מבוא

עמוד:30

70-64 לסופר המלך אדוני אמור : כה ( אמר ) עבךח'בה , עבדך . _לרגל'ץך ) נפלתי . עבדך אנוכי . הבא מילים יפות אל המלך אדוני . חייל המלך אנוכי . נכון אני למות למענך ! _78-71 אכן פשעו נגדי האנשים הכושים . כאצבע ( ש ) לא נרצחתי _1 ב ] ידי הכושים 1 ב 1 _תוך ביתי . [ _יחקורו נא המלך אדוני , ( וישאל ) עלי 1 הם . שבע פ 1 עמים ושבע פעמים [ _ידאג נא ] לי [ המלך . [ הערות 1 מלכלו מלפאלו מושל גזר . 2 , = הכושים הם בני נוביה _, שבדרומה של מצרים העליונה ובמעלה הנילוס מעבר לאשרות הראשונים באסואן . 3 ראה לעיל במבוא . 4 ציטוט דברי _אוץה שהמלך (?) ציווה עליו לקחת מירושלים את חיל המצב . 5 'חייל , _' עבךח'בה משתמש במלה המצרית _\\ _' _י _* שפירושה חייל או קצין זוטר מעץ 'סמל 6 . _' היינו כפשע היה ביני לבין המוות . עבךח'בה מושל ירושלים לפרעה _אמנחתפ ד' ( א"ע ( 289 4-1 _ו _ל _^ מלך אדוני [ _אמור [ : כה ( אמר ) עבךח'בה עבדך . לרגלי אדוני המ [ לך ] שבע פעמים ושבע [ נפלתי 10-5 . [ ראה , מלכאלו אינו מתרחק מבני לבאיה _ ומבני ארזיו , _0 ) רצונם ( להשיג ) את ארץ המלך לעצמם . ובאשר למושל עיר העושה מעשה כזה , מדוע אין המלך חוקר אותו ? _17-11 ראה , זה אשר עשו מלכלו ותגו : הם לקחו את ךבתה . ועתה באשר לירושלים , אם ארץ זו שייכת למלך , מדוע > אין < הוא דואג לה (?) כמו לעזה ? 24-18 ראה , ארץ גת כרמל שייכת _לתגי , ואנשי גת _הינם חיל מצב בבית שאן . האם ננהג כמו _לבאןה ? הם נתנו את ארץ שכם לעפרו ! 36-25 מלכלו כתב אל _תגי ואל בני > לבאיה : < 'היו שניכם מגן . העניקו את כל מבוקשם לאנשי קעילה , ונבודד את ירושלים . ' את חיל המצב , ששלחת ביד חיה בן מיךה _ לקח _אדיה ; _0 ) הציב אותו בביתו בעזה . ועשרים אנשים שלח לארץ מצרים . _יידע נא המלך אדוני , כי אין חיל מצב של המלך עמי . 44-37 בחיי המלך ( אני נשבע , ( אכן עזבני נציבו _פות והוא נמצא בעזה . ויזכיר נא לו זאת המלך בפניו , וישלח נא המלך חמישים איש , חיל מצב להגן על הארץ . כל ארץ המלך מרחה _51-45 . _[ _שלח נא את ינחמו , כדי שיידע ( את המצב ) בארץ המלך [ אדוני . [ לסופר המלך [ אדוני כ ] ך דיבר עבךח'בה _עבדןך : [ הבא מילים יפות לפני המלך : עבדך אנוכי . הערות 1 ראה לעיל במבוא . 2 ךבתה היתה כנראה בשולי תחום ירושלים . זיהויה של ךבתה שנוי במחלוקת . לפי תיאור המסלול של מסע שישק שכנה בין גזר לקריתים = ) קרית יערים . ( לפיכך גם נראה לזהותה עם הרבה של יהושע טו ס , המרכיבה עם קרית יערים את המחוז החמישי במחוזות ההר של יהודה . _אהרוני הציע לזהותה _בח'רבת חמידה שליד לטרון , לפי מיקומה בין גזר _לקרית יערים , והיות שאין אתר מתאים אחר למקם בו את ךבתה . אבל אם הזיהוי ךבתה = הרבה נכון , הרי יש לבקש את ךבתה בהר ולא בשפלה ( _כח'רבת חמידה . ( כללית נראה שיש

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר