התקופה הכלקוליתית 3,500-4,500) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:34

התקופה הכלקוליתית 3 _, 500-4 , 500 ) לפסה"נ בקירוב ) המידע הארכיאולוגי על אודות ירושלים בתקופה הכלקוליתית מצומצם ביותר . ידוע שהייתה פעילות יישובית בעיר דויד , אך מהותה והיקפה אינם ברורים בגלל מיעוט הממצא . ניתן לציין מספר מכלולים , שבהם קראמיקה כלקוליתית , שנתגלו בחפירות י' שילה בעיר דויד , אך כולם משכבות סחף ומילר בשקעים בסלע ; וכולם , מלבד אחד , מעורבים בקראמיקה מתקופת הברונזה הקדומה . סביר להניח שהפעילות באזור קשורה לקרבה למקור מים ( מעיין הגיחון ) ולקרקע חקלאית הפורייה שבסביבה . כמו כן היא קשורה בהופעת יישובים אחרים בני התקופה הכלקוליתית באזור ההר המרכזי , המבשרת ככול הנראה את תחילת הניצול החקלאי של אזור זה בארץ ישראל . שילה , קדם , , 19 _עמ' ו , ח , י , כ . _כמו כן ניתן להוסיף מספר חרסים שנתגלו בחפירות אחרות , שניתן בספק לייחס לתקופה הכלקוליתית . ראה שני בסיסי קנקנים ובהם טביעת מחצלות , שניתן לייחסם לתקופה הניאוליתית או הכלקוליתית : ונסאן , ירושלים _התת קרקעית , לוח ; 2-1 : 7 וכן מספר שברים של כלי חרס עם שפת פערור , שניתן לייחסם לתקופה הכלקוליתית או הברונזה הקדומה : קראופוט _ופיצ'ג'רלד , לוח . 20-19 : 11 כמו כן דווח על מספר כלי צור מהתקופה הכלקוליתית מחפירות שילה , ראה : _8 _. _^ _. _110860 _, י 18 _מ _16 _מ 16 ק _1 _מ _11 _מ _? 11 י , אריאל _ודה גרוט _, עיר דויד , ד , _עמ' . 260-258 יש להעיר שהעדויות על פעילות בירושלים בתקופות הפרהיסטוריות הקדם כלקוליתיות מעטות ביותר . לבד מההדסים ה'ספק ניאוליתיים' שנזכרו לעיל , ניתן ללקט רק פירורים . . 98 באשר לתקופות הפרהיסטוריות הקדומות יותר , העדויות קלושות עוד יותר . למעט אבן יד פליאוליתית ( תרבות _אשלית ) שנמצאה על פני שטח על הר הזיתים ( _קראופוט פיין , שם , _עמ' , 256-255 איור , ( 4 אין כל עדות לתקופות אלו באזור הכלול בסקירה זו . לסיכום כללי של השרידים _הפרהיסטוריים בסביבה היותר רחוקה של ירושלים , ראה : _שטקליס , שם , _עמ' ; 98-89 וכן ב' _ארנסברג _וע' _בר יוסף , 'עמק רפאים ( חפירות , ' ( 1962 מתקופת האבן , , ( 1963 ) 5-4 _עמ' . 16-1 ראה : ר' גופנא , ההיסטוריה של ארץ ישראל , _עמ' ; 91-90 פינקלשטיין וגופנא . ניתן להזכיר את היישוב הכלקוליתי שנתגלה מצפון לירושלים , _£ _6 _018601601 _011 _* _1880111160 _י 11 . 1 . / . _^ _1381311611 , 293- _. קק _. _/ 105 , 16 ( 1936 ) , י _13 _, _מ _66 _7611 _£ 8-50 315 וכן _ש' גיבסון , _'סקר ארכיאולוגי בצפון מזרח ירושלים , ' חדשות ארכיאולוגיות , עח-עט ( _תשמ"ב , ( _עמ' . 65 ראוי לציין את היישוב הכלקוליתי שנתגלה בסטף , שממערב לירושלים , על כך : ש' גיבסון _וע' קלונר _, 'סטף , ' 1987 חדשות _ראה : 6 _מ _6 _^ $ _10 _קק 06 , _* _7116 _011 _ץ 8 _£ _\ _03 _\ _' _311008 10 . _16111831601 _" , 1 . 1 . _010 _\\'{ _001- ? 3 י _110111 _£ _. 60 _) _' 00 _. _0 _^ _3 _£ _) _' _1 _( _. _^ _4 _ז _1 1961-1967 , _1 _¥ _, 0 x _101 ( 1 _£ 51161 _& _£ _. ? _13 § ( 6 ( _15 ) , _£ _x _^(^\^^^^ _ז 1 _. _16711 _! _101 _(!/ _ז _1 _? _0 _> _1 1 _ז 253 _^ _6 _. ק , 1995 , ורוזן ( שם , _עמ' ( 262 , 260 אשר פירסמו כלי צור מהתקופה הניאוליתית _הקדם קראמית 5 , 500-8 , 300 ) לפסה"נ ) מחפירות קניון ושילה בשלוחת עיר דויד . הימצאותם מחזקת את הטיעון לפעילות בתקופה זו בעיר דויד עצמה ; כמו כן , שטקליס דיווח על שרידים מהתקופה הניאוליתית בסביבות עין דוגל , מדרום לעיר דויד . ראה : מ' שטקליס , 'השרידים _הפריהיסטוריים בסביבת ירושלים , ' ספר ירושלים ( _תשט"ז _, ( _עמ' ארכיאולוגיות , צג , ( 1989 ) _עמ' . 82 ושמא נובע מיעוט האתרים הכלקוליתיים המוכרים באזור ההר המרכזי ממגבלות המחקר הארכיאולוגי ואיננו משקף דווקא את המצב כפי שהיה במציאות ( להערות בעניין _תפרוסת היישוב של תקופה זו _ראה 1161 _81 7 . _78111 _< _:, _1 _) _16 _^ _0 _( _101 _^)( _111 _< _1 _} : _1 ק _. _\ _00 _( _, _ח 1 _1 _^\> _0 _זז _1 _1 _( _16 501 _* _1116 ז _€0 _\ _6 : _£ < _1 _? 11651 _001 ( 1 1 230-232 _. קק ( _761 _^ _1 _\ _' 1996 ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר