ג. חובות הקהילה

עמוד:58

בשלמותו ... כל הסכום המורש נתקבל כחוק בידי הנזכרים כפי שפורט לעיל מידי בא כוח עדת היהודים הרב אפרים פזאנתה בנוכחות [ שני הצדדים ] ועדות ראייה . [ האנשים ] הנזכרים הוסיפו בעדותם כחוק , כמייצגים את עצמם ובבאי בוחנם של אחרים , [ כי אם יתגלה בשם מורישם או בשם ילדיו מסמך [ כתוב ] בכתב ונחתום ] בחותם עדת היהודים הגרים בירושלים , יהא שיעור הסכום [ הנקוב בו ] אשר יהא , הרי שאין לפעול על פיו כחוק היות והמסמך בעניין הסכום שנתקבל [ על ידי הקדש היהודים ] אבד למוריש הנזכר . [ כן העידו ] כי מעתה ואילך אין להם כל תביעה ולא דרישה , לא כלפי היהודים ולא כלפי הקדשם , חלקית או כוללת , למעט הזכות [ לקבל ] סוכר כנהוג בחודש רמדאן בכל שנה ותו לא . על היות הדברים כהווייתם נרשם ונכתב ביום חמישי , העשרים ואחד בחודש רביע אל ת'אני שנת 238 ו . 26 הקהילה האשכנזית אינה חייבת לפרוע את חובה מלפני מאה שנה [ 159-158 / 320 ] ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו בא [ לבית הדין ] פאר עדתו הרב זלמון מארקו בן יאקוב י היהודי האשכנזי , בא כוח עדת היהודים האשכנזים בירושלים הנאצלה . הוא ציין בפני השופט השרעי הנזכר לעיל כי בימים עברו היו אנשים מעדת היהודים האשכנזים שנהגו להתגורר בירושלים הנאצלה , כדוגמת נתינים אחרים זולתם . הם לוו סכומי [ כסף , [ ששיעורם ידוע , מתושבי ירושלים הנאצלה ומנתינים אחרים בריבית כדוגמת נתינים אחרים ונתנו לנושים שטרות חוב בכתב ידם על החוב הזה . והם נהגו לשלם להם בכל שנה את הריבית וכתוצאה מכך נערמו עליהם חובות ונבצר מהם כאן מופיעה רשימת היורשים הזכאים והסכום שקיבל כל אחד מהם . זהו נוהג של תשלום היטלים בגושי סוכר לנכבדים מוסלמים ולבעלי תפקידים שונים במערכת הדתית בחגי המוסלמים והיהודים . הוא היה קיים גם במאות הקודמות , ועבר בירושה כ"זכות" במשפחה המוסלמית והיו אף שמכרו "זכות" זו . וראה כרך המאה הי"ח , תעודות . 120 , 119 , 112 , 111 וראה להלן תעודות לדוגמה ! 38 ו , 42 הערה , 43 ; 3 הערות 3 ו . 47 ; 45 ; 6 5 בינואר . 1823 וראה תעודה 27 / 297 28 ( במסגרת כינוס נכסיו של הסייד חסן אעיא תאגי אל דין אל ג'אעוני מוזכר חוב של עדת היהודים לעיזבונו בסך 2 , 000 גרוש . ( תעודה 26 ו זהו הרב שלמה זלמן צורף . וראה עליו , לעיל , תעודה מס' . 15 באשר לשמו , כפי שהוא מופיע בתעודתנו , הרב זלמון מרקו , ראה מאמרו של קטן , דרכונו , עמי 74 והערה 4 שם . קטן מציין כי בדרכונו הפרוסי נרשם שמו זלמן מרק . במאמר זה מצויים פרטים רבים על אודות מסעותיו . 2 במקור : "רעאיא . " 3 במקור : "מראבחה 4 . " במקור . "תמסב . " בדרך כלל פירושו מסמך שבו מחזיקים בפועל — כאן מובנו שטר חוב .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר