ז. מס גולגולת

עמוד:83

מסמכי החיוב של בעלי היכולת הגבוהה י , תשעה פארה בעבור אלה של בעלי היכולת הבינונית ! ושישה פארה בעבור אלה של בעלי היכולת הנמוכה . מלבד זאת יש להקצות פארה אחת בעבור כל מסמך חיוב כתשלום למחשבי מס הגולגולת בעבור החישוב וללבלריכו בעבור הרישום . יש לחשב את תשלום סך כל המשכורות הללו מכספי מס הגולגולת ובעת חישוב המס . יש לדחות על הסף את הטענות של לא מוסלמים המבקשים להיות פטורים מתשלום המס כל עוד הם מסוגלים לעבוד ולהרוויח . [ טענות דומות יכולות לעלות ] מצד לא מוסלמים המתגוררים בכפרים השייכים להקדשים הנמצאים באזורים המוגנים [ של האסלאם ] או בשל השתייכותם לאחוזות מס השייכות לסולטאניבו הנכבדים , למושלים ולבעלי שררה אחרים , וכן אחוזות שמסיהן נועדו לתשלום שכרן של יחידות צבאיות . [ טענות דומות עשויות להתבסס ] על סיבות אחרות כדוגמת היותם נזירים , פטריארכים או כמרים או על כך שהם מתורגמנים אשר השיגו בדרך כלשהי כתב מינוי . אין לפטור אדם אחד מקרב בני החסות כל עוד הוא אינו מחזיק בנימוקים תקפים , כדוגמת היותו מנוע מפרנסה בשל נכות , עוני , מכת חרב , או מחלה שנגרמה מעבודה מרובה . יש לגבות מכל [ הלא מוסלמים שאינם פטורים בשל הסיבות שצוינו לעיל ] את מסי הגולגולת שלהם על פי השריעה בהתאם לחובתם , מיד אחתיי ובהתאם לחלוקה לשלוש דרגות ; אין לדרוש מס גולגולת בניגוד לשריעה מאלה שאינם חייבים בתשלום מס , מאחר שהם ילדים או מכיוון שהם אינם יכולים מסיבה כלשהי לעבוד ולהרוויח את לחמם וזאת בתנאי שהם אינם בעלי רכוש רב . מלבד בני החסות , שיכולתם לשלם בפעם אחת תידון בהמשך מסמך זה , המס ייגבה רק מהעניים בחלוקה לארבעה תשלומים . בכל מקרה , גובי מס הגולגולת חייבים למסור את כספי מס הגולגולת בזמן ובמועד . כספי מס הגולגולת הם על פי הקוראן , החדית' ופסיקת חכמי הדת בגדר חובה מהחובות החוקיות והם שייכים לאוצר המוסלמים . הם חייבים לשלם את מסי הגולגולת שלהם , שאותם הם חייבים , באופן מבזה ומשפיל וזאת בתנאי שהם חפים מכל סיבה המחייבת את ביטול החובה לתשלום המס . למרות זאת , ישנם כאלה המשתמטים על 9 במקור : "אוג'אקלק . " 10 אנשי דת נוצרים היו כנראה פטורים מתש לום המס עד לרפורמה של . 1691 פטור זה בוטל במהל ך הרפורמה . וראה ערך : "Djizya , II . Ottoman " , EP ? 11 במקור.- "ען יד . " מקור הוראה זו בציווי הקוראני לגבות מס גולגולת מהלא מוסלמים . הדעה המקובלת באסלאם ראתה בפסוק זה ציווי לגבות את המס באופן אישי מידי הלא מוסלמים . על הפרשנות שניתנה באסלאם להוראה זו ראה ; קאהן , מס גולגולת , עמי . 79-76 וראה גם לואיס , עלי היסטוריה , עמי , 160 הערה 12 . 9 במקור . "נצן ואגיתהאדך . 73 במקורי . "דיל ועע'אר . " המקור של ציווי זה נמצא בקוראן " ) והם צאעירוך . ( הפירוש המקובל באסלאם הוא שהנישומים חייבים להעלות את המס כאשר הם מבוזים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר