תקופת הברונזה התיכונה א 2,000-2,200) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:39

תקופת הברונזה התיכונה _א 2 , 000-2 , 200 ) לפסה"נ בקירוב ) בתקופה זו ( הקרויה גם 'תקופת הברונזה הביניימית ( ' אנו עדים לשינוי משמעותי באופי התרבותי של החברה בארץ ישראל ( בהשוואה לתקופות שלפניה ואחריה . ( ישנה ירידה משמעותית , ואולי אף הפסקה , של התרבות העירונית ; מנגד , צורת הארגון _החברתי כלכלי היא של חברה נוודית למחצה ו _/ או כפרית . בניגוד לתקופת הברונזה הקדומה , שבה נתגלה רוב הממצא מירושלים בשלוחת עיר דויד , הממצא משם השייך לתקופת הברונזה התיכונה א הוא דל ביותר . למעשה , ניתן לציין מעט מאוד ממצאים , וגם אלה מסופקים למדי . עיקר העדויות מירושלים מהתקופה הזאת באות מהקבורות שבסביבות העיר . כעשרים קבורות מתקופה זו נתגלו באזור הר הזיתים בידי וורן וקניון . _כמו כן דווח על מספר קבורות באזור בית עניה , על אדמות כפר השילוח , ואולי אף על הר הבית . ככול שניתן להבחין , קבורות אלה הן , י _מ _1116 ? 1151 ? _111115 01 _0 _\/ _11123110 י _1 _^ _. _6 _. 813 _§ 61 , _1 _( _1 ז _7111 _) _) _1 ( 6 ( 1 . ) , ?( _1168 X 11 _X 6 _9 1116 _870 _/ 116 _( _1 _. _א 1985 , _, _! _. ת ( 1 0 ת _-1 _/{) , 1 _^ 0 _ז _1 _/\ _$ _65 ( _114 _^ 1611 _? _65150 _} _1 _ז 110 172-188 _. קק 24 לדיונים כלליים בעניין זה ראה , למשל : ההיסטוריה של _ארץ ישראל , _עמ' . 127-120 25 להלן רשימת הממצאים מתקופת הברונזה התיכונה א שדווח עליהם בעיר דויד : א ) כלי שמצא וורן 'בעופל' ( וורן , חפירות , לוח _: _25 _י _, _(^\ הדומה לכלי החרס של התקופה ( ראה , למשל : עמירן , קראמיקה , לוח , ( 6 : 22 אך בהיעדר מידע נוסף יקשה לתארכו במדויק . ב ) כפי שציינו לעיל ( הערה , ( 6 בעבר הוצע לתארך את הקערה _האדומה שחורה מחפירות פרקר לתקופה זו , אך כאמור דעה זאת משוללת כל יסוד ויש _לתארכה לתקופה הברונזה הקדומה א . ג ) ממצא אפשרי נוסף הם מספר חרסים שפורסמו מחפירות מקאליסטר _ודנקן ( _מקאליסטר ודנקן , חפירות , לוח , ( 4-2 : 17 שאולברייט הציע לתארכם לתקופת הברונזה התיכונה א ( אולברייט , חפירות , _עמ' . ( 166-165 גם לקבוצה זאת יש להתייחס בזהירות , הואיל והדמיון הרב בין הקראמיקה של תקופת הברונזה התיכונה א וזו של תקופת הברונזה הקדומה ג יקשה על זיהוי ותיארוך וודאי של מספר חרסים בודדים . 26 וורן דיווח על גילוי שני כלים בני התקופה משתי קבורות שונות על הר הצופים . ( 011 _* 61 ) ראה : וורן , חפירות , לוח _. _^ _¥ _: _5 _, _14 כלים נוספים בני התקופה שגילה וורן נמצאים במכון לארכי אולוגיה בלונדון . ראה : קניון , חפירה בירושלים , _עמ' . 130 לאחרונה פירסם פראג חלק מהכלים ראה : _16 < 11316 _6311 ) ' 8101126 / _ז _1611 _ח 1 01 _!( . ? _13 § _, _" _1116 1 ת _1116 _\ _1011 _מ 0 _ץ _6161 _מ _\§ _6 _061 _ו _. 26 _מ , 1 . _551161 _* _£ _. ? _13 § ( _6 _( 15 . ) , _\ _11 _^( _116 810 י _^ _5 _6 _> _' _]( . _\ _1 . 1 ( 6 / 1 _^ 0 / 1 1 / 1 . _161143016 / _71 011 _\ _' 65 _ז _(^(^ _0 _ע _£ _x _^ _0 240 , _0 _§ _. 27 _. ק 1961-1967 , / 1 , 0 x 101 ( 1 1995 , 27 _לדיווח ראשוני על כך _ראה : קניון , חפירה בירושלים , _עמ' . 132-130 הדיווח הסופי הופיע לאחרונה בידי פראג ( שם , _עמ' . ( 241-221 קניון ( וכן פראג ) קשרו בין אחת עשרה הקבורות שנתגלו _דרומית מזרחית להר הצופים לבין הקבורות של וורן . 28 ראה : ונסאן , בית עניה ; _163 ת 0 _ ד _1 _. _3 _י 8 . _1 _^ _01116 _( _, _13 , י 13 _מ _1 _§ _11213 _8613 _א 16550 16 _811016 _( _16113 ק _? _40 3 143 _. ק _. _£ _, _4 _, 5 ( 1974 ) , לפי צורתן של מערות קבורה אלו , יש לשער שהן שימשו לראשונה בתקופת הברונזה התיכונה א , אף על פי שהממצאים שבתוכם הם מתקופות מאוחרות יותר . לדיון כללי באדריכלות הקבורות של התקופה , _יאה _: \ 8 \ 101111 _) _8 311 ( 1 _8011315 _£ י 3-46 2 . _01661111111 , _. קק ? _31651106 _' , _161 _. _41 _/ _1 _, 22 ( 1995 ) , _מ 29 1 ראה : ק _01011 _ג 11 _מ 8101126 _^ _§ _6 70 _י 3 ( 1 , _\ י , _. _40 _, _4 _. _/ _, 8-9 ¥ . 83 י _מ _\ _' 3 _ז _161 61 _^ _11111 ( _1 , 811 _כ 1 _1131 _זז _110 77-80 _. קק . ( 1964 ) , הקבר , שנתגלה בשנות הארבעים , אינו מצוי בתוך כפר השילוח עצמו אלא באדמות הכפר , הסמוכות לכביש ירושליםיריחו . _30 ר' גונן הציעה שחלק מהחציבות על הר הכית הן

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר