ו. בית הקברות

עמוד:77

מעל למעיין סלואן . הקרקע שלה [ של החלקה ] שייכת להקדש המדרסה אל צלאחיה במקומה ... הקבר ] . חלקת ] האדמה הנזכרת כוללת בור מים המיועד לאיסוף מי הגשם , מערה , עץ זית , מחצבה , דברים המחוברים לאדמה וגדר . אורכה מדרום לצפון 95 ו אמה ורוחבה ממזרח למערב 156 אמה לפי אמת המידה האיסתנבולית . [ החלקה ] גובלת מצד מזרח בבית הקברות הקדום של עדת היהודים [ המשמש אותם ] מאז הכיבוש ועד עתה , ומצד מערב [ חלקת ] אדמה בידי אל עיליואן ונחלקת ] אדמה בידי בניו של עבד אל רחמאן דמרין , ומצד דרום [ חלקת ] אדמה בידי בניו של עקיל ומצד צפון [ חלקת ] אדמה בידי בניו של אבו ג'לאג'ל והדרך ההולכת ] . החלקה נמכרה ] על כל זכויות האדמה הנזכרת והדברים הכלולים בה , כלומר , בור המים , עץ הזית , המערה , המחצבה , הגדר , הדברים המחוברים לאדמה וכל זכות השייכת לכך כחוק . המכר הוא מוחלט , תקף , חוקי והקנייה מחייבת ויש להתחשב בה ולציית לה , אין בה הונאה או פגם הפוגע בה , והיא כוללת הצעה וקיבול , ותנאים בני תוקף וחיוב . [ החלקה נמכרה ] במחיר ששיעורו המוצהר 7 , 000 גרוש אסדי בתשלום מידי , שנתקבל בידי המוכר הסייד עבד אללה דמרין הנזכר מידי הקונה הח'ואג'א חיים אל שרזלי המתורגמן הנזכר מכספי הקדש היהודים בירושלים הנאצלה על פי הודאה כחוק של המוכר הסייד עבד אללה דמרין בדבר קבלת המחיר הנזכר מידי הקונה הנזכר במלואו ושלמותו . בהתאם לעניין זה כולו זוכתה באורח חוקי חבותו של הקונה וחבותו של הקדש היהודים מכל המחיר הנזכר ומכל חל ק ממנו , זיכוי של קבלה ופירעון בשלמות . חוזה המכר המוחלט נערך ביניהם בעניין זה כולו , בהצעה וקיבול , מסירה וקבלה חוקיים ותקפים . היות ובעניין זה כולו יש חבות ואחריות הרי שמתן ערבות הוא מחויב המציאות היות וזה מחייב כחוק . 5 זהו מעיין השילוח . 6 במקור : "קראר . " מדברי עבד אל כרים ראפק עולה ש '' קראר- פירושו : הדברים הצומחים או הבנויים על אדמת הקדש , בלומר , מה שמחובר לאדמה . וראה : ראפק , עיר , עמי . 312 , 307 אולם בזו הפעם טעה ראפק : מתעודה 87 שבכרך המאה הי"ח עולה בבירור ש"קראר" פירושו האדמה , ואילו המחובר לאדמה נקרא "כרדאר . " וראה , להלן , הערה . 10 7 על שם צלאח אל דין אל איובי . על הקדש זה , על המדרסה ועל הסכסוכים הרבים והממושכים סביב אדמת בית הקברות היהודי על הר הזיתים ראה : כרך המאה הט"ז , תעודות ; 96-94 , 92-87 וכרך המאה הי"ח , תעודות 77 והערות 3 ו 79 , 78 , 4 והערה , 6 . 87 , 85 , 84 , 82-80 8 מילה לא ברורה . 9 במקור : "צהריג 10 . "' במקור : "כת אר . " על מושג זה ראה הערך , "Kirdav " אצל : פקלין , ב , עמ' . 265-282 וראה לעיל , הערה 11 . 6 אמת המידה המקובלת באיסתנבול שאורכה 68 . 6 ס"מ . וראה' 12 "phira "' , EP במקור : "איג'אב וקבול . " לעניין מונחים אלה ומשמעותם המשפטית ראה להלן , תעודה מס' , 37 הערה 3 . 39 ו במקור '' . וחית' מא באן פי ד'אלב מן דרכ ותבעה פדמאנה לאזם . " המונח "דמאן אל דרכ במקורות החנפיים פירושו לקיחת עירבון כנגד כל אפשרות של פגם בבעלותו של המוכר . וראה : בלומברג , מונחים משפטיים , עמי ; 81-78 וקין , תעודות , עמי ; 61-60 ליטל , שש עסקאות , עמי . 322-321

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר