ז. מס גולגולת

עמוד:89

לפסוק בה הלכה טאהא אפנדי ,... [ אל ] ענף העץ הזך ומופת האדיקות ההאשמית , האפנדי ממלא מקומו של האחראי על צאצאי הנביא בה [ בירושלים ] כעת ,... [ אל ] פאר חכמי הדת , הדרשנים , האמאמים , המורים , נשואי הפנים והנכבדים ... הודעה אל כל התושבים : להווי ידוע לכם ואין זה נסתר מעיניכם כי בכל שנה בהגיע מועדי [ תשלום ] מס הגולגולת החוקי עם צרור מסמכי החיוב , מתפרסמות האזהרות הצודקות והמלכותיות בדבר קיום שלוש הדרגות הקבועות מתוך רצון [ לאפשר ] לבני החסות לשאת בנטל ] , על פי דירוג המס ] הגבוה , הבינוני והנמוך . על פי שמועות שהגיעו בעת לשער העליון , ישנם גובי מס וכן [ פקידים ] הממונים על גבייתו הפועלים בניגוד לרצון [ השער ] העליון , כלומר , בעת מתן מסמכי [ החיוב של ] מס הגולגולת הנזכר , הרי הם נותנים חיוב בינוני לחייב במס נמוך ולחייב במס בינוני [ נותנים ] גבוה ולזה אשר לא הגיע עדיין לבגרות נותנים גם כן מסמכי [ חיוב במס ] ומוסיפים [ על הסך המקורי ] תוספת [ חיוב ] הוצאות , והרי אלה הם דברים הנוגדים את השריעה והרצון של הסולטאן . שאיפת המדינה הנעלה היא הגנה ושמירה על הנתינים על ידי הימנעות ממעשה זה . מעתה ואילך בל תהי חריגה והפרה או סטייה ולו הפחותה ביותר אשר תהווה עברה על הצווים המלכותיים שנתפרסמו . בל יחויב זה שאינו בוגר לשלם מס גולגולת , וכן זה אשר שיעור המס [ שהוא ] יכול לשאת בו הוא נמוך יותר לא יחויב [ לשלם שיעור ] בינוני ולא [ יחויב החייב בשיעור ] בינוני לשלם [ את השיעור ] הגבוה ובל ייעשו מעשה פסול כזה והתנכלות כזו בשום פנים ואופן . בהתאם לצו הנעלה שיצא בדבר פרסום פקודותיו הנעלות [ של הסולטאן ] יש לכנס את אהובינו המתורגמנים , את הקצינים ראשי השליחים הנתינים על מנת שבנוכחותם יוקרא צוונו זה , ועל מנת שיהיו ידועות לכול שאיפות אדון רווחתנו — [ דהיינו ] המדינה הנעלה — [ הנתונות ] לעניין רווחת נתיניה והגנתם בפלכים המוגנים [ של האימפריה . [ פעלו נא להשגת תפילה ברוכה מהכול למען הח'ליפות הנעלה והזהירו את גובי המס מפני הפרה . רשמו את צוונו זה בפנקסי [ בית הדין ] השמורים . 2 כלומר , צאצא של הנביא מחמד , שתוארו היה "נקיב אל אשראף" ובהיותו ממונה מטעם נושא תפקיד זה באיסתנבול הוא נתכנה י "ממלא מקום 3 . '' במקור : "ג'זיה דאראך ו"מאמורין מן אל דאבטאך . 4 במקור : "אל אראדה 5 . " במקור : "קבוג'יה באשיה , " שהיו אחראים לשמירה בשערי ארמונות הסולטאן ונשלחו בשל אמינותם למשימות חשובות . וראה : 'KapidjT ' , EP 6 במקור 1 "ביורלדו , " שהוא צו שהוצא על ידי מושל ברמה מחוזית ( כאן ו מושל דמשק ) על סמך צו ראשי יותר " ) אראדה ( " שפרסם הסולטאן . 7 במקור : "ממאלכ 8 . " במקור : '' סג'ל . ''

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר