _018- _^/ _. _0 _. _06 _^ _61 _, _י _601 _£ _05 ( _0001101111 ' _} _א _11 _ז _101 _£ _ז _\ _. _1 _^ _0 _\ _£ _( _111 ( 1 06 ( _1111 171 1 _} _16 קק 6 _? _681801111 _£ _1 ) , _01111 _£ 01 ( 1 1987 _, ק _810 _/ _116 _^ _§ _€ _/ _1 _(\ _131 \ _' 10 ? 0 _ך _1 _ז _11 > 0 , _7116 _£ _0 _ח _5 _, 9-19 ; 0 . ? _3111 _ח _61 _ז 11 _101 _ז 16 _ח _11 : _561116 _ז _1- _£ _\!< 1 _ח _1 _1116 _5014 _(} 16 _? _ז _1 י _00 _? _£ _^§ _6 _י _11 _? _6 0 / 0 _ז _1 _)/ _0 _/ _1 _( _1 _^ _0161101 _0141 _ז _£ _00 _/ 10 _/ 120-126 _. קק 6 1991 , _ת _( _0 _^ _0 _, _111 ) , _801 לעניין זה ראה , למשל : דיוור , שם , _עמ' . 49-39 _יאה _: _1311181011501168 _01313 ק _מ 61 י , _?] _8 , 3 _3111 ( 1601 01110 _( _1511101 _^ ( 161 _£ 3156110 _7 _\ _11 _§ 11516 _? _1 _. _01655013110 , י _0 _§ _1561 _. _16111531601 _ט 11 _( _10113 _811 _? _1 _י _\ 72-75 _. קק . ( 1907 ) , ונסאן ( ונסאן וסטיב , ירושלים , _עמ' , 67 הערה ( 4 פיקפק באמינות דיווח זה ; מאדר , לעומתו , נטה לקבלו : _^ _. _6 _. _\ _13 _( _161 _, , _. 1105 , י _31351103 ק _*^ _6116 _0011060 _^ 110 ( 16 10 _\ _¥ _651 103 _. ק . 7 ( 1927 ) , יש לציין שממצא זה לא נזכר מאז בפירסומים השונים על ירושלים ( ראה לעיל , הערה . ( 1 4 _ג ראה : ד' בהט , 'הדולמנים בארץ ישראל , ' האדריכלות בארץ ישראל , _עמ' . 80-79 _35 לבעיית תיארוך הדולמנים ראה שם , ושם ספרות , שיש להוסיף עליה : ק' אפשטיין , 'בעיית הדולמנים לאור החפירות האחרונות בגולן , ' ארץ ישראל , יב ( תשל '' ה ;( _ל' ויניצקי , _'זמנם של הדולמנים בגולן ובגליל עיון מחדש , ' _ארץ ישראל , _כא ( תשנ"א , ( _עמ' 51610 , _* _00101608 _£ _\ _03 _\ _' _316 _( _1 ; 173-167 ק _£ 20-22 ; _0 . _. קק , _/{ _11 _(] _0 _( _, 17 ( 1985 ) , י _מ , _8 _£ _508 _, 259 ( 1985 ) , _! _£ _. ¥ 355106 , _" _1 _^ _16 _00101605 : _00051111011011 _30 ( 1 10 1116 _0013 _י _031111 _§ _11600051 _( _161641 63-69 _. קק אפשטיין , _י 5 _£ _\ _03 _\ _' _316 _< _1 _מ 6 _ומ 01 _סי , שם . _' ח'אלת אל פול , _' חדשות ארכיאולוגיות , כח-כט ( תשכ '' ט , ( _עמ' . 21 38 ניתן להציע שהדולמנים בהר הצופים ובח'אלת אל פול , שנבנו בסמוך לשדות קבורה , שימשו כמרכז סמלי ואולי אף לקבורה בעלת חשיבות חברתית מרכזית ביחס לבתי הקברות שמסביבן . לדיון ברעיון של בנייה מגאליתית כמוקד של שרות קבורה , ראה : _1 : _\ _ז _\{\ _מ _£ _0 _§ _61 _י _\ _11 . _201131 _, , / _£ . _/ , 39 י _מ _\ _16 _§ _31111110 _\ _1001101601 10 1116 _0013 18-31 _. קק . ( 1989 ) _, אף אם אין לקבל את התיארוך של הדולמנים לתקופת הברונזה התיכונה א ( למשל , העדפה לתארכם לתקופת הברונזה הקדומה , ראה מחקריהם של ויניצקי ושל _יאסין _[ לעיל , הערה , ( 135 אין לקפח ממצא נשכח זה בריונים על ירושלים . לסיכום על קבורות ומבנים מגאליתיים אחרים ( אך קדומים יותר ) באזור ירושלים , ראה : שטקליס ( לעיל , הערה . ( 2 לאחרונה פורסם רו '' ח קצרצר של חפירה מחודשת במבנה מגאליתי אחר , מצפון לירושלים . ראה : צ' אבלס , 'קבר בני אסראיל _, ' עתיקות , , ( 1997 ) 32 _עמ' . 134-131

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר