ב. נכסי הקהילה

עמוד:42

7 ו הקאדי מתיר לשפץ ולבנות מאפייה וחדרים לבני הקהילה נ [ 32 / 326 פאר עדת היהודים אהובנו היקר ביותר , הרב הראשי של העדה היהודית בירושלים הנאצלה בעת הזאת , הרב מרכאדה , אל חאכם אל חסיד , מי ייתן ואחריתו תהיה טובה . לאחר דרישה בשלומכם הרינו להודיעכם , [ כי ] בא אלינו [ ה ] מתורגמן הח'ואג'ה חיים שריזלי ובידו צו נאצל מטעם כבוד האפנדי שלנו מחמד טיאר באשא , מושל מחוז ירושלים ועזה , אשר תוכנו הרם [ כדלקמן ] i המתורגמן הנזכר הגיש פטיציה לכבודו [ של המושל הנזכר לעיל לאמר e ישנה חצר עתיקה השייכת להקדש היהודים , אשר היו בה מבנים ומקומות מגורים , אך בשל היותה חרבה כעת הם צריכים לבנותה מחדש . רצונם לבנות במקום ההוא מאפייה ומספר מקומות למגורי בני עדתם הזקוקים למקומות מגורים . הוא ביקש מכבוד המושל הנ"ל רישיון והיתר לבנייה הנזכרת . עלה הצורך להודיע על כך כדי שאם לאחר הבדיקה לא תימצא מניעה חוקית לביצוע בנייה זו בהיות המקום הקדש עדת היהודים מזמן ומצוי בתוך שכונתם , הרי שתינתן לכם אפשרות לבנות את הדברים הבאים : מאפייה ומקומות למגורים באופן שיעלה בקנה אחד עם השריעה . לאחר בדיקה ומתן רישיון התחלף כבודו [ של המושל . [ המתורגמן חיים הנזכר ביקש מאתנו לבדוק ולבחון את החצר הנזכרת בהתאם לנוסח הצו הנזכר . לפיכך , נענינו לבקשתו ומינינו מצדנו את ממלא מקום הקאדי , כבוד בעלי המעלה והסיידים הנכבדים ח'אלדי זאדה אדוננו הסייד עלי אפנדי . הוא פנה תעודה 1 17 במקור : "חיאחיאם באשי 2 . " הכוונה לרב אברהם חיים גאגין , שהיה רבה הראשי הראשון של העיר שמונה מטעם השלטונות בקושטא על פי פירמאן ל"חכם באשי . " פרטים עליו וכן תרגום הפירמאן ראה אצל אלמאליח , הראשונים לציון , עמי . 203-182 וראה עליו גם גאון , יהודי המזרח , ב , עמי ? 187-179 פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי : 278-276 גליס , מגדולי ירושלים , עמי יד-טז ; וינשטוק , בוני ירושלים , עמי סט-עב ; בניהו , חמש שנים , עמי שי-שיב ; וייס , חכמי הספרדים , עמי . 270-255 3 הדיין המקובל . ייתכן שהלבלר השתמש כאן בכינוי ששמע מפי היהודים . 4 לשון ברכה של אדם מוסלמי לאדם שאינו מוסלמי : מי ייתן ויהפוך למוסלמי בעתיד לבוא . 5 ראה לעיל , תעודה מסי 6 . 16 במקור : "ביורלדי 7 . " במקור : "ואלי . " 8 במקור : "חוש , " וראה לעניין זה תעודה מסי , 16 הערה . 2 9 מילולית : "עדתכם 10 . " ראה לעיל , תעודה מסי , 16 ולהלן , תעודה מסי . 18 11 במקור : '' תעייר . " הקריאה אינה בטוחה . 12 שהיה גם הפקיד הראשי " ) באש כאתב ( " של בית הדין בנוסף על תפקידו כממלא מקום הקאדי .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר