ג. חובות הקהילה

עמוד:55

23 זיכוי הקדש הקהילה היהודית מחוב [ 118 / 286 ] הסייד מוסא אפנדי מוקת י זאדה העיד על עצמו כשהוא במלוא הכישורים הנחשבים כחוק מרצונו החופשי וברוחב לב , ללא אילוץ וללא כפייה , כשהוא יודע [ מה משמעות ] עדות זו ומה מוטל עליו על פיה כחוק . [ בעדותו מסר ] שהוא גבה וקיבל מידי באי כוח עדת היהודים בירושלים הנאצלה את כל מטבעות הכסף שהוא הלווה להם ונמטבעות אחרים ] זולתם וכן את כל הדברים שחייב לו הקדשם מבין הדברים שהגיעו לו בירושה מאביו . [ בן הוא העיד ] כי מעתה ואיל ך אין הוא זכאי מבאי כוח הקדש היהודים ולא מההקדש שלהם [ ולו ] למטבע כסף בודד . יתרה מכך , הוא קיבל את כל המגיע לו ואת שהוריש לו אביו במלואו ושלמותו . הוא פטר את חבותו של ההקדש הרשום [ לעיל ] ואת חבות באי כוחו הגרים בירושלים הנאצלה . הפטור הוא כללי , מוחלט , מכריע , מונע [ כל טענה ] וחורץ כל תביעה , קובלנה ותלונה — מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו — מפני כל התביעות הדרישות והשבועות המתחייבות במצבים השונים באמרו : "אין לי [ כל ] זכות כלפי הקדש עדת היהודים ולא כלפי באי כוחו . " בהתאם לכך לא נותרה לסייד מוסא הנזכר מכאן ואילך זכות [ כלשהי ] כלפי הקדש היהודים ולא כלפי באי כוחו , זאת [ לאחר ] שהסכימו כחוק באי הכוח [ לקבל ] ממנו פטור ועדות אלו . נרשם בשליש האחרון של [ חודש ] שואל שנת 8 ו 2 ו . 24 פירעון חוב הקהילה היהודית בחברון נ [ 2 / 302 שחאדה כובז בן דו'דר היהודי החברוני ואשתו רחל בת שבתאי המנתח י היהודי החברוני אישרו , הודו והעידו על עצמם , לאחר שבעלה [ של רחל ] ומרכאדה היהודי החברוני זיהו אותה כחוק כשהם במלוא הכישורים הנחשבים כחוק מרצונם החופשי וברוחב לב , ללא אילוץ וללא כפייה , בידעם מה משמעות האישור והעדות הללו ומה שנובע מכך כחוק . [ הם מסרו ] כי קיבלו את כל מה שהיה חייב להם הרב חיים , בא כוח עדת היהודים בעיר חברון , דהיינו , הסכום שהוא [ שחאדה ] הוציא בהיתר הרב חיים הנזכר תעודה 1 23 וראה לעניין זה תעודה , 173 כרך המאה הי"ח ( משנת 11-2 2 . ( 1783 בפברואר . 1804 תעודה 2 4 ו במקור : "אל ג'ראח 2 . " במקור : "במדינת סיידנא אל חיליל עליה אל צלאת ואל סלאם . " ייתכן מאוד שהכוונה לו" חיים ישועה בג'או שעלה ממצרים בסוף המאה הי"ח והתיישב בחברון . וראה עליו אצלאבישר , ספר חברון , עמי . 123 , 54 דברים על יהודי העיר חברון ראה "המגיד , " שנה שתים עשרה , גיליון , 32 מיום כ"ד במנחם אב תרכ"ח , עמי . 252

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר